ကၽြန္ေတာ့္ႏိုင္ငံေတာ္

ကၽြန္ေတာ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းေျပာခ်င္တယ္။ တကယ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပါဘဲ။ :)

ကိုယ္တိုင္အလုပ္မရွိလို႕ ကၽြန္ေတာ့္ႏုိင္ငံဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းတိုးျမင့္ေနပါတယ္။ အေၾကြေတြဘဲ ကိုင္ေနရလို႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕၀င္ေငြဟာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ေရာင္း တဲ့အေပၚမွာ တည္မွီေနရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ဟာရပ္ဆိုင္းရမတတ္ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ထုတ္ေရာင္းစရာ မရွိေတာ့လို႕ပါ။ အတိုးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ လစဥ္ေငြေၾကးအၾကပ္ အတည္း ကိုရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ႕စြမ္းအား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ကလဲ ေငြမေခ်းေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္ဆံေရးတိုးျမင့္ တဲ့အေနနဲ႕႕ ေန႕စဥ္ အိမ္ေပါက္ေစ့ ေလ်ာက္လည္ ေနရၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီရရွိဖို႕ သိကၡာလဲ မက်ေအာင္အေတာ္ေလး စြမ္းေဆာင္ေနရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားတာေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ေဆးခန္းျပေနရလို႕ က်န္းမာေရး အသံုး စားရိတ္ျမင့္တက္လာၿပီး လူဦးေရဆက္လက္တိုးပြားဖို႕ ရွိေနပါတယ္။ လူ႕႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြဟာ လိုင္းကားတိုးစီးေနရတာေၾကာင့္ အေတာ္ေလး ကုန္ဆံုးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံ ေရး အတြက္ အင္တာနက္ကို ေန႕စဥ္ အခ်ိန္ေပးသံုးစြဲေနရၿပီး မီးမလာတဲ့ေန႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ရပါတယ္။ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလဲ အလားတူ စီးပြားေရး ကဆင္းေနတဲ့အတြက္ အကူအညီမ်ားရပ္တန္႕ လ်က္ရွိပါတယ္။ ညစဥ္ညတိုင္း ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ကြန္ဖရန္႕မ်ား က်င္းပေနရၿပီး ကမၻာ့ေရးရာမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား ကေတာ့ အေတာ္ေလး စီးပြားက်ဆင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ :P

0 comments: