ဓါတ္

ဘာမွမသိရင္  ဓါတ္ ျဖစ္တာဘဲ တာဘဲ

ဘာဆီမွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ဆီ

ဘာရွင္မွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ရွင္

ဘာလံုးမွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္လံုး

ဘာအျပားမွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ျပား

ဘာစက္မွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္စက္

ဘာမွန္းေသခ်ာမသိေတာ့ ဓါတ္လိုက္တယ္

ဘာပံုမွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ပံု

ဘာရိုက္မွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ရိုက္

ဘာပြဲမွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ပြဲ

အို ဓါတ္ ဓါတ္ ဓါတ္

ဒီေတာ့

ဘာေကာင္မွန္းမသိရင္ ဓါတ္ေကာင္ဘဲ

ဘာေပါက္မွန္းမသိေတာ့ ဓါတ္ေပါက္တာဘဲ

ဘာေတြလုပ္မွန္းေသခ်ာမသိရင္ ဓါတ္ကိုသာ အေရွ႕မွာထည့္။

ဓါတ္ဘဲ :(

Comments

Popular Posts