ေစ်းႏွဳန္းဟာ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသလား
အတြင္းပိုင္းအင္ဂ်င္ေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျခင္း လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား၏အဓိက ပန္းတိုင္ကေတာ့ ၄င္းတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ တို႔ကိုအတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းကားမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဓါတ္ဆီကားမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုျမင့္ပါတယ္။ အဓိကမူလ အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ ကားဘတၳရီေစ်းႏႈန္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ်မွ၀ယ္ယူသူ မ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပးခ်င္ပံုမရပါဘူး။ ၄င္းကေတာ့ ဓါတ္ဆီကားမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းကို တားျမစ္ရပ္တန္႔ေစခဲ့ပါတယ္။ Nielsen ၏ ေငြေၾကးသတင္းစာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၆၅%ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား ၇၆% တို႔က ဓါတ္ဆီကားထက္ လွ်ပ္စစ္ကားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပး၍၀ယ္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ J.D Power and Associates ကလည္း ယာဥ္သံုးစြဲမႈဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ကား၀ယ္သူဦးေရ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေရနံဆီကားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထက္ပိုေပးၿပီးမ၀ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ Nissan Leaf မွ တံခါးေပါက္ ၅ ေပါက္ပါ မိသားစုစီးကားမ်ား ကိုအေမရိကန္တြင္ US$7500 ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ US$20280 မွစုေပါင္းအခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖင့္ US$5000 ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ California ႏွင့္အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
Renault Flunence ZE ၏ တံခါး၅ေပါက္ပါ မိသားစုစီးစလြန္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္၏ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစနစ္မ်ား မျပဳလုပ္မီတြင္ US$ 20000 ထက္ေလ်ာ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္သလို ၄င္းကားမ်ားကိုလည္း ဘတၳရီမပါဘဲ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္မ်ားျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသမ်ားက Better Place ကုမၸဏီမွဘတၳရီမ်ားကို ပံုမွန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူရန္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ Renault Fluence ZE ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Tesla Motor ကလည္းေသးငယ္ေသာ ဘတၳရီျပဳလုပ္ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳေနပါတယ္။ ၄င္းဘတၳရီ ငယ္ေလးမ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားရဲ႔ ဘတၳရီအေဟာင္းမ်ားထက္ ၃-၄ဆ ေစ်းေပါပါတယ္။ ၄င္းဘတၳရီမ်ားကို 1 kliowatt hour ကို $700-800 အထိေပးေခ်ရခ်ိန္တြင္ ဘတၳရီငယ္ေလးမ်ားအတြက္ $200 သာေပးေခ်ရပါတယ္။ Toyota RAV4EV and Smart ED ကုမၸဏီ မ်ား၏ Models 2014 ႏွင့္ Model X ကဲ့သို႔ Tesla ရဲ႕ ဘတၳရီနည္ပညာဟာ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်လာပါတယ္။
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ဘထၳရီနဲ႕ေစ်းႏွဳန္း
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္တည္ၿမဲမႈရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းမႈလက္ကိုမ်ားစြာအသံုးျပဳရေသာဓါတ္ဆီကားမ်ာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ဘတၳရီအစားထိုးႏိုင္ျခင္းဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္တြင္လႈပ္ရွားရန္လိုအပ္ ေသာအပိုင္း ၅ပိုင္းသာပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ ဘတၳရီမ်ားက ေစ်းႀကီးၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ထူးျခားလွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားမဟုတ္လွ်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မႈေစ်းႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကီလိုမီတာတိုင္းအတြက္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈအတြက္ ဘတၳရီေပၚတြင္အေၾကြးက်န္ တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္လာပါတယ္။ ဘတၳရီကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ စြမ္းရည္က်ဆင္းလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကားကိုကားေမာင္းသူမ်ား လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ ဘတၳရီမ်ား စြမ္းအင္ကုန္ခါနီးသည္ လံုး၀တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္စြမ္းအင္ျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံ၍ဘတၳရီအပိုတစ္ခု တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Tesla Roadster၏ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြင္းရွိ ဘတၳရီႀကီးမ်ားဟာ အနည္းဆံုး ၇ႏွစ္ခံပါတယ္။ ၄င္းကားကို ယေန႔ေခတ္မွာႀကိဳ၀င္၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ US$1200 ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ရက္ကို မိုင္၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၇ႏွစ္(၁၀၂၂၀၀မိုင္) ေမာင္းမည္ဆိုလွ်င္ တမိုင္ကို US$0.1174 ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ၁ ရက္မိုင္ႏႈန္း ၄၀ႏႈန္းကို US$4.70 ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းမွာ ၂၀၁၀ တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တစ္မိုင္ကို US$ 0.08 ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁မုိင္ ကို US$0.04 ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁မိုင္ကို US$ 0.20 မွ US$0.80အထိက်ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၁၀၀မုိင္အတြက္ စြမ္းအင္ရွိတဲ့ ဘတၳရီဟာ US$3300 ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္လို႔ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ငါးႏွစ္တာအတြက္ Leaf၏ လွ်ပ္စစ္ကားဟာ US$1800 ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ဆီကားကေတာ့ US$6000 ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္လို႔ Nissan ကတြက္ခ်က္ခဲ့ပါတယ္။ “ Who killed the Electric Car? ” ဆိုတဲ့ရုပ္ရွင္မွာလည္း ဓါတ္ဆီ ကားမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ အစားထိုးရမည့္လိုအပ္ေသာအပိုင္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္
source:en.wikipedia.org/electric_car
Management is a work necessary for any organization. A family has domestic management and a person must also have management. But this management was a talent, exact and clear management laws and subjects were used according to the organizations after the Second World War. With knowing that we can be able to get more perfect results by widely using management everywhere and whatever we do, the management as basic accounting is being used in plenty of roles and even human resource management.  By combination of high speed tech to the management of a government existing as normal management, we could reduce wasting time and cost. From hand writing to typing machine and then to typing by using computers are come to add in normal management. If paper and ink must be managed in hand writing filling system, we must manage the necessities for typing machine. When we come to used computer, we must manage software and hardware dealing with computers.

We are still managing paper but useless things were rejected according to the improving level. We need to change the management form according to the necessities but some things facing more plenty of challenges and complex new environment are no need to change and must be normally managed. So we have to find techs to combine security facts, management according to each department for the e-Government of this age. At that time, main practices are needed rather than expert. But we are nicely expert the ordinary management, practices are needed when the techs are being combined. The film posters were written with hand on the card board printing but vinyl is being replaced now. So a designer must to study the drawing the design by using computer not to apart this knowledge needed for his professional job. Especially, a person who can manage best used to easily refuse to accept software management. Because he isn’t interest to study these subjects or may be no reliability.

But he may be interest more than before, if he wants to get the advantage: improving job done about 10%. The changing must be begun with training including skill to be able to digitalize in the offices approving e-Government. Skill and practice happen to increase each confidence and undertaking with confidence is a good characteristic to be strong the organization. In addition, being able to corporate one organization to another quickly bases on skill and correct ways. As soon as the departmental abilities develop, people’s reliability and corporation happen to be increased and can build awareness. This affects not only departments, but also end users (people using e-Government) even. The skill of personnel can give the super services to the people when they communicate them. The people can be given most familiar and effective guidance and rules to increase the knowledge for security and the people’s responding manners can be understood. This will affect as more basic and clear security plans more than most effective security plans.

Another fact is a role called IS structure. Especially, governments used to worry fees in the approving these information. They worry how to manage these fees and controlling the facts. It means who is responsible for these facts because director, assistant director, manager, assistant manager, planning, finance and so on were controlling before. To be more clear, The news absent going to other before when they don’t issue of meeting result to lower level at time after managing level, the date might flowing to step by step, how will be consequence and who will be respond and how will be do action that?   . This is a security management. User and controller can control vice versa by data saving system and information system control. Using these systems more widely is included in the role of management and keeping the facts.

