ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းေပၚထြက္လာသည့္အတြက္ႀကိဳးစားပမ္း စားေဆာင္ရြက္ၾကေသာ သူအေပါင္းအား ေလးစားေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေခတ္မွီၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ နည္းတူ ျပဌာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူမႈေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး က႑မ်ားဘက္စံုျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႕အာမခံခ်က္ မ်ားေပးႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အရင္းအႏွီးမ်ား အတတ္ပညာမ်ား စီး၀င္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ား အရွိန္ျမင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ ထိုသို႕အေရးပါလွသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစဖို႕ ခိုင္မာၿပီးေတာ္တည့္သည့္ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ားျဖင့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးႏိုင္မႈဟာလဲ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ Rule of Law ျဖစ္ေစဖို႕အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီၿပီး လူထုမွအလြယ္တကူနားလည္မႈ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ အာမခံခ်က္ႏွင့္ တေျပးညီဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားလဲ ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တို႕သည္ ျပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ ေစေသာ အာမခံခ်က္ရွိေစေသာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သာအားစိုက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

နည္းပညာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားလဲဆက္လက္ျပဌာန္းရန္လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ ညာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္မႈ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းထိန္းသိမ္းမႈ၊ အင္တာနက္လြတ္လပ္ ခြင့္ႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားတိုးတက္လာေစဖို႕ ျပဌာန္းသင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။ ထို႕အျပင္ လည္းေကာင္းဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ျပဌာန္းရာတြင္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္ မ်ားဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လဲ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ လည္းေကာင္းတို႕၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလဲ ရယူသင့္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ ကြန္ပ်ဳတာအသင္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အနာဂါတ္အတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေစမည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ အႀကံျပဳမႈမ်ားအား မိမိတို႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေစလိုၿပီး တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္မႈ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္၊ တာ၀န္သိတတ္ျခင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦးေလးစားျခင္း အတၱဟိတႏွင့္ ပရဟိတ တို႕အားမွ်တစြာၾကည့္ျမင္ျခင္း တို႕ျဖင့္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

About of “Idea Delta Lab” R&D and Data center

What is Idea Delta Lab?

Idea Delta Lab is a place of learning and sharing self opinions, experiences and idea. Technologies and job opportunities, new ideology and new advice, collected facts for self study, supporting chances for Entrepreneurs and youths who want to invent are in there. It has created to develop researching for inventions continuously. It is like Singapore Hub in other south East Asia countries. Open data and data management will be mainly served.

How to work?

Comfortable and relaxing environment, e-library and data center that have collected study guides and facts, 24 hours internet access, skilled practitioners training, weekly seminars, subject workshops, supporting devices for research and development, finding the supporting contacts for researching business, getting technological supporting by joining international Hubs and data centers.

How to stand?

Accomplishing team has setup and fund will be found for Idea Delta Lab. It will go on by getting members fee from people who use center. Business man and organizations that can support the research according to each subject will be joined.

What is benefit?

Benefits are, skilled youths can be kept and collected and talent youths can get more opportunities. Will to invent will come out and products that make society and business develop will be emerged. Coordinating ability will become to get and technologies and knowledge can be continuously learned.

Our visions

1/ To support youths’ learning

2/ To come out open idea and new advice among frank society

3/ To create perfect products for future society

4/ To support developing of business, obligation and education

5/ To be able to coordinate each other

Our Missions

1/ Brief budget

2/ Finding fund

3/ Action for regular stand

4/ Setup accomplishing committee and supervising committee

5/ Saving reserved fund

1/ Brief budget

Detail is the confidential

2/Funding fund  

Finding fund will be do by promotion as seminars, describing in journals and magazine, contact to business men and another organizations that can support.

3/ Action for regular stand    

Member fee will be asked for to full fill charges of electricity, internet, room rent and general improving the center is accomplished already.

Besides, saving regular supporting budget for reaching, asking for supporting that can get reserved fund, selling remembrance gifts for fundraising and soon will be done. Volunteers and permanent staffs will be assigned to keep the center systematically.

4/ Setup accomplishing committee and supervising committee

Accomplishing committee or supervising group has been setup for accomplishing center and when it comes to accomplish the supervising committee will be setup for laying down necessary policies to save the center regular, keeping disciplines and developing.

The supervising committee will be setup with members who can give time from accomplishing committee; the beginner of the center, two permanent staff and five volunteers, not more than ten. Detail organizing rule will be laid down for that.

It will act without assigning permanent staff during first 3 months and after assigning staffs, suitable salaries must be paid because of they must work full time on this center.





5/Saving reserved fund

The reserved fund must be collected and save, then the treasure must manage finance and a special budget must have had for reserved fund to retch if it is hurried needed.

Donator and supporter can support any role and can coordinate long term according to above brief description. Unclear facts can be asked by contact anytime.



Respectfully

Accomplishing Committee (Represent)



ဒီလအေစာပိုင္းေတြမွာေတာ့ Barcamp X ကို Myanmar ICT မွာက်င္းပခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္လဲ Organizer အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သလို သံုးရက္မွာေတာ့ ၂ ရက္တက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘာအေၾကာင္းမွ ေထြေထြထူးထူး၀င္မေဆြးေႏြးခဲ့ဘူး။ R&D လိုမ်ိဳး Hub ေတြ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ဆက္လက္တိုးတက္လာ ဖို႕ ေဆြးေႏြး တာမွာေတာ့ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။


လလည္ပိုင္း ၁၉ ရက္ေန႕မွာေတာ့ မိုဘိုင္း Apps ေတြ ပိုၿပီးတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႕ workshop တစ္ခုကို အခက္အခဲေတြၾကားထဲက စီစဥ္ျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ ပညာရွင္ေတြ ထင္သေလာက္မတက္ေရာက္လာခဲ့ဘဲ၊ ၀ါသနာရွင္နဲ႕ Developer အခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ေဆာင္ခ်င္တာေတြနဲ႕ လက္ရွိအေျခ အေန ေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အဓိကအခ်က္ေနနဲ႕ Apps store ေတြ ျဖစ္တည္လာတာ၊ ေနာက္တစ္ခုက စိတ္ခ်လံုၿခံဳတဲ့ payment နဲ႕ စားသံုးသူ အေလ့အထ ေတြ ကို မွ်ခ်ိန္ၿပီး တကယ္အလုပ္ျဖစ္မယ့္ အေနအထားေတြကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ R&D အေသးစားေလးေတြေပၚေပါက္လာေရးနဲ႕ လုပ္ငန္းေသးေတြစုစည္ၿပီး အမ်ား ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တည္လာဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

workshop အေၾကာင္းရွင္းလင္းေနတာပါ
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ၅၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး စာနယ္ဇင္းက သူေတြလဲပါ၀င္ပါတယ္။ MRTV-4 ကလာေရာက္သတင္းယူသြားေပမယ့္ ေဖာ္ျပတာ မေတြ႕မိလိုက္ပါဘူး။

MRTV-4 သတင္းယူေနတာျဖစ္ပါတယ္

payment တစ္ခုအေၾကာင္းေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
တေနကုန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေၾကြးအေမြးနဲ႕လဲဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ GoThere Myanmar ထုတ္လုပ္တဲ့ Giga Gate မွ ကိုမိုးသန္႕ ဦး ကိုလဲအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ MICTDC မွ မေအးျမတ္မြန္နဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စကၤာပူကေန တကူးတက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေပးတဲ့ ညီေလး ေစတန္ေဂါ့ အားလဲ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 

ေန႕လည္စာ ေကာ္ဖီနဲ႕မုန္႕
တေနကုန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေၾကြးအေမြးနဲ႕လဲဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ GoThere Myanmar ထုတ္လုပ္တဲ့ Giga Gate မွ ကိုမိုးသန္႕ ဦး ကိုလဲအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ MICTDC မွ မေအးျမတ္မြန္နဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စကၤာပူကေန တကူးတက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေပးတဲ့ ညီေလး ေစတန္ေဂါ့ အားလဲ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 
ပြဲမစခင္ ျပင္ဆင္ထားမႈ

လကုန္ပိုင္း ၂၅-၂၆ မွာေတာ့ ကိုညီလင္းဆက္နဲ႕ အတူ ျပည္ဘားကမ့္ကို တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ျပည္မွာ ဘားကမ့္စလုပ္ဖို႕ စတင္ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း အလုပ္ မ်ားေနတာနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး လစ္ဟင္းခဲ့တယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ဘားကမ့္က ရန္ကုန္နဲ႕ မန္းၿပီးရင္ သူ႕ၿမိဳ႕အေနအထားနဲ႕ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘားကမ့္ တစ္ခု လို႕ျမင္တယ္။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႕ လိုအပ္တာေတြကို ကူညီေပးတဲ့ ျပည္က ဘားကမ့္စီစဥ္သူမ်ားနဲ႕ၿမိဳ႕ခံမ်ားကို တကယ္ေလးစားမိပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘားကမ့္ကိုလဲ ေနာက္ႏွစ္မွာ အခုထက္ပိုမိုတဲ့ ဧည္ခံႀကိဳဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္၊ ကိုညီလင္းဆက္နဲ႕ ကိုသုကာ

 
ရန္ကုန္နဲ႕မန္းကတက္ေရာက္တဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား


ဟိုေရာက္ေတာ့ ရန္ကုန္ကလူေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္။ အားလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ႕၀င္ႏႊဲခဲ့တယ္။ ပထမ ေတာ့ မိုဘိုင္း နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ေစ်းကြက္၊ တီထြင္မႈ၊ အလားအလာ ေတြကို ရွဲမလို႕ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ခံေတြကို အခ်ိန္ေပးခ်င္တာေၾကာင့္ သူတို႕အတြက္ ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွမေျပာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အထက (၁) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းျပည္ၿမိဳ႕မွာ လူငယ္ေတြကို နည္းပညာေဟာေျပာပြဲေတြ လာေရာက္ ေဟာေျပာေပးႏိုင္ဖို႕ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ တခ်က္က ကိုညီလင္းဆက္ကို အဲဒီၿမိဳ႕က ေရႊဘုန္းပြင့္စာၾကည့္တိုက္က အကူအညီေတာင္းတာနဲ႕ စာၾကည့္တိုက္ကို နည္းပညာဘယ္လိုအကူအညီေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့ အေနနဲ႕ ၀င္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ထဲထဲ၀င္၀င္မဟုတ္ေပမယ့္ ျပန္ခါ နီးမွာေတာ့ အဲဒီ စာၾကည့္တိုက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးဖို႕ အမည္စာရင္း ေပးခဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေရာက္တိုင္းစိတ္၀င္စားတဲ့ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းနဲ႕ အနီးကဘုရားေတြဘက္သြားျဖစ္တယ္။ တနလၤာေန႕မွာေတာ့ ဆရာဦးေနဦးက လိုက္ပါၿပီးး ရွင္း လင္းေျပာၾကားေပးတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြ သိခဲ့ရတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဗိသုကာပညာနဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းက်ယ္မႈအျပည့္နဲ႕ သခ်ိဳင္းေဟာင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္း ေရးဖို႕စဥ္းစားထားေပမယ့္ လက္စမသတ္ျဖစ္ေသးဘူး။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ကို ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္ေရာက္ ၾကည္ႏူးမိတယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္။


ဘုရားမာ


အဲဒီနားမွာ ကိုညီလင္းဆက္နဲ႕ကိုသုကာတို႕ ဓါတ္ပံုေတြ ရိုက္ၾကတယ္။ ဘုရားမာ ကို အခုေခတ္အုတ္ေတြနဲ႕ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားတာေၾကာင့္ လက္ရာေတြ ပ်က္ယြင္း သြားတာေတြ႕ရတယ္။ အရမ္းႏွေျမာဖို႕ေကာင္းေပမယ့္ ျမန္မာေတြအလိုအရ ဘုရားပ်က္ကိုျပင္တာက ကုသိုလ္ရတဲ့အတြက္ ျပန္ၿပီး သံုးသပ္သင့္တဲ့အေတြးအေခၚ ျဖစ္လာ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းနဲ႕ သူ႕မိသားစု၀င္ေတြ လွဴတန္းထားတဲ့ ဇရပ္ေတြနဲ႕ အျခား အေဆာက္အဦးေတြကို အဲဒီဘုရားမာ နားမွာအမ်ားအျပားေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ 

ကိုသခင္ႀကီးပံုပံုရိုက္ဖို႕ျပင္ေနတယ္

 

လွည္းလမ္းေပၚကားမေမာင္းရ

ေဘာေဘာႀကီးဘုရားကိုရွာရင္း လမ္းေပ်ာက္ေနရာက ေဒသခံတို႕အကူအညီနဲ႕ ကားဘီးနစ္လိုက္ေသးတယ္။ သံုးေယာက္ထဲ ကြင္းလယ္ေခါင္ေနပူ ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္    ေလး  ဒြတ္ခေရာက္သြားတယ္။ ဘုရားေတြနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ဦးေနဦးေျပာျပခ်က္အရ ၿမိဳ႕ျပင္မွာ သံုးပြင့္ဆိုင္တည္ထားတဲ့ အတြက္ရယ္။ ဘုရားေတြက အထဲမွာ လိုင္ဂူေတြ အျဖစ္တည္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပတင္းေပါက္လိုအေပါက္ေတြကို ၿမိဳ႕ထဲဘက္ကိုလွည္ထားတာေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ မႈတင္မကဘဲ ကာကြယ္ေရးအရပါ အဆိုပါဘုရားေတြကိုတည္ထားတယ္လို႕ ယူဆၾကတယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒီတခါ အဲဒီၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ ေလး သြားလာမိတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အတြင္းၿမိဳ႕ရိုး ေတြကို အေကာင္းအတိုင္း ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ တံတိုင္း ေတြက သံုးထပ္ရွိၿပီး လက္ရွိျပည္ၿမိဳ႕ထဲအထိပါ ၿမိဳ႕ေဟာင္းက က်ယ္ျပန္႕တယ္လို႕လဲ သိရပါတယ္။ 

ျပည္ဘားကမ့္ေအာက္ဂႏိုက္ဇာမ်ားနဲ႕အမွတ္တရ

 

ျပည္ဘားကမ့္အဖြဲ႕ေတြက တည္ခင္းတဲ့ ညစာ



 ေန႕တိုင္းေန႕တိုင္း ေသာက္ျဖစ္ၾကတယ္။ အစာပိတ္လိုက္တဲ့ ဘီယာေတြလဲမနည္းလွဘူး။ ဘားကမ့္ဒုတိယေန႕အၿပီးမွာေတာ့ ျပည္ဘားကမ့္ ေအာ္ဂႏိုက္ဇာေတြက အေကာင္းဆံုး တည္ခင္းဧည့္ခံတဲ့ ညစာ စားပြဲကိုတက္ေရာက္ၾကၿပီး တေယာက္နဲ႕တေယာက္ ရင္းႏွီးစြာနဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္။ ေပ်ာ္ဖို႕လဲေကာင္း တယ္။


Type your summary here.
Type the rest of your post here.

Multi Culture on Tech seminar ကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႕၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွာက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပမယ့္ေနရာကေတာ့ Myanmar Info-Tech room 205 မွာျဖစ္ၿပီး All day open seminar ျဖစ္ပါတယ္။ မူလရည္ရြယ္ထားတာေတာ့ Park Royal Hotel မွာျဖစ္ေပမယ့္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ၃ ဆမကျမင့္တက္သြားတဲ့အတြက္ ေနရာ ေျပာင္းလဲက်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း အိုင္စီတီက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ အခုလို နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာ ဆိုင္ရာ မွ်ေ၀တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြလို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာေတြကို အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္သြားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ နည္းပညာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေစဖို႕အတြက္ ျပပြဲေတြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတြ ကို ျပဳလုပ္ေနၾကသလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိက္တြန္းရရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ အခုလို ေဟာေျပာပြဲေတြ သင္တန္းေတြ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပတဲ့အခါ မွာလဲ ၀ိုင္း၀န္း ပံ့ ပိုး ေပးၾကဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ယခုေဟာေျပာပြဲရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမွန္တကယ္အသံုး၀င္မယ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ လုံၿခံဳ ေရးအျပင္ကိုယ့္ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားတြက္ေရာ စီပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈလိုအပ္တာေတြ၊ e-commence , mobile technology, open source ဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈေတြ၊ Cloud ႏွင့္ web developing , experience of building own business ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြစတဲ့ စံုစံုလင္လင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားပါတယ္။

ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့အတိုင္း နည္းပညာဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းလဲေနပံုကို လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္ ပညာ ရွင္ေတြက သူတို႕အေတြ႕အႀကံဳနဲ႕ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ သူတို႕ရဲ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာမႈေတြကို တခဏျခင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕နားလည္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး Idea သစ္ေတြ Thinking flow ေတြက်န္ရစ္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ေတာ္တဲ့ တတ္တဲ့ သူေတြကို အၿမဲတမ္းစုစည္းၿပီး အခုလိုပြဲေတြကို က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္ ၿပီးေတာ့ မၾကာခဏတင္ဆက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိလဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ တစ္ဦးျခင္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ျဖစ္ေစ လက္လွမ္းမွီသေလာက္နဲ႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အၿမဲ မျပတ္ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖို႕လဲႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အိုင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက က်တဲ့အေၾကာင္းအရာက အသိပညာတိုးတက္ေစဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ Information and Communication Technology ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသိပညာတိုးတက္ လာမွ အတတ္ပညာကို ဆက္လက္ဆည္းပူးလိုခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ တိုးပြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွ သာ ကိုယ့္အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကို ခြဲျခား ဆံုး ျဖတ္ ႏိုင္လာၾကမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အိုင္စီတီ နည္းပညာဆိုတာ ကိုယ့္လက္တကမ္းမွာရွိေနၿပီး ကိုယ့္အတြက္ အမ်ားအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါေနတယ္ဆိုတာ ကို သိလာတဲ့အခါမွာလိုအပ္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သင္တန္းေတြ ကို လုိအပ္ခ်က္အလိုက္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပိဳင္တူတြန္းရင္ ေရြ႕ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တခါမွၿပိဳင္တူတြန္းဖို႕ မႀကိဳးစားခဲ့ၾကဘူးလို႕ လဲထင္ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သေလာက္၀င္တြန္းေနတဲ့အထဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အပါ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ရင္း အသိပညာေတြအေတြ႕အႀကံဳေတြကို ဖလွယ္ႏိုင္ၾကဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
e-Government ေကာင္းက်ဳိးမ်ား

အခ်ိန္တုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကေတာ့ အေျခခံ အက်ဆုံးေသာ ေကာင္းက်ဳိး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ ဒါဟာအစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ အစုိးရျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ျပည္သူဆုိတာလဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဟာ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကို ဦးတည္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို e-Government က႑မ်ဳိးစုံကေန တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူထုႀကီးကို တုိက္႐ုိက္နဲ႔ ျမန္ျမန္ခ်ထား အသိေပးႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ လူထုနဲ႔အစုိးရၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ယုံၾကည္မႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဒီအျပင္လည္း ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ကမ႓ာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အစုိးရသတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝရာ ဌာနႀကီးအျဖစ္လည္း ျဖစ္ေနမွာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔အစုိးရ ဘာေတြလုပ္တယ္ ဆုိတာကို ေနရာစုံကေန အခ်ိန္မေရြး သိရွိေနႏုိင္ၿပီး ကမ႓ာအႏွံ႔က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကုိ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနခြင့္လည္း ရရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူေပါင္းပါဝင္မႈကို e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကေနတစ္ဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သယ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္မႈဟာ အစုိးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္တဲ့ e-Government ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အဓိက က်ပါတယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးႏုိင္မႈက တုိင္းျပည္လူထုအေနျဖင့္ အစုိးရအေပၚ ပုိမုိအားကုိးအားထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္တာေၾကာင့္ အထူးအက်ဳိးရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက နည္းပညာ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အသိပညာ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ယဥ္ပါးမႈဟာ e-Government ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ အျပန္အလွန္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစသလုိ ပညာေရးက႑အတြက္ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြကို ေဆာင္ယူလာႏုိင္ပါတယ္။ စကၠဴျဖင့္ အေျခခံေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာျခင္း၊ သီးျခားထပ္မံ ကုန္က်မႈမ်ား၊ လမ္းစရိတ္ႏွင့္ သီးျခား ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေပးအပ္ရတဲ့အတြက္ ကုန္က်မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းတို႔က e-Government မွ ေပးအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုအသုံးျပဳဖုိ႔ ေစ့ေဆာ္ေပးပါတယ္။ ဒီအျပင္ စကၠဴအသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းသြားႏုိင္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အစုိးရ အသုံးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ရာမွာ ထိေရာက္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း လက္ခံလာတာေၾကာင့္ ကမ႓ာတလႊားမွာ Paperless Office လို႔ေတာင္ တင္စား ေခၚေဝၚလာၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြဆုိ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္ စားသုံးသူ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ေၾကာ္ျငာႏုိင္တဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးျပဳေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကို သီးျခား ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တုိးလာေစပါတယ္။ ဒီလုိေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ားအျပားက e-Government ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆက္လက္  ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

ဆုိးက်ဳိးမ်ား

e-Government ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးလာရင္ေတာ့ နည္းပညာ ပါဝင္လာသလုိ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းေတြကို အဓိက အားကုိးအားထား အသုံးျပဳရတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကုိ ပိုမိုသုံးစြဲဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုိအပ္ခ်က္ေတြ ပုိမိုလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ e-Government လုပ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္က႑အတြက္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး လုိအပ္လာမည့္ လွ်ပ္စစ္က႑ အသုံျပဳမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ စီမံသင့္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ပစၥည္းေတြအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိအားအထားလာမႈဟာ လူေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ တခ်ဳိ႕အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္ရာမထ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္နဲ႔ ကိုရီးယားတုိ႔မွာ သီးသန္႔ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏုိင္တဲ့ သူအမ်ားစုဟာ အဝလြန္ေရာဂါလုိ ေရာဂါေတြ ခံစားလာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အသိေပးေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။

ယေန႔ကာလေတြမွာေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ေတြကတစ္ဆင့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ဖြဲ႕ျခင္းမ်ားဟာလည္း ျပင္ပေလာကနဲ႔ အဆက္အဆံ ပ်က္ေစတဲ့ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ေပၚထြက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ e-Government ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေပးအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအဖုိ႔ သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ Network မ်ားအတြင္း နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနရတဲ့အတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးျခင္းရဲ႕ လုံၿခံဳေရး အသိပညာဟာလည္း အေရးပါလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားျခင္းဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးက႑ေတြမွာ ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အစုိးရအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ Cyber Attack ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ထားရွိရတဲ့ ကာကြယ္ေရး လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ား လုိအပ္လာပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ဟာ ယခုအခါ ဒီလုိ Cyber Attack တုိက္ခုိက္မႈကုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ စစ္မက္ျဖစ္ပြားတဲ့ အယူအဆအျဖစ္ ခံယူထားၿပီး မိမိတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ e-Government စနစ္မ်ား အႏၲရာယ္ မက်ေရာက္ေစေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရပါတယ္။ e-Government လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ Online ေသာ္လည္းေကာင္း Offline ေသာ္လည္းေကာင္း Network ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းဟာ Cyber Attack တုိက္ခုိက္မႈအတြက္ လမ္းပြင့္သလို ျဖစ္ေနၿပီး အျမဲ ၿခိမ္းေခ်ာက္ခံေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔အျပင္ ျပည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ျခင္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရးအာမခံမႈကို အစုိးရအေနနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ အာမခံထားေပးဖို႔ လုိအပ္သလုိ ဒီလုိအာမခံခ်က္ကသာ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့  e-Government အစီအစဥ္ေတြမွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသာ မျဖစ္ခဲ့ရင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျခင္းစီရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအရ အစုိးရြံ႕မႈဟာ e-Government အစီအစဥ္အတြက္ ေမာင္းႏွင္အားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

e-Government ဘာေၾကာင့္ လုပ္သင့္သလဲ

e-Government ကို ဘာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ၾကသလဲလုိ႔ တခ်ဳိ႕က ေမးပါတယ္။ ဒီလုိေျပာရာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ဳိးစုံလည္း ရွိႏုိင္ေပမယ့္ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုထက္ ပုိမျမင္တဲ့သူေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္က ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ အစုိးရ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သလုိ လူတန္းစားမ်ဳိးစုံရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုအတြက္ တုိးတက္လွ်င္ျမန္လာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔အတူ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာမွာ မွန္ကန္ျမန္ဆန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေပးအပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္က ပုိမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် အေရးပါလွတဲ့ တန္ဖုိးေတြကို အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ေစဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးရဲ႕ မည္သည့္ေနရာကမဆုိ ဝင္ေရာက္ ပတ္သက္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း သတင္းအခ်က္အလက္ ျမန္ဆန္မႈရဲ႕ ထိေရာက္ႏုိင္စြမ္းအျပင္ ရလဒ္ျမန္ဆန္မႈဟာ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းကေန ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္ ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔အမွ် လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ႐ုိက္ခတ္ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ပန္းဆုိးတန္းလမ္းေပၚမွာ တစ္ေနကုန္ေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ D-form ေလ်ာက္ထားျခင္းကို ယခုအခါ အြန္လုိင္းကတစ္ဆင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားတယ္ဆုိတာ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခု ဆုိတာျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ရလဒ္ေတြကို အစုိးရလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုပ္ႏုိင္စြမ္းေလေလ တုိင္းျပည္က ျပည္သူလူထုနဲ႔ အစုိးရအတြက္ အခ်ိန္ပုိမ်ားမ်ား ထြက္လာေလေလပါဘဲ။  အခ်ိန္ပို ထြက္လာၿပီး လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္လာျခင္းက တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ တျခားေသာ တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ရရွိလာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟာ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ လုံးဝကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အေရးပါဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ဆုိတာ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၂၀၁၁ အေရာက္မွာေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ျခင္းရဲ႕ အေျခခံရပုိင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ အင္တာနက္ကုိ လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳေရးဟာ အခြင့္အေရး တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အရ ဘယ္လုိက႑ေတြအေပၚ အက်ဳိးရွိရွိ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ အသုံးခ်ခြင့္ ေပးမယ္ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ e-Government ဟာ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ တန္ဖုိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတန္ဖုိးကုိ ေပးဆပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟာ လူသားအခြင့္အေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တုိးတက္ေအာင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ေဇာ္ေဇာ္မ်ဳိးလြင္

internet journal မွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးၿပီး Yatanarpon.com.mm မွာလဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခံဘူးတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပါ။ e-government ကိစၥေတြ လိပ္ ခဲ တည္းလည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အခုလုိ e-government ေဆာင္းပါးေတြျပန္ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ျမန္မာ့အိုင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(Myanmar ICT Developing Organization-MIDO) အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့အေနနဲ႕ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းမွာ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႕လဲမိတ္ဆက္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသူမ်ားနဲ႕လဲ မိတ္ဆက္တဲ့ အေနနဲ႕ပြဲတစ္ခုက်င္းပခဲ့တယ္။ အေသးစိတ္ကို

www.myanmarido.org မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႕ တည္ေဆာက္ရာမွာ  အိုင္စီတီ အခန္းက႑ ပိုမိုပြင့္လင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ပါဘဲ။
ဖိတ္ထားတဲ့ေန႕ေတြမွာ အဲဒီေနရာေတြမွာရွိပါမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ အင္တာနက္၏ အခန္းက႑ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Internet Society Myanmar Chapter ကို ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ Chapter ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေနရာ – ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၁၀း၃၀နာရီ

Internet Society Myanmar Chapter (ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔)



R.S.V.P. ဖုန္း ၀၁-၆၅၂၂၇၆
အားလံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအေပါင္း၊ ကမၻာေပၚမွရွိၾကတဲ့ သက္ရွိအေပါင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး အားလံုး ျမန္မာ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ သႀကၤန္ခ်ိန္ခါမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာနဲ႕ ရွိၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သပါတယ္။


ႏွစ္သစ္မွာရႊင္လမ္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းအခ်က္မ်ား
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဘတၳရီလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ISO-6469 ျဖစ္ပါ တယ္။ ၄င္းစိတ္ခ်ရမႈကို အခ်က္၃ ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာက
-    စြမ္းရည္သိမ္းဆည္းမႈ ျမင့္မားျခင္း ( ဥပမာ- ဘတၳရီ )
-    ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ Function မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း
-    လူမ်ားကိုလည္း လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မထင္မွတ္ပဲေရာယွက္ သြားျခင္းႏွင့္vottageျမင့္မားျခင္းက အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မီးေလာင္ ကၽြမ္းေစႏုိင္ေသာ ေလာင္စာမ်ားတင္ထားသည့္ ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ားထက္ အႏၱရာယ္ပိုသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစဘယ္မွာ မွမရႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွ ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

ယာဥ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ
လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို အစီစဥ္စနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံရန္အလို႔ငွာ ထုထည္ႀကီးမားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ မွာမ်ားစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ား၏ အတြင္းပိုင္း ေနရာလြတ္ေလ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ ဘရိတ္သံုးအကြာအေ၀းထက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ျမင့္မားေသာ ထုထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ဘတၳရီ၏အေလးခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကပို၍ အေလးခ်ိန္ျမင့္မားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခုခုႏွင့္တိုက္မိျခင္းတြင္ ေပါ့ပါးေသာယာဥ္မ်ားထက္ ေလးလံေသာယာဥ္မ်ားကပို၍ ထိခိုက္မႈနည္းပါတယ္။ ၄င္း ကားမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္ေပါင္းတပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပို၍အႏၱရာယ္ကင္းေစပါတယ္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ေပါင္၂၀၀ရွိေသာယာဥ္မ်ားက ေပါင္၃၀၀ရွိေသာယာဥ္မ်ားထက္ ၅၀%ထက္ပို၍ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကားတစ္စီး(သို႔)ကားႏွစ္စီးတုိက္မိျခင္း၊ အရွိန္ျမင့္မားစြာေမာင္းႏွင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိ၍၀န္ေဆာင္မႈပိုလာျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ျဖည္းညင္းစြာေမာင္းႏွင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ သာမန္ကားမ်ား ထက္ထိန္းသိမ္းရမႈနည္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ေသးငယ္ၿပီးက်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းမႈရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဟိုင္းေ၀းလမ္းမအႏၱရာယ္ကင္းရန္အတြက္ Insurance Institute ကအရွိန္နိမ့္ေသာယာဥ္မ်ားႏွင့္ အလတ္စားကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို အသံုးမ်ားေသာလမ္းမမ်ားေပၚ၌ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားစြမ္းအင္ျဖည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ တင္စားကာျပစ္တင္ရႈံခ်ခဲ့ပါတယ္။

လမ္းေပၚတြင္သြားလာျခင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ (လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားမွ သတိေပးသံ)
အရွိန္နည္းေသာလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားထက္ လမ္းမေပၚ၌ဆူညံျခင္းေလ်ာ့နည္း လာပါတယ္။ မ်က္မျမင္မ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းကားမ်ား၏ ဆူညံသံ/ဟြန္းသံက အကူညီျဖစ္ေစေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကေတာ့ မထင္မွတ္တဲ့အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ျပစ္တင္ရႈံခ်ခဲ့ၾကပါ တယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ အသံရွိန္နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္ဆိုေသာ ေတြးေခၚမႈဟာမွန္ကန္တယ္လို႔ စမ္းသပ္မႈမ်ားကဆိုပါတယ္။အရွိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအသံႏွင့္ ယာဥ္စတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာအသံမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူၾကားႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥေရာပကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရကအၾကား၊အျမင္အာရံုခ်ိဳ႔တဲ့သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားတြင္ အသံရွိန္အသင့္အတင့္ရွိေစရန္ အတြက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ Nissam Leafဟာ ေရွ႕တိုးျခင္းႏွင့္သာမန္မဟုတ္ေသာေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ားအတြက္ အသံတစ္မ်ိဳးထည့္သြင္းထားေသာ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ယခုအခါလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္မွကားမ်ားကဲ့သို႔ အနီးစပ္ဆံုး ျပဳလုပ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရလြယ္ကူေစပါတယ္။ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာျခားနားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ ယာဥ္မ်ားတြင္ PRNDL ႏွင့္ PRND အဆင့္ရွိကားမ်ားကဲ့သို႔ အလိုေလ်ာက္စက္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ ခလုတ္မ်ားကို တြန္းဖြင့္ရျဖင္းဟာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကိုသံုးထားျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာအေသတပ္ဆင္ထား ေသာဘီးမ်ားႏွင့္ေမာ္တာ ဆက္သြယ္ထားေသာ္လည္း “ P ” ႏွင့္ “ N ” ခလုတ္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ “ N ”က ေမာ္တာမ်ားကို စြမ္းေဆာင္မႈရပ္ေစၿပီး “ P ” ကေတာ့ လက္သံုးလွ်ပ္စစ္ဘရိတ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားနည္းတူ အခ်ိဳ႔ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားတြင္ အရွိန္ေလ်ာ့ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အရွိန္ျမင့္ေစေသာ ICE ကိုေျခေထာက္ျဖင့္မနင္းေတာ့လွ်င္ ဘရိတ္အတြက္ အရွိန္ေလ်ာ့ေပးပါတယ္။ အျမင့္မွဆင္းရန္အတြက္ “ B ” ကိုအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္

source by en.wikipedia.org/electric_car
ခုတေလာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအမွားေတြကို ဆင္ျခင္ေနမိတာနဲ႕ ကိုမိုးလွိဳင္ည ေရးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က jbiznaz.com မွာေဖာ္ျပဖူးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီးအမွတ္ရေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားသူေတြကို ျပန္မွ်ေ၀တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕jbiznaz.com ကေတာ့ ဓနရွင္အေမရိကန္စ နက္နဲ႕ပိတ္ဆို႕ ခံရၿပီးပ်က္ပ်ယ္ သြားပါၿပီ။ ကိုမိုးႀကီးရဲ႕စီမံခန္႕ခြဲမႈ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေနမိပါတယ္။

လူကိုစီမံခန္႕ခြဲျခင္း

လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ ဘ၀ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္..။ တေန႔ခ်င္း စီမံမႈေတြကေန တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ဘ၀လုံးအတြက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေနရတာပါ…။ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အမ်ိဳးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ရုပ္၀ထၲဳကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ ေငြေၾကးကုိ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အခ်ိန္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခားစတာေတြ ရွိပါတယ္။ ယေန႔မွာေတာ့ လူစြမ္းအား အရင္းျမစ္ရဲ႕ အသုံး၀င္ပုံ ပညာလုပ္သားေတြရဲ႕ အေရးပါမႈေတြ အျပင္လူဆုိတဲ့ အရင္းအႏွီး တစ္ရပ္ဆုိတဲ့ အေရးပါမႈကုိ လက္ခံလာၾကတဲ့အတြက္ လူကိုစီမံခန္႔ခြဲမႈက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေရး ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။

Management for Human

Management is very important for everyday life. Management is for a day to a month to a life. There are many kinds of management. For things, money, time and so on. Now a day is knowledge age and the usage of human resource becomes the main key of business management for human and organization.

စီမံခန္႔ခြဲေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပထမဆုံး စဥ္စားၾကတာက ကက္ပီတယ္ အရင္းအႏွီးကုိပါ။ ၿပီးေတာ့အခ်ိန္၊ နည္းပညာ ၊ သတင္း၊ ျပင္ပ အခ်က္အလက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အမႈကိစၥအတြက္ ဆက္စပ္တည္ရွိမယ့္ အရာေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ အက်ိဳးရလာဒ္ စတာေတြ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားစုက စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ လူကုိ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔ေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကပါတယ္ လုပ္ငန္းအတြက္ လူ(သုိ႔) လုပ္အား၊ ဥာဏ္အား လုိအပ္ခ်က္ကုိ စနစ္တက် ထည့္သြင္းၾကတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။

If we are going to manage, firstly think capital and time, technology, media, external information, the case that has been touched, ability for response and result. But we use to forget to manage human (that’s super) and necessity for ability of human also.

လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ သူတုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္၊ သူတုိ႔တာ၀န္ သူတုိ႕ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရင္ သူတုိ႔ အခန္းကဏၰ ျပီးဆုံးၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္လုိက္ၾကတာဟာ လူ႔စြမ္းအား အေလအလြင့္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါတယ္ ၾကဳိတင္ သေဘာတူညီထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြ ျပည့္စုံရုံနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။

Remarking like the personnel will be able to serve and finishing their duties is the end of their roles happens to waste human resource. We used to think promises will make the super results.

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လူအရင္းအျမစ္ကုိ ေနရာခ်တတ္မႈက ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေသာ့ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီးေတြက အစ၊ အေသးစား လုပ္ငန္းေတြအထိ လူကုိ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ဘာသာရပ္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ စီးပြားေရး စနစ္သစ္မွာ HR မန္ေနဂ်ာေတြ မရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးတဲ့ ရလာဒ္္ေတြ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာအမွန္ပါ။

 Settlement ability will become main key of success. Thus in corporation, organization, business including private business, management will be more important before. Actually business without HR manager will be really slow to get perfect results.

အဲဒါေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလုံးမွာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဘာသာရပ္ဟာ အေရးၾကီးလာခဲ့တာပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ဘယ္လုိလူေတြရွိလဲ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ လူငါးမ်ဳိး ရွိတယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

So HR subject becomes important all over the world. There are 5 kinds of personnel briefly.

