ေျဖရွင္းခ်က္ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေန႕ ရက္စြဲနဲ႕ DVB သတင္းဌာနမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘေလာက္နည္းပညာေဟာ ေျပာပြဲ အစိုးရက ပိတ္ပင္ ဆိုတဲ့သတင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုေျပာတဲ့သတင္းကို ကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း ပင့္ကူကေန ၾကားသိလာတာျဖစ္ၿပီး ကိုဖိုးသူေတာ္ကို ေျပာရက ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ အခ်က္အလက္ေတြ မွားယြင္းေနတဲ့ အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ပြဲစီစဥ္သူတဦးဦးက ေျပာၾကားထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလဲေပါက္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အခုႏွစ္ပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္အသင္းနဲ႕ ပူးတြဲ တင္ဆက္ဖို႕နဲ႕ အေသအျခာေျပာရရင္ အဲဒီအသင္းရဲ႕ ေအာက္ကေန ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျပဳလုပ္ ဖို႕စီစဥ္ ခဲ့တာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘေလာက္ေတြကို အမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအသံုးခ်ပစၥည္းတခု အျဖစ္ဘဲ ျမင္ေနတာရယ္၊ အမ်ားက ဘေလာက္ဂါဆိုရင္ ဒီလိုခ်ည္းဘဲ ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြကို ခြာခ် ၿပီး အင္တာ နက္ေပၚက နည္းပညာေတြနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေျပာျပေပးခ်င္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ႏိုင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕ နီးစပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္မ်ားအသင္း ကို အကူအညီေတာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အစဦးပိုင္းမွာ သေဘာတူညီမႈေတြရခဲ့ ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားမဟုတ္တဲ့အတြက္ အခု ပြဲကို ဦးေဆာင္ေပးဖို႕ရာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ တူတူမလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာျဖစ္ၿပီး။ သူတို႕ ဦးေဆာင္မႈမပါ ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နီးကပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ စီစဥ္စရာအမ်ားအျပားနဲ႕ အျခားေသာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသနာမ်ား ေပၚေပါက္မွာ စိုးရိမ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္မလုပ္ဖို႕ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့အတြက္ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တာလဲျဖစ္ပါတယ္။ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပိတ္ပင္တယ္ဆိုတဲ့ ဖိအားေပးမႈမ်ား ကြၽန္ေတာ္တို႕ အေပၚကို မက်ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရိုးသားပါတယ္၊ သူတပါး အသံုးခ်ခံမျဖစ္ခ်င္ပါဘူုး။

ျပဳလုပ္မဲ့ေနရာကလဲ ျမန္မာအင္ဖိုတက္အေဆာက္အဦးသာျဖစ္ၿပီး မႏွစ္ကပြဲမွာလဲ အားေပးေလ့လာသူ ၆၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပြဲတခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပြဲနဲ႕အခုပြဲရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ျမန္မာလူငယ္လူႀကီးမေရြး လက္တကမ္းက နည္းပညာနဲ႕ ဗဟုသုတေတြ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးပြားေစခ်င္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အခုလို မည္သည့္သတင္းဌာနကိုမွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားမရွိသလို သတင္းေရးတဲ့သူေတြကလဲ ကာရကံရွင္ေတြ ရဲ႕ ေျပာစကားမဟုတ္တဲ့ ကိုးကားသတင္းေတြကို ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ တဆိတ္ကိုတအိတ္လုပ္ၿပီး ေျပာဆိုေရးသား ေဖာ္ျပတာေတြကို ဆက္မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

စာဖတ္သူအေနနဲက အခုေပးထား တဲ့သတင္းကိုဖတ္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Comments

ck said…
တစ္ဆိတ္ကို တစ္အိတ္ မဟုတ္ပါ။ တစ္စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ႏွစ္စိတ္ = တစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ခြဲ = တစ္တင္း၊ တစ္တင္းခြဲ = တစ္အိတ္)
Smart Cookie said…
ျပည္ပသတင္းဌာနေတြမွာ DVB ကနည္းနည္းလြန္တယ္ ဒါေၾကာင့္ သိပ္မၾကိဳက္ဘူး
Unknown said…
ထားလုိက္ပါဗ်ာ..အၿမဲတမ္း အဲလုိခ်ည္းပဲ ဘာမွ စဥ္းစားမေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိပဲ အင္တာဗ်ဴး ၿပီးမွ ေရးသလုိလုိ ခ်ည္းဗ် သတိလဲ ထားဦးေနာ္ သိတယ္ မဟုတ္လား၊ က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္လုိ ေနခဲ့ၾကရတယ္ဆုိတာ......
Anonymous said…
သတင္းက တိက်မွဖတ္လို ့ ေကာင္းတာ သူတို ့ဟာက ကာယကံရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ထပ္ကို သိေနၾကလိုနဲ ့ စိတ္ပ်က္စရာ ။ဖြတာလည္းၾကည့္ဖြေပါ့ ဆရာသမားတို ့ရယ္ အထဲက သူေတြကုိျဖင့္ အားနာစရာ ။
Unknown said…
odk@
oufqkdifolrsm;cifAsm?
usaemfjyKvkyfcJhwJh jrefrmbavmh*grsm;owif;eJ@ygwfoufvdk@ tenf;i,faqG;aEG;vdkygw,f? trSeftwkdif; ajym&&ifawmh 'Dpmudk usaemfjyefvnfa&;om;p&mudk ta}umif;r&Sdyg? (bma}umifhvJqdkawmh usaemfhowif; vHk;0rSm;,Gif;rSKr&Sdbl;vdk@ t}uGif;rJhvufcHxm;vdk@ jzpfygw,f?)odk@ayr,fh vGwfvyfpGm jyefvnfacsycGifh&Sdw,fvdk@ ,lqrdwJhtwGuf 'Dpmudka&;&jcif; jzpfygw,f?

tpuaepajym&&if 'Dowif;udk ra&;om;cif 3&ufavmuftvkdrSmuwnf;u 'Dowif;udk usaemf&xm;jyD; jzpfygw,f? ydkjyD;aocsmatmifeJ@ aoaocsmcsm CCee ajymEdkifr,fh owif;&if;jrpfawGudk vdkufvHpkaqmif;aecJhwmyg? 'Dowif;ra&;om;cif tenf;qHk; jrefrmjynfwGif;u bavmhvkyfaeolawGa&m bavmh*gawGeJ@eD;pyfolawGa&m 5a,mufxufrenf; pum;ajymjyD; jzpfygw,f? olwdk@wawGudk,fwkdifu olwdk@toHudkroHk;zkd@ uwdawmif;xm;ovkd yGJydwfcH&wmawmh aocsma}umif; ta}umif;jyef}um;cJhygw,f? 'ghtjyif jynfwGif;omru jynfyu bavmhvkyfaeolawGjzpfwJh rcifrif;aZmf ukdpsmef rarjidrf;wdk@udkvnf; pHkprf;ar;jref;jzpfcJhygw,f? (olwdk@vuf&Sdxkdif;EdkifiHrSm &Sdaeygw,f ar;}unfhvdk@ &ygw,f?) owif;vkyfr,fhae@rSm aoaocsmcsmajymEkdifwJh pme,fZif;orm;wOD;u ol@toHudkcGifhjyKa}umif;eJ@ eHrnfryg&if&ygw,fqdkwJh cGifhjyKcsufa}umifh tydwfcH&wJhta}umif; tJ'Dpme,fZif;orm;toHudk oHk;vkdufygw,f? olwa,mufxJeJ@ar;jyD;a&;&if raocsmrSmpdk;vkd@ tjcm;qef@usifzufaxmifhjzpfwJh }uD;rSK;usif;yr,fqdkwJh jrefrmEdkifiH uGefysKwmynm&Sifrsm;toif; zkef;eHygwf 652276udk xyfjyD;qufoG,fygw,f? owif;xJrSmoHk;xm;wJhtwkdif; tJ'D0efxrf;u jyKvkyfcGifhray;wm [kwfw,fvdk@ jyefajzwmudk tm;vHk;vnf; owif;xJrSm }um;}urSmyg? aemufowif;&if;jrpfwa,mufuawmh jrefrmbavmh*gwa,mufyg ?oluawmhtydwfcH&wJhtay: a0zefoHk;oyfwmyg?
qkdawmh owif;udk jyefvnfoHk;oyfr,fqdk&if---
1? tydwfcH&w,fvdk@ pme,fZif;orm;wa,mufuajymw,f
2? }uD;rSK;usif;yr,fh jrefrmEdkifiH uGefjyLwmynm&Sifrsm;toif;u wm0ef&Sdolwa,mufu tydwfcH&w,fqdkwmudk twnfjyKajym}um;w,f?
3? }um;aeowif;&if;jrpfwa,muf&Jh a0zefoHk;oyfcsufygw,f?
qkdawmh 'Dowif;[m b,fae&murSm;,Gif;aeygovJ? tydwfrcH&wmudk tydwfcH&w,fvdk@ a&;&ifawmh usaemfhowif;trSm;yg? tck[mu wu,ftydwfcH&wmudk tydwfcH&wJhta}umif;a&;wmudk rSm;w,fqdk&ifawmh b,f[mawGrSm;ovJqdkwm wdwdusus tcsuftvufeJ@ a&;om;zkd@vdkygvdrfhr,f? &yfuGufxJuvlawGa&;ovdk ydkufqH&wdkif;vkyfae}uw,f pwJhtoHk;tESKef;awG oHk;zdk@roifhawmfyg? owif;wyk'fvHk;udk aoaocsmcsm jyefvnfem;axmifjyD;rS usaemfhxHudk pma&;om;apcsifygw,f? toHeJ@v$ifhwJh owif;wyk'fudk em;raxmifyJ 0'fqdkufrSma&;wmavmufeJ@ a0zefrqef;ppfapvdkyg? usaemfhowif;eJ@ygwfoufvdk@ 'DavmufyJ jyefvnfa&;om;vkdygw,f? 'Dowif;[m vHk;0rSm;,Gif;wJh owif;wyk'fr[kwfbl;qdkwmawmh rsufpdydwfrjiif;bl;qdk&if tm;vHk;odEdkifygvdrfhr,f? toHk;jyKxm;wJh rl&if;toHzdkifrsm;yg yl;wGJay;ydk@ vdkufygw,f?
tm;vHk;udk aus;Zl;wifpGmjzifh
xuf&mZm
Unknown said…
i have no zawgyi font this computer
so pls win burmese
Unknown said…
သို႑
သက္ဆုိင္သူမ်ားခင္ဗ်ာ၊
က်ေနာ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားသတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္၊ အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစာကို က်ေနာ္ျပန္လည္ေရးသားစရာကို အေ}ကာင္းမရွိပါ၊ (ဘာေ}ကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္သတင္း လံုး၀မွားယြင္းမွဳမရွိဘူးလို႑ အ}ကြင္းမဲ့လက္ခံထားလို႑ ျဖစ္ပါတယ္၊)သို႑ေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိတယ္လို႑ ယူဆမိတဲ့အတြက္ ဒီစာကိုေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊

အစကေနစေျပာရရင္ ဒီသတင္းကို မေရးသားခင္ ၃ရက္ေလာက္အလုိမွာကတည္းက ဒီသတင္းကို က်ေနာ္ရထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ပိုျပီးေသခ်ာေအာင္နဲ႑ ေသေသခ်ာခ်ာ ဃဃနန ေျပာႏိုင္မယ့္ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို လိုက္လံစုေဆာင္းေနခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင္းမေရးသားခင္ အနည္းဆံုး ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြေရာ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႑နီးစပ္သူေတြေရာ ၅ေယာက္ထက္မနည္း စကားေျပာျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႑တေတြကိုယ္တုိင္က သူတို႑အသံကိုမသံုးဖုိ႑ ကတိေတာင္းထားသလုိ ပြဲပိတ္ခံရတာေတာ့ ေသခ်ာေ}ကာင္း အေ}ကာင္းျပန္}ကားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြျဖစ္တဲ့ မခင္မင္းေဇာ္ ကုိစ်ာန္ မေမျငိမ္းတို႑ကိုလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ (သူတို႑လက္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္ ေမး}ကည့္လို႑ ရပါတယ္၊) သတင္းလုပ္မယ့္ေန႑မွာ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက သူ႑အသံကိုခြင့္ျပဳေ}ကာင္းနဲ႑ နံမည္မပါရင္ရပါတယ္ဆိုတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေ}ကာင့္ အပိတ္ခံရတဲ့အေ}ကာင္း အဲဒီစာနယ္ဇင္းသမားအသံကို သံုးလုိက္ပါတယ္၊ သူတေယာက္ထဲနဲ႑ေမးျပီးေရးရင္ မေသခ်ာမွာစိုးလုိ႑ အျခားဆန္႑က်င္ဖက္ေထာင့္ျဖစ္တဲ့ }ကီးမွဳးက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္မ်ားအသင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ္ျပီးဆက္သြယ္ပါတယ္၊ သတင္းထဲမွာသံုးထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီ၀န္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႑ ျပန္ေျဖတာကို အားလံုးလည္း သတင္းထဲမွာ }ကား}ကမွာပါ၊ ေနာက္သတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ကေတာ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါတေယာက္ပါ ၊သူကေတာ့အပိတ္ခံရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တာပါ၊
ဆုိေတာ့ သတင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္---
၁၊ အပိတ္ခံရတယ္လို႑ စာနယ္ဇင္းသမားတေယာက္ကေျပာတယ္
၂၊ }ကီးမွဳးက်င္းပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္းက တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က အပိတ္ခံရတယ္ဆိုတာကို အတည္ျပဳေျပာ}ကားတယ္၊
၃၊ }ကားေနသတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ရဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ပါတယ္၊
ဆုိေတာ့ ဒီသတင္းဟာ ဘယ္ေနရာကမွားယြင္းေနပါသလဲ၊ အပိတ္မခံရတာကို အပိတ္ခံရတယ္လို႑ ေရးရင္ေတာ့ က်ေနာ့္သတင္းအမွားပါ၊ အခုဟာက တကယ္အပိတ္ခံရတာကို အပိတ္ခံရတဲ့အေ}ကာင္းေရးတာကို မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဟာေတြမွားသလဲဆိုတာ တိတိက်က် အခ်က္အလက္နဲ႑ ေရးသားဖုိ႑လိုပါလိမ့္မယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြေရးသလို ပိုက္ဆံရတိုင္းလုပ္ေန}ကတယ္ စတဲ့အသံုးအႏွဳန္းေတြ သံုးဖို႑မသင့္ေတာ္ပါ၊ သတင္းတပုဒ္လံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္နားေထာင္ျပီးမွ က်ေနာ့္ထံကို စာေရးသားေစခ်င္ပါတယ္၊ အသံနဲ႑လ$င့္တဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို နားမေထာင္ပဲ ၀ဒ္ဆိုက္မွာေရးတာေလာက္နဲ႑ ေ၀ဖန္မဆန္းစစ္ေစလိုပါ၊ ေက်ေနာ့္သတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ ဒီေလာက္ပဲ ျပန္လည္ေရးသားလုိပါတယ္၊ ဒီသတင္းဟာ လံုး၀မွားယြင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ မ်က္စိပိတ္မျငင္းဘူးဆိုရင္ အားလံုးသိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ အသံုးျပဳထားတဲ့ မူရင္းအသံဖိုင္မ်ားပါ ပူးတြဲေပးပို႑ လိုက္ပါတယ္၊
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ထက္ရာဇာ
Unknown said…
သို႑
သက္ဆုိင္သူမ်ားခင္ဗ်ာ၊
က်ေနာ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားသတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ အနည္းငယ္ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္၊ အမွန္အတုိင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစာကို က်ေနာ္ျပန္လည္ေရးသားစရာကို အေ}ကာင္းမရွိပါ၊ (ဘာေ}ကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ့္သတင္း လံုး၀မွားယြင္းမွဳမရွိဘူးလို႑ အ}ကြင္းမဲ့လက္ခံထားလို႑ ျဖစ္ပါတယ္၊)သို႑ေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္ရွိတယ္လို႑ ယူဆမိတဲ့အတြက္ ဒီစာကိုေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္၊

အစကေနစေျပာရရင္ ဒီသတင္းကို မေရးသားခင္ ၃ရက္ေလာက္အလုိမွာကတည္းက ဒီသတင္းကို က်ေနာ္ရထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ပိုျပီးေသခ်ာေအာင္နဲ႑ ေသေသခ်ာခ်ာ ဃဃနန ေျပာႏိုင္မယ့္ သတင္းရင္းျမစ္ေတြကို လိုက္လံစုေဆာင္းေနခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင္းမေရးသားခင္ အနည္းဆံုး ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြေရာ ဘေလာ့ဂါေတြနဲ႑နီးစပ္သူေတြေရာ ၅ေယာက္ထက္မနည္း စကားေျပာျပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႑တေတြကိုယ္တုိင္က သူတို႑အသံကိုမသံုးဖုိ႑ ကတိေတာင္းထားသလုိ ပြဲပိတ္ခံရတာေတာ့ ေသခ်ာေ}ကာင္း အေ}ကာင္းျပန္}ကားခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြျဖစ္တဲ့ မခင္မင္းေဇာ္ ကုိစ်ာန္ မေမျငိမ္းတို႑ကိုလည္း စံုစမ္းေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ (သူတို႑လက္ရွိထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္ ေမး}ကည့္လို႑ ရပါတယ္၊) သတင္းလုပ္မယ့္ေန႑မွာ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက သူ႑အသံကိုခြင့္ျပဳေ}ကာင္းနဲ႑ နံမည္မပါရင္ရပါတယ္ဆိုတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေ}ကာင့္ အပိတ္ခံရတဲ့အေ}ကာင္း အဲဒီစာနယ္ဇင္းသမားအသံကို သံုးလုိက္ပါတယ္၊ သူတေယာက္ထဲနဲ႑ေမးျပီးေရးရင္ မေသခ်ာမွာစိုးလုိ႑ အျခားဆန္႑က်င္ဖက္ေထာင့္ျဖစ္တဲ့ }ကီးမွဳးက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္မ်ားအသင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ္ျပီးဆက္သြယ္ပါတယ္၊ သတင္းထဲမွာသံုးထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီ၀န္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႑ ျပန္ေျဖတာကို အားလံုးလည္း သတင္းထဲမွာ }ကား}ကမွာပါ၊ ေနာက္သတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ကေတာ့ ျမန္မာဘေလာ့ဂါတေယာက္ပါ ၊သူကေတာ့အပိတ္ခံရတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တာပါ၊
ဆုိေတာ့ သတင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္---
၁၊ အပိတ္ခံရတယ္လို႑ စာနယ္ဇင္းသမားတေယာက္ကေျပာတယ္
၂၊ }ကီးမွဳးက်င္းပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္မ်ားအသင္းက တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က အပိတ္ခံရတယ္ဆိုတာကို အတည္ျပဳေျပာ}ကားတယ္၊
၃၊ }ကားေနသတင္းရင္းျမစ္တေယာက္ရဲ့ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ပါတယ္၊
ဆုိေတာ့ ဒီသတင္းဟာ ဘယ္ေနရာကမွားယြင္းေနပါသလဲ၊ အပိတ္မခံရတာကို အပိတ္ခံရတယ္လို႑ ေရးရင္ေတာ့ က်ေနာ့္သတင္းအမွားပါ၊ အခုဟာက တကယ္အပိတ္ခံရတာကို အပိတ္ခံရတဲ့အေ}ကာင္းေရးတာကို မွားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ဟာေတြမွားသလဲဆိုတာ တိတိက်က် အခ်က္အလက္နဲ႑ ေရးသားဖုိ႑လိုပါလိမ့္မယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲကလူေတြေရးသလို ပိုက္ဆံရတိုင္းလုပ္ေန}ကတယ္ စတဲ့အသံုးအႏွဳန္းေတြ သံုးဖို႑မသင့္ေတာ္ပါ၊ သတင္းတပုဒ္လံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္နားေထာင္ျပီးမွ က်ေနာ့္ထံကို စာေရးသားေစခ်င္ပါတယ္၊ အသံနဲ႑လ$င့္တဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို နားမေထာင္ပဲ ၀ဒ္ဆိုက္မွာေရးတာေလာက္နဲ႑ ေ၀ဖန္မဆန္းစစ္ေစလိုပါ၊ ေက်ေနာ့္သတင္းနဲ႑ပါတ္သက္လို႑ ဒီေလာက္ပဲ ျပန္လည္ေရးသားလုိပါတယ္၊ ဒီသတင္းဟာ လံုး၀မွားယြင္းတဲ့ သတင္းတပုဒ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ မ်က္စိပိတ္မျငင္းဘူးဆိုရင္ အားလံုးသိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ အသံုးျပဳထားတဲ့ မူရင္းအသံဖိုင္မ်ားပါ ပူးတြဲေပးပို႑ လိုက္ပါတယ္၊