The main one is controlling system according to levels and vice versa controlling system to all. By digest to all management, check and balance level has to be planned if it is need to free central controlling system. Otherwise, if they want to tight to level as we need to constructive ranking to central control. Good management system and obligation will become more exact because software designs must be drawn by basing on these facts in technological role. We can reduce wasting time for every case. With quick flowing data, responding must be quickly done and all working networks can be checked and controlled from anywhere. So we must think about how many the offices can protect personal data as a prob. For example, will let the staff use the computer as they like or be limited? Data in the computer can influence their personal opportunities? Human ethics such as skill, honest and obeying fitting the new management form will challenge to manage duty and responsibility more than before.
၁၈၉၀ မွ ၁၉၀၀ – အေစာပိုင္းကာလ

အတြင္းပုိင္း ေလာင္ကၽြမ္းအင္ဂ်င္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈမရွိခင္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ အကြာအေ၀းကိုလည္း မွတ္သားထားခဲ့ၾကပါတယ္။ မွတ္သားထားတဲ့ ျမန္ႏႈန္းမွာ 100 km/h (62 mph) ျဖစ္ၿပီး ၁၈၉၉ မွာ Camille Jenatzy ၏ Jamais Contente လို႔ေခၚတဲ့ ဒံုးက်ည္သ႑န္ယာဥ္ဟာ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ 105.88 km/h (65.79 mph) အထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၀ မတိုင္ခင္မွာလည္း အရည္အေသြး ျပည့္ကားမ်ား သံုးစြဲျခင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားက ေရနံဆီကားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၈၉၆ မွာ စြမ္းအင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ Hartford Electric Company က လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ားအတြက္ ဘတၳရီလဲလွယ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ပထမဆံုးလက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက General Electric Company (GVC) မွ ဘတၳရီမပါတဲ့ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး လဲလွယ္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဘတၳရီကိုေတာ့ Hartford Electric Company မွ၀ယ္ယူသံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားက လွ်ပ္စစ္ကုန္တင္ကားမ်ား၏ သိုေလွာင္မႈ၊ ဆက္လက္တည္ၿမဲရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကးႏွင့္ မိုင္ႏႈန္းတစ္မိုင္တိုင္း အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈ စသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၁၀ မွ ၁၉၂၄ အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ့ မိုင္ေပါင္း ၆ ဘီလီယံေက်ာ္လွ်င္ အခမဲ့သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၇ ခုအစပိုင္းမွာ အလားတူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။  Chicago ရဲ႕ Milburn Light Electric မွာေတာ့ ကားပိုင္ရွင္မ်ားက ဘတၳရီမပါတဲ့ယာဥ္ မ်ားကို ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၈၉၇ ခုႏွစ္အေရာက္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း  ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၄င္းလုပ္ငန္းစုႀကီးကို Philadephia ၏ Electric Carriage and Wagon Company မွ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ Anthony Electric Baker , Columbia , Abderson , Edison , Fritchle , Stusebaker , Ricker, Milburn ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္ကား မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ႀကိဳက္

၁၉၀၀ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အျမန္ႏႈန္းေႏွးေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ တုန္ခါျခင္း၊ အနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းနဲ႔ ဆူပူျခင္းမ်ားမရွိသလို ဓါတ္ဆီကားမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဂီယာအသံုးျပဳျခင္းလည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါဘူး။  လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးျခင္းျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္လာႏိုင္သည့္အတြက္ ပံုမွန္ရိုးရွင္းမႈကိုသာေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီကားမ်ားရဲ႕ အင္ဂ်င္စက္ႏိုးရာတြင္ လက္ကို “ L ” ပံုသ႑ာန္ ထားကာ ခက္ခက္ခဲခဲ ႏိုးရေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကမူ အင္ဂ်င္စက္ႏိုးရန္ အားစိုက္ထုတ္စရာမလိုတဲ့ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကိုပို၍ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာယာဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ မၾကာခဏသတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ဓါတ္ဆီကားမ်ား ထက္ပိုသာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ နယူးေယာက္ သတင္းစာမ်ားမွာေတာ့ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို စံျပအျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၀ တြင္ Washigton ၌ “ယေန႔ေခတ္တြင္ Thomas Edison ၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ထပ္ခါထပ္ခါဆင္ႏြဲေနသကဲ့ သို႔ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ ဘတၳရီ အဆင္မေျပမႈကိုလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆာင္ရြက္မည္” ဟု တင္ျပထားပါတယ္။

၁၉၉၀ မွ ယေန႔ေခတ္ -

 ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၀ အတြင္း ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ေစ်းကြက္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသစ္တဖန္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚလြတ္လပ္စြာ စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀အေစာပိုင္းမွာ ေလာင္စာပိုလွ်ံလာရန္ႏွင့္ ယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွိမ့္က်မႈ၊ ယာဥ္မ်ားအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိမႈနိမ့္လာျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ California အစိုးရမွ California Air Resoures Board ( CRB ) က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ကိုကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ေနၾကတဲ့ Chrysler TEVan , Ford Ranger EV pickup truck , GM EVI and 510 EV pickup , Honda EV plushatchback, Nissan lithium battery , Altra EV miniwagon ႏွင့္ Toyota RAV4EV တို႔မ်ားစြာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေခတၱရပ္တန္႔မႈက ကားကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ေလာင္စာ မလံုေလာက္မႈျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္မႈကို ေခတၱရပ္နားေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က California မွ လွ်ပ္စစ္ကား ထုတ္လုပ္ေသာ Tesla Motors က ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာေတာ့ ၄င္းကုမၸဏီဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားအစီးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္း Mistubishi i MiEV မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ မ်ားစြာေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ား ထံသို႔ ကားမ်ားကို အစုလိုက္စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေမလ မွာေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ လူထုမ်ားထံသို႔လည္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ဇူလိုင္လက ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံမွာ အေရအတြက္ အနည္းငယ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက Mitsubishi က အစီးေရေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ကားရရွိမႈအေရအတြက္နည္းေနျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္ လည္း ၂၀၁၀ဒီဇင္ဘာလအေရာက္မွာေတာ့ Nissan Leaf ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Think City , REVAi , Buddy , CitroEn C1 ev’ie ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား တြင္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

source by: en.wikipedia.org/electric_car
လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ
လွ်ပ္စစ္ကားေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ electric vehicle(EV) တစ္မ်ိဳးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာကို အသံုးျပဳ၍ သြားလာေနေသာ မည္သည့္ယာဥ္ကိုမဆို လွ်ပ္စစ္ယာဥ္လို႔ေခၚပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားကိုေတာ့ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳ၍ လမ္းေပၚမွာသြားလာေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားလို႔ဆိုပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ဟာ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရမည့္ ဘတၳရီလို႔မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ အျခားေသာစြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ျဖည့္တင္းထားေသာ ေမာ္တာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္စြမ္းအင္ျဖည့္ႏိုင္ေသာ ေနေရာင္ျခည္သံုးကား ( solar car )၊ ဓါတ္ဆီသံုးမီးစက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေခေၾကးေငြေပးၿပီး ဘတၳရီကားျဖည့္ကာ အသံုးျပဳရေသာ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ရိုးစင္းၿပီးရွင္းလင္းေသာ ဘတၳရီသံုး လွ်ပ္စစ္ကားလို႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ေနာက္တနည္းေျပာရရင္ လွ်ပ္စစ္ကားဆိုတာ ဘတၳရီကို ပလပ္ထိုးကာအားျဖည့္ၿပီး အသံုးျပဳရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကားမ်ားအတြင္း လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာမ်ားက အင္ဂ်င္ျဖင့္တြဲထားေသာ ကိရိယာ(ပန္ကာ) မ်ားကိုလည္း လည္ပတ္ေစၿပီး ေမာင္းႏွင္ရပါတယ္။ ကားအတြင္း အင္ဂ်င္မ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစတဲ့ နည္းပညာႏွင့္ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ ဓါတ္ဆီယာဥ္ မ်ားက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့နည္းလာေစသည့္တိုင္ေအာင္ ၁၉ရာစုေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ၂၀ရာစုအေစာပိုင္း တို႔မွာလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၀-၁၉၈၀တြင္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္မ်ား၏ သံုးစြဲရမႈအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းအတြင္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအား ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပန္လည္စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ဓါတ္ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းလ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားစြာမေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားက Tesla Roadster, REVAi, Buddy, Mitsubishi I MiEv, Thlnk City ႏွင့္ Missam Leaf အပါအ၀င္ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းမႈမရွိတဲ့ အတြက္ညစ္ညမ္းေလထုကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ဘတၳရီ အတြက္ အခေၾကးေငြထပ္မံမေပးေဆာင္ရန္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း အသစ္ကိုအသံုးျပဳေသာနည္းပညာႏွင့္ ေလာင္စာမ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ မွန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ေထုတ္လႊတ္ေနရမႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခားဆီကို အားထားရမႈအေပၚေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အျခားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား အတြက္လည္း ၄င္းတို႔စက္မႈထြန္းကားျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူရျခင္းကိစၥမ်ားေလ်ာ့နည္း ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ဆင္းရဲေသာအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာဆီတန္ဖိုး ေပးေခ်ရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းတို႔အတြက္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ကားနဲ႕အစိုးရမူ၀ါဒ
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေၾကာင့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ မ်ားစြာေသာ ဘတၳရီနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားေတြမွာ ဘတၳရီထုပ္ပိုးမႈမ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းေမာ္ေတာ္ထက္ ေစ်းႏႈန္းပို၍ျမင့္မားပါတယ္။ သခၤ်ာေဗဒနည္းအရလည္း ကိုယ္ပိုင္အားျပန္ျဖည့္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွာ လိုရာခရီးမေရာက္ခင္ ဘတၳရီျပတ္လပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရအမ်ားစုကလည္း စီးပြားေရး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဘတၳရီေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ားကိုရွာေဖြေရး၊ ဘတၳရီနည္းပညာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေပၚပိုၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္က သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ကန္ေဒၚလာ ၂.၄ဘီလီယံ ကို အာမခံအျဖစ္ေပးအပ္ထားပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း လွ်ပ္စစ္ကားစက္ရံုတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးေၾကျငာထားပါတယ္။ႏိုင္ငံအတြင္းအစိုးရမ်ားကလည္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အသားတင္၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့က်ေစေရး၊ ေၾကြးၿမီအခြန္အခမ်ား၊ အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားရဲ႕သမိုင္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဓါတ္ဆီရရွိမႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀ရာစု အေစာပိုင္းတို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ကား မ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ အစီအစဥ္က်နမႈ၊ ျပန္လည္၍ ေလာင္စာျဖည့္တင္းႏိုင္မႈ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ေရနံထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ Ford Motor Company ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဓါတ္ဆီသံုးေမာ္ေတာ္ကားမ်းစြာ ထုတ္လုပ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ကားေစ်းႏႈန္း၏ ထက္၀က္မွ်သာထား၍ ေရာင္းခ်ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓါတ္ဆီသံုးေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အသံုးခ်မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအစားထိုး၀င္ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားမွာ ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားက ဓါတ္ဆီကားမ်ား၏ ေလာင္စာ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ဆီေစ်းျမင့္တက္မည့္အလားအလာမ်ား ရွိျခင္းစသည္တို႔က လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိတ္၀င္စားလာေစပါတယ္။ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ဟု သိျမင္လာျခင္း၊ အစပိုင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ၁၉၉၀ေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ အစိုးရစည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လမ္းမမ်ားေပၚမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားေတြ႕ရွိမႈ နည္းေနေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားေရစီးေၾကာင္းကို လူႀကိဳက္မ်ားေနပါတယ္။

source by en.wikipedia.org/electric_car