(၁) အလုပ္အတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ

လုပ္ငန္းခြင္ေပၚ အာရုံစူးစုိက္ႏုိင္ဆုံးလူပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အလုပ္စြမ္းရည္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက အဲဒီလူေတြဆီက လာတာပါ။ သာမန္ ၀န္ထမ္းေတြထက္ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ပုိအေလးထားၿပီး သာမာန္လူေတြထက္ ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ ပုိအလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၿပီး အလုပ္ကုိ တန္ဖုိးထားတတ္တဲ့သူပါ။ ေငြေၾကး စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာပါဘူး။ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္း အက်ဳိးကုိသာ ၾကည့္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိး မငဲ့ကြက္တတ္သူပါ။ အဲဒီလုိလူမ်ဴိးေတြ လုပ္ငန္းခြင္တုိင္းမွာရွိတတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အလုပ္နဲ႔ ဘ၀တန္ဖုိးကုိ တည္ေဆာက္ထားၾကတဲ့သူေတြပါ။ လုပ္ငန္းအက်ပ္အတည္း ကာလမွာလည္း စိတ္ရွည္သီးခံတတ္သလုိ၊ အခက္အခဲေတြကုိလည္း ထုိးေဖာက္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကေန မထင္မွတ္ဘဲ ႏုတ္ထြက္တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အထက္လူၾကီးနဲ႔ အဆင္မေျပတတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေလာက္ အလုပ္အေၾကာင္း မတတ္သိသူေတြရဲ႕ တြန္းတုိက္မႈကုိ ခံရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကေတြကုိ မန္ေနဂ်ာေတြက သတိျပဳရပါမယ္။ သူတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမွာ ျဖစ္သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခါတုိင္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ဂုဏ္ၿပဳေပးရပါမယ္။ အဲဒါဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အသုံး၀င္သူေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေလ့အထကုိ တျခားသူေတြဆီကုိပါ သိျမင္ႏုိင္ေစၿပီး၊ စိိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ေကာင္းမြန္တဲ့ လႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ရပါမယ္။ လုပ္သားေကာင္းေတြလည္း ၿပဳိင္ဘက္ ကုမၸဏီေတြဆီကုိ ေရာက္ရွိမသြားေအာင္ ကာကြယ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္…။

Personnel who can do perfect

One who pay attention best, 75% of good result comes from his ability. He can do perfect 2-3 times more than normal. He will serve in heart and soul and not for money, only for success. In every organization usually has this kind. They build their life by job and can overcome difficulties. But they are bothered by their superior because of backbiting. So they usually do resignation. The managers must notice this fact. The superiors should congratulate them. This will make to improve character and not leave to opponent companies.

(၂) လစာအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ

အလုပ္တစ္ခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ လူတခ်ဳိ႕က လစာဘယ္ေလာက္ရမွာလဲ၊ အၾကံအဖန္ရွိလား၊ ေဘးေပါက္က ဘယ္ေလာက္၀င္မွာလည္း အဲဒီစကားလုံးေတြအရင္ေမးတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ၀ါသနာအရ ပညာအရ စိတ္မ၀င္စားတတ္ၾကပါဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုအေပၚမွာ ခိုင္ၿမဲေအာင္မပံ့ပိုးတတ္ပါဘူး။ သူတို႔အဓိကထားတာက သူတို႔ရဲ႔ လစာ၀င္ေငြပါ။ သူတို႔ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်တာနဲ႔တင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကို ၿငိဳျငင္တတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကုပၼဏီကေနၿပီး အျပင္လုပ္ငန္းေတြကို သြားရည္ယိုတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီမွာ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ ဘယ္အလုပ္မွာ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးမ်ဳိး ရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမွားေတြကို မိမိအဖြဲ႔အစည္းမွာ ေျပာဆိုလႈံ႔ေဆာ္တတ္ပါ တယ္။ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကို တာ၀န္ေပးလိုက္ရင္ အေလအလြင့္အဖိိတ္အစင္မ်ားတယ္။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားလို႔ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာရင္လည္း တျခားသူအေပၚမွာ အျပစ္လႊဲခ် တတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္က အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အျပည့္အ၀ယူပါတယ္။ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကို ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ အေရးပါတဲ့ေနရာကေန ေရႊ႔ေျပာင္းထားဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလူစားမ်ဳိးေတြက အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ ျပည့္စံုတဲ့ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အရာရာကို သိျမင္ႏွံ႔စပ္သူ၊ အေရးပါတဲ့သူပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ လစာနဲ႔၀င္ေငြအတြက္ဆို ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ လွ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္ကို ၿပိဳင္ဘက္ေတြဆီ ေရာင္းစားတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ လူစားမ်ဳိးကို ကုမၸဏီဦးေဆာင္သူေတြက အယံုအၾကည္ မလြန္ကဲဖို႔ လိုပါတယ္။

Personnel who serve for salary

Some ask salary amount and external incomes. They can’t pay attention for job according to hobby. They won’t do to durability for their organization. They are always expecting another’s high salary . They are for only salary and always searching another job for high salary and pay information among the others . They do their duties with many wasted things and backbite to others . They want to get many chances . It’s need to transfer from important department . They use to participate perfectly by pretending and sell the company’s secret information . The superiors shouldn’t believe them too much .

(၃) လစာေရာ အလုပ္အတြက္ပါ လုပ္တဲ့လူ

အလယ္ အလတ္တန္းစားလူမ်ဳိးပါ။ သူတို႔ကို ေပးထားတဲ့လစာနဲ႔ သူတို႔ခိုင္းတဲ့အလုပ္ မွ်တမႈကို လိုလားတဲ့သူပါ။ အလုပ္ကိုလည္း ပံုမွန္ တာ၀န္ေက်လုပ္မယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကလည္း ကတိက၀တ္ကိုေက်ေအာင္ ဆပ္ရပါမယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အလုပ္ထဲမွာ မေက်နပ္မႈေတြကို ေျဗာင္က်က်တိုက္ခိုက္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔က မိမိလုပ္ငန္းရဲ႔ ျပင္ပ အျခင္းအရာေတြကို စိတ္မ၀င္စားသလို၊ ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္ဟာ သူတို႔နဲ႔လံုးလံုး မပတ္သက္သလို ေနတတ္ၿပီး၊ သူတို႔အလုပ္နဲ႔ လစာအေပၚမွာပဲ စိတ္၀င္စားပါတယ္။
အဲဒီလူမ်ဳိးေတြဆီက သာမန္ထက္ပိုကဲတဲ့ အလုပ္စြမ္းရည္ထြက္လာေအာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုပ္အားကိုယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲလို႔ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အေပၚမွာ အၾကြင္းမဲ့သစၥာမထားသလို ေထာက္ထားငဲ့ညႇာမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က ေပးတဲ့လစာအေပၚ မူတည္ၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့လူ စက္႐ုပ္ပါ။ သူတို႔ကို လစာေပးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရင္ေတာ့ သူတို႔က အလုပ္လုပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က အလုပ္ရဲ႔စိန္ေခၚမႈကို မႀကိဳက္ပါဘူး။ သမား႐ိုးက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေတြကိုပဲ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္က သူတို႔ရဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္ကို ဖဲ့ယူခဲ့မိရင္ေတာင္ အျပင္းအထန္ စိတ္ဆိုးတတ္သူေတြပါ။ အလုပ္ကို အလုပ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲလုပ္ရမယ္လို႔ အ႐ိုးစြဲေနတတ္သူေတြပါ။ အဲဒီလူေတြကို အလုပ္ရဲ႔အခက္အခဲေတြေျဖရွင္းရတဲ့ ေနရာမ်ဳိး၊ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရတဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ထားမိရင္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔က လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လုပ္သက္ၾကာရွည္တတ္ေပမယ့္ အေရးပါတဲ့ေနရာကို ေရာက္မလာတတ္ပါဘူး။

Personnel depended on both job and salary

This is middle kind . They need the equality of job and salary . They will be dutiful and the organization must keep the promises for them . Otherwise it happen to be unsatisfied . If they are being pretended to pay salary , will pretend like they working . They  like normal not challenge . They interest nothing about company’s  results but their duty and salary . We can’t expect super abilities from them . They  can’t be believed completely because they are robots depend on salary. They will be angry if their interval is taken by job . They trust that the duties is only in working hours. They can’t do perfect in overcoming the difficulties and deciding themselves . They can serve for along time but can’t get important place .

(၄) ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့လူ

ဒီလူစားမ်ဳိးက အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သူတို႔က အလုပ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး တိုးတက္မႈကို လိုလားသူေတြပါ။ အေျပာင္းအလဲေတြ ဖန္တီးဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို အၿမဲတမ္း ျပဳျပင္ေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔က အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ဖန္တီးလာတတ္သလို၊ အဲဒီအက်ဳိးအျမတ္ေတြကေန သူတို႔အတြက္ ခြဲေ၀ေပးမွ သေဘာက်တတ္သူပါ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ သူတိ ု႔ပန္းတိုင္ထား ႀကိဳးစားသလို၊ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ကိုယ္စားျပဳပန္းတိုင္ကိုလည္း အေရးပါ ခ်ီတက္တတ္ပါတယ္။
သူတို႔လူစားေတြက ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကို အေလးထားပါတယ္။ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လုိလားပါတယ္။ အခ်ိန္ဆြဲေနတာကို မႀကိဳက္ပါဘူး။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကို စိတ္တိုင္းက် ဦးေဆာင္ခ်င္တဲ့သူေတြပါ။ တျခား ၀န္ထမ္းေတြၾကားမွာ သူတို႔က ထင္ေပၚေနတတ္သလို၊ အတြန္းအတိုက္လည္း အၿမဲခံရတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီက ကုမၸဏီ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ၊ အႀကံဥာဏ္သစ္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ သူတို႔က လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုးကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာၿပီး အမွန္တကယ္ သိစပ္ျမင္ႏွံ႔သူေတြပါ။ သူတို႔ကို အေရးမပါတဲ့ေနရာေတြမွာထားမယ္၊ သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ဆို့ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီအတြက္ အေရးပါတဲ့လူေတာ္ေတြ ေလ့က်င့္ေပးသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
သူတို႔ကို စည္း႐ုံးဖို႔အတြက္ကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ သူတို႔အတြက္ ကုလားထိုင္ေတြ အလံုအေလာက္ရွိေၾကာင္း ျပရပါမယ္။ ေရတိုေရရွည္စီမံကိန္းေတြမွာ သူတို႔ရဲ႔နာမည္နဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႔ဂုဏ္သိကၡာ ထပ္တူက်ေၾကာင္း ျပသရပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႔ လုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈကို အၿမဲလႈံ႔ေဆာ္ေနရသလို သူတို႔ရဲ႔ဘ၀၊ သူတို႔ရဲ႔ တန္ဖိုးကိုပါ အဖြဲ႔အစည္းက အေလးထားေၾကာင္း ျပသရပါမယ္။

Ambitious one

They are trying to penetrate the importance . They love challenge and want to improve . They always create  to get new and reform their ability. They use to create profit and they are shared it , they want . They always represent well and keep their goal and the policies in their organization . They converse the weak to improve . They want to lead as their wishes . They are always popular and being backbite . We get good ideas from them for future ambition of their organization . They study about their organization and understand completely  .  Letting them to get opportunities is same with training their opponents .  We should tell them that they have nice ranks . They are shone that  their organization ‘s dignity is depend on theirs . we should always encourage their interesting and the organization must show that there is interesting at their life and value .

(၅) ရည္မွန္းခ်က္မရွိတဲ့လူ

လူဆိုတာ အလုပ္လုပ္တယ္၊ ထမင္းစားတယ္၊ သတင္းစာဖတ္တယ္လို႕ ယူဆထားတ့ဲ လူစားမ်ဳိးပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကို ရင္းႏွီးမႈ နယ္ပယ္ကေန ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ ဘာတာ၀န္မွ မယူခ်င္သလို ဘာအလုပ္မွလည္း မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ေရာက္လာတာနဲ႔ ဟိုသတင္းဒီသတင္းေျပာၿပီး ထမင္းခ်ဳိင့္ အရင္ဖြင့္တတ္ပါတယ္။ လစာ၀င္ေငြအတြက္ လုပ္တာမဟုတ္သလို မိမိပညာ၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအတြက္ အေတြ႔အႀကံဳ လာရွာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လူဆိုတာ အလုပ္လုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့ စကားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ကို အေပ်ာ္သက္သက္သာ သေဘာထားၿပီး အစည္းအေ၀းတက္ဖို႔ အၿမဲပ်က္ကြက္တတ္သူပါ။ အဲဒီလူစားမ်ဳိးေတြက စီမံခန္႔ခြဲသူေတြဆြဲယူလို႔မရႏိုင္တဲ့ လူစားမ်ဳိးပါ။ အလုပ္အကိုင္ တည္ၿမဲေလ့မရွိဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ ကူးေျပာင္းေနရတာကို ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္သူပါ။ အလုပ္ေပၚ တန္ဖိုးထားမႈကေတာ့ နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။

Personnel who has no goal

We suppose that human means working , eating , reading newspaper . They get a job personally and don’t want to take any duty . In the company , firstly they tell some information and prepare to eat . Neither for salary nor ability and experience but  they can say that they get a job . For a word of supposing , human means working . They think a job for pleasure and always absent to participate in meeting . The managers are not able to make them improve . They are glad to change one job to another . They can’t esteem their job so much .

အထက္ပါ လူစားမ်ဳိးေတြက အလုပ္ခြင္ထဲ ေရာေႏွာ ပါ၀င္ေနတတ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြ၊ HR မန္ေနဂ်ာေတြက ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုလူစားဆိုတာကို ခြဲျခားထားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ေနရာခ်ထားမႈက အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ရရွိႏိုင္မွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ရဲ႔အတြင္းစည္း အင္အားညီညြတ္မွ်တမွေစ်းကြက္မွာေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံခ်က္ေတြ ရလဒ္ေကာင္းလာႏိုင္မွာပါ။
မိမိ၀န္ထမ္းေတြအေၾကာင္း သိျမင္ဖို႔က လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြ ရွိရပါမယ္။ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ရွင္းလင္းစြာသိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္သားေတြရဲ႔ အလုပ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ၊ တျခားစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ ဌာနအသီးသီးရဲ႔ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းေတြကို အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းေတြမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးရပါမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ ကြင္းဆက္မျပတ္ရသလို၊ ေအာက္ေျခကေန စီအီးအိုၾကားမွာ ရံဖန္ရံခါ ရင္းႏွီးမႈအတြက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရပါမယ္။ ၀န္ထမ္းကို ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းက ဂ႐ုစိုက္မႈ ျပသရင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ျပန္လည္ဂ႐ုစိုက္လာမွာပါ။

There are this kinds by mixing in organization . Leaders , manager , HR manager need to distingue “what kind of personnel ?” . So paying duties will be ok and can get the organization . Ability unity make to get good results . There should be regular meeting to understand them . Let them to know about the organization’s goal . Their interesting , another feeling must be discussed in exclusive meetings of each department . There should be contact between CEO and basic personnel to have regular governing . If the organization takes care them , they will take care it .

အဲဒါေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီးပြားေရးမွာ လူကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ဘာသာရပ္ဟာ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးပါတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူကို စီမံခန္႔ခြဲမယ္ဆိုရင္….ယဥ္ေက်းမႈ ကူးစက္ပါေစ။

ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းထဲကို အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔လူေတြ ေရာက္ရွိလာပါမယ္။ သူတို႔ထဲက ဘယ္လိုလူမ်ဳိးေတြပဲ ယူမယ္လို႔ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ ၀န္ထမ္းအားလံုးဟာ အစမ္းခန္႔ သံုးလအတြင္းမွာေတာ့ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အမႈေဆာင္အရာရွိေတြဟာ ၀န္ထမ္းေဟာင္းျဖစ္သြားတဲ့ လူေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း ကုမၸဏီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ထိုးေဖာက္သိျမင္သြားပါၿပီ။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြရဲ႔ အမူအက်င့္ေတြက ကူးစက္သြားပါၿပီ။ ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြက ၀န္ထမ္းသစ္ေတြအေပၚ အလုပ္အေၾကာင္း သင္ေပးခ်င္မွ သင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္အေရးယူတတ္ဖို႔ကိုေတာ႔ မပ်က္မကြက္ သင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အေလ့အထကို ဦးေဆာင္သူေတြအေနနဲ႔ သိျမင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေဟာင္းေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းသစ္ေတြၾကား ဘယ္လိုအေလ့အထ ကူးစက္သလဲဆိုတာ စနစ္တက် စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားရမွာပါ။

So the subject, management for human , is jugular .  Let have culture in managing human .

These 5 kinds of personnel will come into organization . We can’t forecast what kind of people will come . All will do their duties well in rehearsal 3 months . Then superiors don’t pay attention on the old personnel . The old personnel become to know the weak of company and not sure to train the new . The superiors have understand copying habit between old and new .

အထက္ပါ လူငါးမ်ဳိးထဲက မ်ဳိးတူအုပ္စုေတြကို သီးျခား ခြဲထုတ္ၿပီး သီးျခား စီမံခန္႔ခြဲရမွာပါ။ နံပါတ္တစ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အားထားရဆံုးျဖစ္တဲ့ နံပါတ္ တစ္အုပ္စုကို နံပါတ္ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလးနဲ႔ ပူးတြဲ မလုပ္ကိုင္ေစသင့္ပါဘူး။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ အလုပ္ကို အလုပ္နဲ႔တူေအာင္ လုပ္တဲ့လူေတြပါ အလုပ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က် သြားပါလိမ့္မယ္။ နံပါတ္တစ္အုပ္စုက လူေတြကို လစာတုိးေပးမယ္၊ ႀကိဳးစားပါလို႔ သြားေျပာမိရင္ စီမံခန္႔ခြဲသူအေနနဲ႔ ေစာ္ကားသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

We must manage these 5 kinds by distinguishing . Firstly don’t let number 1 works together with number 2 , 3 , 4 . Otherwise good personnel’s interesting will release . Telling to try hard for getting salary amount more than before insult them .

သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြအတြက္ လစာစရိတ္ထက္ ေကာ္ပိုရိတ္ရဲ႕ ၾကင္နာမႈကို ပိုဂ႐ုစိုက္တတ္သူပါ။ ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာေတြက သူတို႔ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြ ေမးသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔ခံစားမႈကို တေလးတစား နားေထာင္ဖို႔ လိုသလို၊ သူတို႔ရဲ႔ မိသားစုဘ၀ေတြကိုပါ စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း ျပသရပါလိမ့္မယ္။ လိုအပ္ရင္ အကူအညီေပးဖို႔ကို တုန္႔ဆိုင္း မေနသင့္ပါဘူး။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သူတို႔ၾကားက သံေယာဇဥ္ႀကိဳးဟာ အလုပ္စြမ္းရည္ရဲ႕ ဂရပ္မ်ဥ္းကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

They need the kindness of corporate than salary . The branch department manager should ask them personal questions and listen to them for their feeling , family respectfully. We should help if they need . Friendship between the organization and them make to improve for getting good results .

နံပါတ္ႏွစ္လူမ်ဳိးက အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို လူစားမ်ဳိးေတြမ်ားျပားလာရင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းဟာ တမဟုတ္ခ်င္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အဲဒီလူမ်ဳိးေတြ မ်ားလာရင္ အၿမီးက်က္အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားနဲ႔ ဘာမွမက်က္ရင္လည္း အစိမ္းစားမယ့္သူေတြပါ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအတြက္ ၀န္မေလးသလို ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်င့္ဆိုးေတြ သယ္ေဆာင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြမုဆိုးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ထည့္မစဥ္းစားတတ္သူေတြပါ။ အနီေရာင္အမွတ္အသားနဲ႔ဖယ္ရွားဖို႔ အခ်က္အလက္ရွာထားရပါမယ္။ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြဆီက ရစရာတစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ တျခားသူေတြေရွ႔မွာ နမူနာအျပစ္ေပးမႈမ်ဳိးကို အဲဒီလူေတြအေပၚ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။

Number 2 is very dangerous . Having number 2 too much destroys the organization immediately . They don’t keep even their dignity for money . We must prepare to depose them by red line . We will get one useful fact , the punishment to keep rules .

နံပါတ္သံုးလူေတြအတြက္ကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႔တည္ၿငိမ္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးကိုသာ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ပံုေသ၀င္ေငြေတြကို ေခတ္နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရတဲ့ အေနအထားတစ္ခုပဲ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီက ပံုမွန္အလုပ္စြမ္းရည္ကို ရရွိေနသေရြ႔ေတာ့ သူတို႔ကို အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ေနစရာ မလိုအပ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အားနည္းသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔အတြက္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းက အေရးတယူေစာင့္ၾကည့္ေပးရပါမယ္။ ပံုမွန္အလုပ္စြမ္းရည္ရဖို႔ သူတို႔လူစုရဲ႔အခက္အခဲကို ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရတာမ်ဳိးကလြဲလို႔ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး သိပ္မရွိလွပါဘူး။

For number 3 , it is need to pay suitable salary . No need to high control if we get regular ability from them . When their abilities become to low , it’s need to solve their difficulties . There is no confusion except controlling among them to get regular ability .

နံပါတ္ေလးလူေတြက မိသားစုပံုစံ စီးပြားေရးေတြနဲ႔ အေသးစားကုမၸဏီေတြမွာ အေတြ႔ရနည္းတတ္ေပမယ့္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ေတြထဲမွာေတာ့ အမ်ားအျပားရွိတတ္ပါတယ္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္လူငယ္ေတြ ေတြ႔ရတာနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာက ဌာနခြဲမန္ေနဂ်ာေတြပါ။ သူတို႔က လူငယ္ေတြအေပၚ အစိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲတတ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမွာ အမွည့္တ၀င္း၀င္း အကင္းတျဖဳတ္ျဖဳတ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာလြဲေခ်ာ္ေနပါၿပီ။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိတဲ့၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမွာ စြန္႔စားဖို႔ Branch ေတြရွိဖို႔ လိုတယ္။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈအားနည္းမယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔မွာ အသိအျမင္သစ္ေတြရွိပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အင္အားဟာ အဲဒီလူစုမွာရွိပါတယ္။ သူတို႔အုပ္စုက ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကို ေသြးသစ္ေလာင္းေပးမယ္။ ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ေပးလိမ့္မယ္။ အဲဒီအတြက္ ဦးေဆာင္သူေတြက သေဘာထားႀကီးဖို႔နဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြအားေပးလက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိဖု႔ိ လိုပါလိမ့္မယ္။ စီးပြားေရးသစ္မွာ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ဆိုတာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမွာ အိုင္ဒီယာအသစ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေမြးျမဴထားသလဲဆိုတဲ့ေပၚ မူတည္ေနမွာပါ။ ေခတ္မမွီေတာ့တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈဟာ ပစၥဳပၸန္ရပ္တည္မႈအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

 Great amount of Number 4 serve in corporate but not too much in small business . As soon as the bright personnel is found , it’s need to pay attention him .It is the duty of branch department manager . We can get force from them for new challenge . They will make the organization to modernize. The superiors must have ability to accept convert . Skill that not modernize is for present not for future .

နံပါတ္ငါးလူေတြက လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ေတြပါ။ တျခားသူေတြ အင္တိုက္အားတိုက္ႀကိဳးစားလို႔ ပင္ပန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က အရႊန္းေဖာက္ ေဖ်ာ္ေျဖတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရင္းႏွီးမႈေတြကို ေဖာင္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္လည္ညစာစားပြဲေတြမွာ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္းကလူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုမၸဏီမွာ လစာစရိတ္ေတြ ဘတ္ဂ်က္ျပည့္စံုေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးဆိုရင္ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေသးပါဘူး။ မိုးထဲေရထဲ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ကို လက္တြဲျဖဳတ္ထားခဲ့ပါ။ သူတို႔ကလည္း လုိလိုခ်င္ခ်င္ ေနရစ္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။

ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးေတြကိုပဲ ယူမယ္ဆိုၿပီး နာရီ၀က္စာ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းမွာ လူငါးမ်ဳိးစလံုး ရွိေနမွာပါ။ မလိုအပ္တဲ့ လူစားမ်ဳိးေတြ လံုး၀ မရွိေအာင္ လုပ္လို႔ မရေပမယ့္၊ လူေကာင္းေတြ မ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးလို႔ရပါတယ္။ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လစဥ္စည္းေ၀းပါ။ တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ၀န္ထမ္းအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူပါ။ အထက္ ေအာက္ဆက္ဆံမႈ အျပန္အလွန္ ေျပျပစ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ပါေစ။ မိမိရရဲ႕ အမွားအယြင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူခိုင္းပါ။ ရလဒ္ေကာင္းတဲ့ လူေတြအတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ တိတိက်က်ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ကူးစက္ပါေစ။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က လူကို လူလို ဦးေဆာင္သူေတြ ျမင္တတ္ဖို႔ပါပဲ။ လစာေကာင္းေကာင္း ေပးထား႐ုံနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ရရွိမယ္ဆိုၿပီး တရားေသ ယူဆမထားဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။

Number 5 is humorous . They used to talking too much while the others are tired by their duties . We will make to be familiar among the personnel . In anniversary dinners , we get pleasure because of them . When their salaries is perfect , they can’t become burden . If the company is being struggle , leave them . They wish to do like this also . Companies , organizations can’t guess them in 30 minutes interview . Even we can’t get nice personnel in all , we can try to get so much . These all kinds will serve in every business . Monthly meeting must be held . All personnel’s wishes should be asked for 2 times per year . We have to make to ok in dealing . Let them to solve their mistakes themselves and personnel who make good results gain chances . The important fact is humanism . Let the personnel to train good manners from one to another . Don’t suppose that paying high amount salary happen to get perfect personnel , please .

ေအာင္ပိုင္စိုး (ခ) မိုးလွိဳင္ည

Aung paing Soe @ Moe Hlaing Nya
ဒီေခတ္ထဲမွာ သြားသြားလာလာနဲ႕ အလုပ္ေတြလုပ္တဲ့အခါ ေပါ့ပါးၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္လဲျမင့္ စတိုင္လဲက် အမယ္စံုလဲသံုးႏိုင္တဲ့ Digital device တစ္ခုေလာက္ေတာ့ လိုခ်င္ တာအမွန္ဘဲ။ နည္းပညာေတြကလဲ တေန႕တေန႕အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္မဟုတ္လား။ လိုက္လို႕မမွီႏိုင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႕ေစ်းႏွဳန္းေတြက ကိုယ့္အတြက္ အကန္႕အသတ္ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။

ဒီလုိနဲ႕ရွာေဖြေလေတြ႕ရွိေလ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေစ်းႏွဳန္းေရာ အရည္အေသြးဘက္ပါ မွ်ၾကည့္႔ရေတာ့ အခု Asus ေလးေတြ႕တယ္။ အရင္ကေတာ့ Asus ရဲ႕ Eee PC ေတြ တုန္းကတည္းက သိပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားမႈမရွိခဲ့ဘူး။ ေသးေပမယ့္ စိတ္တိုင္းမက်ဘူး။ အခု Tablet ေခတ္ကိုေရာက္လာေတာ့ သူ႕ရဲ႕အားထုတ္မႈက သိပ္ေကာင္းသြားတယ္။ ရွည္ၾကာတဲ့ Battery life နဲ႕ တျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တဲ့ Hardware ပိုင္းက ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းတယ္။ Core i7 ေလာက္နီးနီး သံုးႏိုင္တဲ့ Quad-core သံုးထားတဲ့ ပထမဦးဆံုး Tablet လဲျဖစ္သလို သူ႕မွာပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ဒီဇိုင္းပိုင္းနဲ႕မွ်ေအာင္ကို ေကာင္းလြန္းေနတယ္။



ပါးတယ္ 8.3 mm ဘဲရွိတယ္။ ေပါ့တယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တယ္။ စတုိင္က်တယ္။ ဘက္စံုသံုးဖို႕အဆင္ေျပတယ္။ ဒါက Asus ရဲ႕ Transformer Prime ပါ။ Android 3.2 Hondycomb သံုးထားၿပီး 4.0 Ice cream  sandwich ကို တိုးႏိုင္တယ္။ အခုေတာ့ တရား၀င္ ထြက္ေနၿပီလို႕သိရတယ္။ Mobile dock နဲ႕တြဲသံုးရင္ ၁၈ နာရီေက်ာ္ ခံတဲ့ Li-polymer battery သံုးထားတယ္။  Display ပိုင္းမွာလဲ အားရစရာ ၁၀.၁ လက္မရွိၿပီး အစင္းမထင္ႏိုင္တဲ့ Gorilla glass သံုးထားလို႕ ေန႕စဥ္သံုးရာမွာ အား နာေနစရာမလိုေတာ့ဘူး။ အေလးခ်ိန္ကလဲ သူ႕ခ်ည္းဘဲဆို 586g ဘဲရွိတယ္။  Memory 1G ရွိၿပီး build in data storage 32 or 64 ႀကိဳက္ရာေရြးလို႕ရတယ္။ ေနာက္ တစ္ခု Asus ရဲ႕ cloud storage အေနနဲ႕ Life time 8G သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသးတယ္။  Micro SD slot ပါတာေၾကာင့္ data ေတြထပ္တိုးသိမ္းဆည္းႏိုင္မွာပါ။ HDMI out port ပါ၀င္တဲ့အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ wireless ျပန္လႊတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Bluetooth ပါ၀င္ပါတယ္။ Wi-Fi သံုးႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဘယ္သြားသြား ကိုယ့္အလုပ္ေတြကို Polaris office tool နဲ႕ web ေပၚမွာဘဲသိမ္းသိမ္း အလုပ္မပ်က္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာပါ။

quad-core သံုးထားတာေၾကာင့္ Game ေတြကို အေကာင္းဆံုးကစားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး NVIDA Tegra ေတြက ေကာင္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ဖို႕ပါ၀င္ထားပါ ေသး တယ္။ Camera ၂ လံုးပါ၀င္ၿပီး ေရွ႕ဘက္မွာ 1.3Mp နဲ႕ေက်ာဘက္ 8Mp ေတြ ေၾကာင့္ ပံုရိပ္ေတြအမွတ္တရ ေကာင္းေကာင္းရိုက္တဲ့အခါ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ဘူး။ HD support လုပ္ထားတဲ့ 1080 အျပည့္အ၀ အတြက္စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ အသံထြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ Asus ရဲ႕ sonic master က ၾကည္လင္ျပတ္သား တဲ့ အသံထြက္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။



ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သေဘာေတာ္ေတာ္က်တယ္။ Ipad ေတြကို သေဘာက်ေပမယ့္ အခု Asus ကိုေတာ့ မယွဥ္ႏိုင္တာေသခ်ာပါတယ္။ App ေတြက ipad မွာပိုစံုတယ္လို႕ဆိုႏိုင္ေမယ့္ Android ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေစ်းႏွဳန္းကေတာ့ 600 usd ပတ္ခ်ာလည္ေလာက္ရွိတယ္။ mobile dock နဲ႕ cover ေတြပါအကုန္ထည့္ရင္ 700 usd ေက်ာ္ေလာက္က်သြားႏိုင္တယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေစ်းႏွဳန္းကသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မသံုးၾကည့္ ခင္မွာဘဲ အရမ္းသေဘာက်သြားၿပီး ဒါေၾကာင့္ ဒီလအတြက္ေတာ့ ဒါကိုေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္။ ဒါဘဲ၀ယ္ေတာ့မယ္ လို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။

Samsung galaxy note နဲ႕ Asus ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲမွာ Asus transformer prime ကႏိုင္သြားပါၿပီ။ သို႕ေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕အားနည္းခ်က္ကေတာ့ 3G သံုးလို႕မရတာဘဲ။ သို႕ေပမယ့္ GSM အတြက္ေတာ့ ေနာက္ထြက္တဲ့ Galaxy S3 ကိုေစာင့္လိုက္ေတာ့မယ္။ Tablet အတြက္ေတာ့ စိတ္ေအးသြားၿပီ။

သူ႕ရဲ႕ Spec ေတြကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

alt_spec_title
Display 10.1″ LED Backlit screen with Super IPS+ (1280 x 800) 10 finger multi-touch,
Corning® Gorilla® Glass
Operation system Android™ 3.2 Honeycomb (1) (Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich upgradable)
Platform NVIDIA® Tegra® 3 Quad-core CPU
Memory 1 GB
Storage 32GB / 64GB (2) EMMC + 8GB life time ASUS WebStorage (3)
Wireless 802.11 b / g / n, Bluetooth 2.1 + EDR
/upload/eee/eeepad/transformerprime/specification/en/img_spec_sheet_camera.png 1.2MP (front), 8MP Auto focus (rear) with flash / F2.4 large aperture
Interface PAD: 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in); 1× micro HDMI port
1 × Micro SD Card Reader; Internal Microphone & Stereo Speaker
Mobile Dock: 1 × USB2.0 port ; 1 × SD Card Reader

Sensor G-Sensor, Light Sensor, Gyroscope, E-compass
Flash support Yes
Multi-tasking Yes
Special APP ASUS launcher, @Vibe Music, ASUS WebStorage, MyLibrary, MyNet, MyCloud, File manager,
ASUS sync, SuperNote, App Locker, App Backup, TegraZone, Polaris Office
Battery 12 hours; 25Wh Li-polymer Battery (4)
18 hours pad with dock ; 25Wh(pad) + 22Wh(docking) Li-polymer Battery (4)
Size/ Weight 263 × 180.8 × 8.3mm ; 586g (pad only) / 263 × 180.8 × 8~10.4mm ; 537g. (dock only)
http://eee.asus.com/en/eeepad/transformer-prime/specification/ မွမွီျငွမ္းပါသည္။
စက္တင္ဘာလမွာ ေထြေထြ ထူးထူးမရွိလွေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ျပန္သတိရမိတယ္။ ေျပးၾကလႊားၾက။ ေပ်ာ္ၾကပါးၾက။ ဒီႏွစ္ေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၃- ၂၄ ရက္ေန႕ေတြက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Town Hall meeting လို႕ေခၚတဲ့ media စကာ၀ိုင္းကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပြဲကို SEPA ကစီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး တကယ္တန္းက်ေတာ့ မီဒီယာသမားေတြ ေရာက္ မလာတာ ဆိုးတယ္။ လာၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့သူေတြက ဦးသီဟေစာ တို႕လို႕ press council ကသူေတြပါသလို Indonesia, Philippine, Thailand, တို႕က အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ၀ါရင့္ မီဒီယာ သမားေတြက သူတို႕ အေျခအေနေတြနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္း ေပၚထြက္ လာေစဖို႕အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တကယ့္ကိုနားေထာင္လို႕ေကာင္း ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳလဲရတာေပါ့။ တကယ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ press council လိုအပ္သလား။ Media law ကဘယ္အတြက္လဲ။ ပံုႏွိပ္အတြက္ဘဲလား။ Online နဲ႕  ရုပ္သံေတြ အတြက္ ပါ ၀င္သလား။ သတင္းသမားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကဘာလဲ။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက media law နဲ႕မပတ္သတ္ဘဲ labor law နဲ႕သက္ဆိုင္ေနတာေတြလဲရွိတယ္။ ကိုယ္မေတြးမိေသးတဲ့ မျမင္မိေသး တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ျပည္တြင္းက 7days news နဲ႕ Venus ဂ်ာနယ္က အယ္ဒီတာေတြ ကလဲသူတို႕အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႕၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေန႕က လက္ေဆာင္ရတဲ့ Media law ဆိုင္ရာ စာအုပ္ကေလးကလဲ တကယ့္ကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ႕ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးပါတယ္။ ၂ ရက္ဆိုေပမယ့္ ပထမရက္ဘဲေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႕မေရာက္ ျဖစ္ေတာ့ ပါ။ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ခံၿပီး ႀကိဳးစားစီစဥ္သူေတြကိုေလးစားပါတယ္။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့သူေတြကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီဒီယာနဲ႕ဆိုင္တဲ့ပြဲမွာ မီဒီယာသမားေတြ မလာၾကတာေတာ့ ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။
@ Town Hall Meeting

@ Town Hall Meeting
ကိုယ္တိုင္လဲ Online media နဲ႕ဆိုင္တဲ့က်င့္၀တ္နဲ႕  တျခားေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႕ ဆက္ၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္လို႕ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြ အားနည္းခ်က္ အားသာ ခ်က္ ေတြကို၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ မထိုက္နဲ႕ရတနာလဲ MIDO အေနနဲ႕  media သမားေတြအတြက္ စြမ္းရည္ထက္ျမတ္လာမယ့္ New media tool ေတြအသံုးခ်မႈ အေၾကာင္း နဲ႕ သင္တန္းဆိုင္ရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

Ma Htaik, Ma Nine and Yatanar
Ma Htaik, Ma Nine and Yatanar
 Barcamp Yangon 2013 အတြက္ အစည္းအေ၀းကိုေတာ့ 29 Sept 2012 မွာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ MCPA မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ လက္ရွိဘား ကမ့္ကို MCPA ကတိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္တိုင္း MCPA ကႀကီးမႈးက်င္းပမယ္လို႕ ကိုမင္းဦးကေျပာပါတယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ကူညီေပးခဲ့တာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘားကမ့္က သူ႕ဟာသူ ရွင္သန္လို႕ရတဲ့ ပြဲတစ္ခုပါ။ ယခင္အခ်ိန္ေတြတုန္းက အေျခအေနေတြေၾကာင့္ MCPA အေနနဲ႕ဦးေဆာင္ခဲ့ေပးေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လြတ္ လပ္ တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕႕ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာက အခုကို host လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ သူေတြရဲ႕အခန္းက႑ ကလဲရွိေသးတာ မို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္သြားဖို႕ ဒီအတိုင္းဘဲရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ က်င္းပမယ့္ရက္ေတြကို မဆံုးျဖတ္ေသးေပမယ့္ မၾကာခင္အစည္းအေ၀းေတြကေန ရလဒ္ေတြထြက္ေပၚလာမွာပါ။ ေအာင္ ျမင္ေနဆဲ ဘားကမ့္ကို ဆက္လက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႕ႀကိဳးပမ္းသြားရပါဦးမယ္။


BarcampYangon 2013, 1st meeting

BarcampYangon 2013, 1st meeting
အဲဒီေန႕ကအျပန္မွာ ရဲေအာင္သူက ဒါရိုက္တာလုပ္ၿပီး မင္းယြန္းသစ္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားအျဖစ္ပါ၀င္တဲ့ အိုးပါးဂဏန္းစတိုင္ ျမန္မာမႈကို ရိုက္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ Oppa Burma style ဆို တဲ့ အဲဒီရိုက္ကူးေရးကို imovie သံုးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ခုထိအင္တာနက္ေပၚတင္မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိုပါးျမန္မာစတိုင္ကေတာ့ မူလ ေပါက္ၿပီးသား အရွိန္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္ ေလး ေပါက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ လူငယ္ ေတြရဲ႕စြမ္းအားက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အတိုင္း သား ျမင္ရတာပါဘဲ။ ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ဖြင့္ပြဲအမွတ္တရ
barcamp Yangon ေတာ့ၿပီးသြားျပန္ပါၿပီ။ တက္မညီလက္မညီဘဲျဖစ္ျဖစ္ တက္ညီလက္ညီဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္က အလြန္ဘဲထူးျခားပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႕စတင္လာခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘားကမ္းမွာလဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ ပါဘဲ။ အန္တီေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့တာ အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက တရား၀င္ ပံ့ပိုးသူအျဖစ္ပါ၀င္လာတာကလဲ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈပါဘဲ။ အရင္က ဘားကမ့္ကို ဖုတ္ေလတဲ့ငါးပိ ရွိတယ္လို႕မထင္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူႀကီးမင္းမ်ားလဲ တက္ေရာက္လာခဲ့သလို စပြန္ဆာ ေတြလဲ အမ်ားအျပားတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာေျပာမယ့္အခန္းေတြကိုလဲ ၁၈ ခန္းအထိဖြင့္လွစ္ေပးထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ျမန္မာအင္ဖိုတက္(Myanmar Info-Tech) ကလဲ အခန္းမ်ားအတြက္ စပြန္ဆာေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါက IT sector အတြင္း ပထမဆံုး ေျပာင္းလဲမႈပါ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ဦးဆံုးေသာ ျမန္မာ့အိုင္တီေလာက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ သလို ပိုမိုနက္ရွိဳင္းတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အိုင္တီေလာကသမ်ားအခ်င္းခ်င္း အခုထက္ပိုၿပီး နီးစပ္လာဖို႕လဲယံုၾကည္ထားပါတယ္။

က်ိတ္က်ိတ္တိုးအားေပးပါတယ္။

PR group ျဖစ္ပါတယ္

ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွာဆဲခံထိတဲ့ topic

ွSOPA SOPA

၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ မအားမလပ္နဲ႕ဘာမွမယ္မယ္ရရမေျပာျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေ၀ဖန္မႈေတြ မ်ားမ်ားနဲ႕ဆူညံ ဆူညံ အခ်ိဳ႕ၾကားရသည္မွတပါး အားလံုးအဆင္ေျပသလိုလိုပါဘဲ။ မန္းေလးဘာကမ့္ပါမ်ား အမ်ားဆံုးတက္ေရာက္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဘာကမ့္ပါမ်ားလဲ အစဥ္အလာအ တိုင္း တက္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။
ေစာင့္ရတာအိပ္ေတာင္ငိုက္တယ္။
ပိတ္ပြဲအခန္းအနားေတြထဲမွာ အၾကာျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘီယာကမ့္ကိုလဲ ျမန္မာစည္ဘီယာ ၄ လံုးႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ အခ်ိဳရည္ စားဖြယ္ snack အခ်ိဳ႕နဲ႕ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမႏၵာ သီဆိုၿပီး ပြဲမသိမ္းခင္ အသံခ်ဲ႕စက္ပ်က္သြားခဲ့တယ္။

ႏွစ္ရက္လံုး ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႕ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အင္တာနက္သံုးၿပီး ပံုေတြတင္ေပးတဲ့ PR ေတြ နဲ႕ barcampers ေတြကိုလဲ ေလးစားပါတယ္။ ၂ ရက္လံုး e-mail မစစ္ လိုက္ရဘဲ laptop ကိုအေလးခံသယ္ လာခဲ့ရတဲ့ႏွစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုမွ ပံုေတြကို Facebook ကေနျပန္ယူရတယ္။ Tag ေပးတဲ့သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြအားလံုး ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရိုက္ေပးထားတဲ့ သူေတြကိုလဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မက်တာကိုက ဘားကမ့္ပါ။ လူမ်ားၿပီးပြဲမစည္ တာကိုေတာ့မလိုလားပါဘူး။နာင္ႏွစ္ေနာင္ႏွစ္ေတြလဲ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႕တိုးတက္ပါေစေၾကာင္း။ IT industry ႀကီးလဲ အမွန္တကယ္တိုးတက္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလ်က္။
Tomorrow, the barcamp Yangon will start again. The Yangon barcamp is the very first time in Myanmar. This time is 3th time on Yangon. I’m really hoped our barcamp will just like old time. Have a success, have hot topics and have a powerful in town. Let meet barcamp within 24 hour.

Warmly welcome.
အျမန္ႏႈန္းျမင့္လာျခင္းႏွင့္ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံ

            လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာေတြက ျမင့္မားေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔၏အခ်ိဳးတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ေမာ္တာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ဘတၳရီကိုလည္း ပံုစံေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ေတြမွာ 15KWႏွင့္ ၄င္းေအာက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းေသာ ေသးငယ္သည့္ေမာ္တာမ်ားရွိေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားမွာႀကီးမားေသာ ေမာ္တာမ်ားရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားမႈႏႈန္းျမင့္မားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္သြားခဲ့လွ်င္လည္း အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားနည္းတူ အျမန္ႏႈန္းျပန္လည္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားစိတ္၀င္စားစရာေကာင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ေမာ္တာမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ သလိုအျမန္ႏႈန္းျမွင့္လို႔ရေသာ ဘတၳရီျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ ေမာ္တာမွကားဘီးသို႔ တိုက္ရိုက္အစီစဥ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္းက ရရွိလာမည့္စြမ္းအင္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ေမာ္တာမ်ားကဘီးမ်ားကို ဘရိတ္အတြက္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ တခါတရံမွာ ေမာ္တာမ်ားကို Wisphering Wheel ကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ တိုက္ရိုက္ တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားရေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ၀င္ရိုးႏွင့္ အေသမတပ္ဆင္ထားေသာအခါမ်ား မွာေတာ့စြမ္းအင္ေရြ႕လ်ားမႈနည္းေစပါတယ္။

Photo by www.carsrun.com
ယေန႕ေခတ္ေမာ္ဒယ္ လွ်ပ္စစ္ကားသံုးေမာ္တာတမ်ိဳး

ေမာ္တာစြမ္းအင္မ်ား၀င္ရိုးသို႔ကူးေျပာင္းေရြ႕လ်ားျခင္း

            ဂီယာမပါေသာ(သို႔) ဂီယာတစ္ခုတည္းပါေသာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ဟာ အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားမွာ ပို၍လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႕ ေမာ္တာေတြဟာ အျမန္ႏႈန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းတခုျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္အတြင္း အရွိန္ျမွင့္တက္ျခင္းရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ေႏွးေကြးျခင္းမရွိသည့္အတြက္  ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။

            ေခတ္မီဆံုး 220KW ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အျမန္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ 16 km/h ၀န္းက်င္ရွိေသာ္လည္း Venturi Fetish က အထူးအျမန္ကားမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ DCေမာ္တာမ်ားမွာ ၀င္ရိုးသို႔စြမ္းအင္ ကူးေျပာင္းေသာ ရိုးစင္းသည့္ပံုစံ ၂ မ်ိဳးရွိေနျခင္းက ျမင့္မားေသာ အျမန္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ Tesla Roadster 25 sport က 215KWရွိ ေမာ္တာျဖင့္ 3.7 စကၠန္႔ကို 0 မွ 60mph အထိ အျမန္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ Wrightspeed Inc မွ Wrightspeed Xi ကားဟာကမၻာမွာ အျမန္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ကားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကားဟာ 2.9 စကၠန္႔မွာ အျမန္ႏႈန္း 0.60mph အထိရွိလာပါတယ္။

စြမ္းအင္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

            ေလာင္စာ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ စြမ္းအင္မ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

            အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းအင္ဂ်င္ဟာ ေလာင္စာမ်ားကို မီးအျဖစ္ျဖဳန္းတီးေစပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ရပ္နားထားစဥ္စြမ္းအင္ ထုတ္ယူမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ရမွာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းကားဘရိတ္ကို အသံုးျပဳခ်ိန္မွာေတာ့ စြမ္းအင္ အခ်ိဳ႕ ကုန္ခမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ားဟာ ေရြ႕လ်ားရန္အတြက္ ေလာင္စာဆီ ရဲ႕၁၅%သံုးပါတယ္။ ဒီဇယ္မွာ ၂၀%ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ကေတာ့ ၈၀%ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ 10မွ 23 kwh/100km သံုးပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးအရ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ 20%ကုန္ခမ္းျခင္းကို ဘတၳရီအားျဖည့္ျခင္းျဖင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ. Tesla Motors ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ lithium-ion ဘတၳရီ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 12.7 KW-h/100km ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ အားျပည့္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖည့္ထားေသာဘီးမွာ 24.4kw-h/100km ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ထားေသာဘရိတ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယခင္ကဘရိတ္ သံုးဘတၳရီ၂၀%ကုန္ခမ္းသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္
source:en.wikipedia.org/electric_car

November 2011 ကတည္းက အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ကိုပို႕ထားတာ။ ထည့္ျဖစ္မယ္ထည့္ျဖစ္မယ္နဲ႕ ၾကာေနတာနဲ႕ အခုေတာ့ ျမန္ျမန္ဘဲ ကိုယ့္ဆိုဒ္ကေနကိုယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါေတာ့မယ္။
At BarcampYangon 2013 Meeting6

At BarcampYangon 2013 Meeting6

Software industry developing meeting

discussing who some attend to Telecommunication Act Draft Law meeting

data virtualization workshop at Yanogn

The local IT people hang out with Tony Wasserman of Carnegie Mellon University.
Just some movement on during this Nov and Dev 2012. Bye Bye 2012……

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ IT Business plan ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီေန႕သြားျဖစ္တယ္။ ဒါက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္တယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ လက္ေတြ႕နဲ႕ကြာဟတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြအမ်ားအျပားျဖစ္ေနတယ္။ ၂၆ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ တဲ့အထဲက ပဏာမ ၁၅ ခုၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးဇကာတင္ ၁၀ ခုေရြးၿပီးဒီေန႕ျပတယ္။ ရန္ကုန္က ၅ ခုနဲ႕ မန္းက ၅ ခု။ ဒါက မွ်တပါတယ္။ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြထဲက ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ plan ကို ပထမေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ထပ္တူျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက ဒုတိယ ရတဲ့ easy ticket ဆိုတာကိုသေဘာမက်ဘူး။ တတိယျဖစ္တဲ့ Mobile wallet က ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္။ ပထမရသြားတဲ့ ဟာကေတာ့ အရင္းအႏွီးအနည္းဆံုးနဲ႕ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးဘဲ။ သူက ျမန္မာ စာကို လက္နဲ႕ေရးတာျဖစ္ျဖစ္ pen နဲ႕ေရးတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ touch ျဖစ္တဲ့ smart phone ေတြမွာသံုးလို႕ရတယ္။ SMS ပို႕လို႕ရတယ္။ email ပို႕လို႕ရမယ္။ ဒါက မထြက္လာေသးေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကို ပထမေပးတာ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာေတာ့အေကာင္းဆံုးေပါ့။ တျခားဟာေတြက အရင္းအႏွီးေငြေတြေဒၚလာ သိန္း နဲ႕ သန္းနဲ႕ခ်ီေနတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ cloud service ေတြပါတယ္။ ဒါေတြကအရင္းမ်ားတယ္။ သူမ်ားနဲ႕ယဥ္ရင္ ဘယ္လိုမွအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္ႏွစ္မွာေတာ့ ဒီေလာက္ဆို၀င္ၿပိဳင္လို႕ ရမယ္လို႕ထင္တယ္။ ေျပာလို႕ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိေရးထားတဲ့ business plan ေတြေတာင္ ဒီေန႕ ၾကည့္ လာရတဲ့ဟာေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ လက္ေတြ႕က်တယ္။ အရင္းအႏွီးနည္းတယ္။ ေငြရျမန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္ ေတာ့ ကိုယ္တိုင္၀င္ၿပိဳင္ဦးမယ္။

အခုေတာ့ ပထမရသြားတဲ့ သူကို၀မ္းသာပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ပါေစ။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေပးတဲ့သူေတြအေနနဲ႕လဲ ေနာင္ ႏွစ္ ေတြမွာဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါေစ။ ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေပးတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေကာင္းတယ္။ ျပင္ပလုပ္ငန္း ရွင္ ေတြနဲ႕လဲ ထိေတြ႕ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မလာဘူး။ ဒိုင္ေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပါလက္ပါ ႀကိဳးစားအကဲျဖတ္သြားၾကပါတယ္။


ဒိုင္အဖြဲ႕နဲ႕ပထမဆုရတဲ့တေယာက္

ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္ခ်က္ေတြေပးရရင္

၁။ e-market

သူတို႕တင္ျပခ်က္ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ သူတို႕အေနနဲ႕ Alibaba လို ebay လိုလုပ္ခ်င္ပံုရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အရင္းအႏွီးမ်ားတယ္။ ေငြျပန္ရဖို႕ တကယ္တမ္းမွာမလြယ္ကူးဘူး။ ျမန္မာေတြအတြက္ တျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ေငြေပးေငြယူ။ စတာေတြအျပင္နည္းပညာ နဲ႕ တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ ဒါေတြေၾကာင့္ အဲဒီ plan ကိုသေဘာမက်ခဲ့ဘူး။

၂။ Faci Cloud

ဒါက Cloud service တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အလံုးစံုေသာအင္တာနက္မွာအသံုးျပဳမႈေတြအတြက္ သူက cloud service ေပးခ်င္တာ။ သူတို႕က Amazon ကလုပ္တဲ့ နည္းပညာကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ နာမည္ႀကီး cloud ေတြရွိေနေတာ့ ဒါက ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တခုတည္းအတြက္ရည္ရြယ္ရင္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ဒီ service ႀကီးကိုယူပါ့မလား။

၃။ Health Care Cloud

သူကေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ့ Data ေတြကို ဆရာ၀န္တဦးတည္းရွိတဲ့ေဆးခန္းေတြကအစ သံုးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ခ်င္တယ္။ သူတို႕ေဆာ့၀ဲနဲ႕ ဒါေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားခ်င္တယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွဳပ္ေထြးတဲ့ process ေတြရွိ ေနတယ္။ သူတို႕တင္ျပတဲ့အရင္းအႏွီးမ်ားတယ္။ ဆရာ၀န္တေယာက္က လူနာတစ္ဦးကို စမ္းသပ္ကုသၿပီးတိုင္း ေဒတာေတြကို entry လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ေဆးရံုေတြကေရာ၊ ေနာက္ထပ္ ဒီေဒတာေတြကို ဘယ္လိုမွ်ေ၀သံုးစြဲ မွာလဲ၊ သိမ္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳမွာလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာေခါင္းထဲကထြက္လာတယ္။ ဒါကိုသံုးဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံလဲေပးရဦးမယ္ ေဒတာလဲေပးရဦးမယ္ ျဖစ္ပါ့မလား။

၄။ PVEEP (Private oriented virtual education and business package)

သူ႕မွာလဲရွဳပ္ေထြးတဲ့ Process ေတြရွိတယ္။ စာသင္ၾကားတာေတြေရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမွာ အထက္ကေနေအာက္ထိ အဆင့္ဆင့္ေတြေရာ နားလည္ႏိုင္တဲ့ program ေတြပါတယ္။ ဒီဆားဗစ္ကိုအသံုးျပဳဖို႕အတြက္ ေငြေပးၿပီးသံုးစြဲရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဓိကအေနနဲ႕ ဒါေတြကိုသံုးဖို႕ ေက်ာင္းေတြ မွာအင္တာနက္မရွိႏိုင္သလို ကြန္ပ်ဳတာအစရွိတဲ့ လိုအပ္ ခ်က္ေတြမ်ားေနတယ္။ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈက အရမ္းစိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္။

၅။ Easy ticket

ဒါကေတာ့အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယဆုရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ေတြ႕လုပ္ ဖို႕ခက္ေနတယ္။ သူက ရန္ကုန္ကေနမန္းအထိ ဘက္စ္ကားလက္မွတ္ေတြကို မိုဘိုင္းကေနတဆင့္၀ယ္လို႕ရေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တယ္။ ခံုေရြးတာ က်ားမ ေရြးတာကအစလုပ္ေပးခ်င္တယ္ေပါ့။ လက္ရွိမွာ ios ကိုဘဲသူက အဓိကထား ေျပာသြားတယ္။ ေနာက္တခုက ios သံုးတာ ဂုဏ္ရွိတဲ့ပံုစံေျပာသြားတယ္။ ဒါကိုလက္မခံပါ။ ေနာက္တခ်က္က အလား အလာလဲေကာင္းၿပီး ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ထဲမွာ အဓိကက်တဲ့ android ကိုေနာက္မွလုပ္မယ္ေျပာတယ္။ ေငြေပးေခ် မႈနဲ႕ကားဂိတ္ေတြက ဒီအစဥ္အစီကိုပါ၀င္ရင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ အရာေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕ လုပ္မယ္ဆို တဂိတ္ခ်င္းစီဘဲ တေျဖးေျဖးလုပ္လို႕ရမယ္လို႕ယူဆတယ္။ သို႕ေပမယ့္လဲ ဒါကို modified လုပ္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတင္ျပတဲ့အထဲမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႕က နည္းနည္း ရံုးဖြင့္ဖို႕စရိတ္ကမ်ားတယ္။ စုစုေပါင္း သိန္း ၅၀၀ ေလာက္အရင္းျပပါတယ္။ သူကအဓိကေျပာတာ ဖံုးကေနတဆင့္၀ယ္လိုက္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ သက္သာတယ္ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္က အထိုင္မက်ေသးဘူး။ လက္ရွိမွာ ဖံုးဆက္ၿပီး ၀ယ္လို႕ ရပါတယ္။ ေငြလဲႀကိဳမေပးရဘူး မဟုတ္လား။

အဲဒီစနစ္အတြက္ ကားဂိတ္ရင္းေတြက လက္ရွိေရာင္းေပးေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုဖယ္ထုတ္မလား။ မဖယ္ထုတ္ ရင္ data base နဲ႕ခ်ိတ္ႏိုင္ေအာင္ ပစၥည္းနဲ႕အင္တာနက္ပံ့ပိုးမွာလား ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရၾကပ္သြားတယ္။

၆။ MM wallet

ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းကေနတဆင့္လုပ္ခ်င္တာပါ။ ေငြးေပးေခ်မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ေပါ့။ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္အပိုင္းေတြမ်ားတယ္။ တကယ္တမ္းျမန္မာျပည္မွာ visa, master ေတြ၀င္လာရင္ သူယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႕ခက္လိမ့္မယ္။ မိုဘိုင္းကေနေငြတခါသြင္း ဟိုဘက္ကိုေငြတခါေခ်။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ကအေကာင့္ ေန တဆင့္ေခ် စတဲ့လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္တာေတြအတြက္ယူဇာေတြ အေနနဲ႕ စိတ္၀င္စားဖို႕ခက္တယ္။ အြန္လိုင္း ကေန အေရာင္းအ၀ယ္ကလဲမထြန္းကားေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေသးစားေငြေပးေခ်မႈေတြအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တျခားတဖက္ကေတြးၾကည့္ရင္ေပါ့။

၇။ Language package to Myanmar

ဒါကမိုဘိုင္းအတြက္အဓိကထားတယ္ေျပာတယ္။ သူ႕တင္ျပခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာေတြ အေနနဲ႕တျခားဘာသာစကား ေတြကို မိုဘိုင္းကေနတဆင့္သင္ႏိုင္ဖို႕ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆည္မွာသူက အဂၤလိပ္စာကို အဓိကထား ေပး ထားတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ဒါကို သင္ယူႏိုင္ဖို႕ သင္ၾကားေရးစရိတ္ အခေၾကးေငြလဲေပးရမယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့  ဒီသင္ခန္းစာေတြကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲသင္ရမယ့္အေနအထားလား၊ တခါတည္းသင္မွာလား၊ စတာေတြမရွင္းဘူး။ သူ႕ကို ဒိုင္ေတြကေမးခြန္းထုတ္တယ္။ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္တယ္။ အရင္းကလဲမ်ားတယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္မွ ေငြစေပၚမယ့္ အေနအထားလဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးကိုႀကိဳက္တယ္။ လုပ္မယ့္စတိုင္ေလးေတြသိပ္ဘ၀င္မက်ဘူး။

၈။ School aided cloud

ထမင္းသြားစားေနတာနဲ႕ဒီအပိုင္းကိုလြတ္သြားတယ္။

၉။ Hand writing (Pay Phoo Hlwar)

အဲဒီတင္ျပခ်က္ကေလးက ေတာ္ေတာ္ေလးသေဘာက်တယ္။ အျပင္မွာလဲဒါမ်ိဳးေတြကထြက္ေနၿပီ ဒါေပမယ့္ mobile version မျဖစ္တာတစ္ခုဘဲ။ ျမန္မာစာေတြမ်ားေနသလို ေသးေကြးတဲ့ ဖံုးမ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ ေရးရတာ ခက္ခဲ ေနတာ ေတြကိုသူကေျဖရွင္းခ်င္တယ္။ လက္နဲ႕ေရးဖို႕ေနရာေပးထားတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ pen တစ္မ်ိဳးနဲ႕ေရးလိုရမယ္။ ဒီလက္ ေရးေတြကို ျမန္မာစာ စာလံုးအျဖစ္မွတ္သားထားႏိုင္ၿပီး txt ဖိုင္သိမ္းေပးမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Message ပို႕လို႕ရမယ္။ email ပို႕လို႕ရမယ္။ အရင္းကလဲနည္းတယ္။ သူက R&D အတြအတြက္အဓိကထားၿပီး စဥ္းစားတယ္။ အခ်ိန္ယူ တယ္။ သူ႕အရင္းက ဒီ Plan ေတြထဲမွာအနည္းဆံုးဘဲ ေဒၚလာ ၇၂၀၀။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္ က ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ ရပါ့မလားလို႕။ သူကျပန္ေျဖပါတယ္။ အျမတ္ကို ထြတ္ကုန္ၿပီးရတဲ့ အျမတ္မွာခြဲမယ္တဲ့။ ဒါေလး ဆုရသြားတာ ကိုယ္လဲႀကိဳက္မိပါတယ္။ သူမျမင္မိတာေလးေတြေတြ႕ေပမယ့္ မၾကာခင္သိသြားမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါကိုေငြအမ်ားႀကီးရွာလို႕ရေအာင္လုပ္ေပးလို႕ရတယ္။

၁၀။ Travel and tour mobile apps

သူတို႕တင္ျပခ်င္က မိုဘိုင္းအတြက္ဆိုသိပ္ႀကီးလြန္းတယ္။ update မဟုတ္ဘူး။ တခါတည္းထည့္ထားရမွာ။ ေျမပံု၊ လမ္းညႊန္၊ ဖံုးနံပတ္၊ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႕ပံုေတြပါတယ္။ ရန္ကုန္လမ္းညႊန္လိုျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဒီအတြက္ အခ်က္ အလက္ေတြသူဘယ္လိုရွာမယ္မေျပာတတ္ဘူး။ ဘယ္လိုယူမလဲမေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒါကိုတခုျခင္းခြဲထုတ္ၿပီး apps ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္လို႕ရတယ္။ ဒါကိုဘာေၾကာင့္ဆုမေပးလဲ မေျပာတတ္ဘူး။

အားလံုးမွာလိုေနတဲ့လိုအပ္ခ်က္က ကိုးကားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ကတဦးနဲ႕တစ္ဦးမတူဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ မိုဘိုင္းသံုးေနတဲ့အခ်ိဳးကို တခ်ိဳ႕က သိန္းဂဏန္းနဲ႕ျပတယ္။ အခ်ိဳ႕က ၃ သန္းေလာက္ရွိၿပီေျပာတယ္။ ဘယ္ ဟာကို အမွန္လဲမသိရဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူတို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေစ်းကြက္အေနအထားက သိပ္ၿပီး ရဲတယ္။ Business plan မွာဒါမ်ိဳးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရွိသင့္ေပမယ့္ Market research ပိုင္းမွာအားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။

တကယ္တမ္းမွာ Business plan မွာ အရင္းနဲနဲ ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္မယ္။ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို ျဖစ္သင့္တယ္ထင္တယ္။ အရင္းမ်ားျပားတဲ့ plan ေတြကိုဒီပြဲမွာလဲ ေတာ္ေတာ္ေလး လြဲ သြားတာ ေတြ႕ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ အရင္းနည္းနည္း အျမတ္မ်ားမ်ားမွ business plan ပီသာမွပါ။

ဒီေန႕ပြဲ႕ကိုသြားၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္အစီအစဥ္ေတြက လံုး၀လံုး၀ ေခတ္ေနာက္မက်သလို အလုပ္တကယ္ ျဖစ္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာသိသြားတယ္။ လက္ရွိမွာ investor မရွိေပမယ့္ မၾကာခင္မွာဘဲ အလုပ္ျဖစ္သြားမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ ထားတယ္။