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ထက္ရာဇာ
ဟုတ္ကဲ့ မ်က္စိပိတ္မျငင္းပါဘူး မ်က္စိဖြင့္ၿပီး ေနတာျဖစ္လို႕ အရမ္းသိသာထင္ရွားေနပါတယ္။ မွားတာက မွားတာေပါ့ဗ်ာ ဘာလို႕ ထပ္ရွင္းေနတာလဲ။
predicament said…
ထက္ခ်ာပလာ ရွင္းလင္းခ်က္အား ဘာလခ်ာေဂါက္မွ လက္ခံသင့္သည္ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ေပါ့
Unknown said…
ဟလုိ ကုိထက္ရာဇာ က်ေနာ္ေတာ့ အက်ယ္တ၀င့္ မရွင္းလင္း ခ်င္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သတင္းရင္းျမစ္သည္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္က တက္ေရာက္လာသူမ်ား စာရင္းမွားယြင္းသည္က တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္မ်ားမွ လက္မခံႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေရးအသားမွာလည္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားကုိ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔မွ ၀ုိင္း၀န္းကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ZawZaw said…
ကိုထက္ရာဇာေရ

ခင္ဗ်ားသတင္းသမားမဟုတ္လား၊ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ အခုေျပာတဲ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြဆို တာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေအာ္ဂႏိုက္ဇာေတြက ေျပာတာ လား၊ ဒါမွမဟုတ္ MCPA ကေျပာတာလား ေသေသခ်ာခ်ာ ကြဲ ကြဲ ျပားျပား သိေအာင္ေျပာပါ။ ခင္ဗ်ားအခု ေျပာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြမ်ိဳးကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕က ဘယ္သတင္းဌာန၊ ဘယ္သူေတြကိုမွ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မရွိခဲ့ သလို၊ အခုပြဲကို ဘယ္သူကမွ အတင္းအၾကပ္ ပိတ္ပင္ ခဲ့တာမရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ့္ ရွင္းလင္းခ်က္ထဲ မွာ ပါတယ္ဆိုတာ ကိုသိေစအပ္ပါတယ္။
အခြင့္အေရးတခုအတြက္စကားတခြန္းကို လြယ္လြယ္ မေျပာၾကေစခ်င္ပါဘူး။ ေျပာတဲ့သူေတြရွိရင္ ေျပာတဲ့သူရွင္းပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘေလာ့လုပ္ေနသူေတြေရာ သူတုိ႕နဲ႕ နီးစပ္တဲ့သူေတြဆိုတာ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေနသူေတြ မဟုတ္ပါ။ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေနသူ ဘယ္ႏွစ္ဦးရွိတယ္ဆိုတာ ဘေလာ့ေတြမွာ ၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႕ ေျပာတဲ့စကားေတြသာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္ပါမယ္လို႕ ေျပာထားခဲ့ျပီးသားပါ။

ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူေတြဆိုရာမွာလည္း စီစဥ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေျပာရံုနဲ႕ေတာင္ ေသခ်ာျပီလုိ႕ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ စီစဥ္သူေတြက ကုိယ့္အပိုင္းနဲ႕ကိုယ္ တာဝန္ယူျပီး လုပ္ေနၾကရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တခါတေလ အခ်ိတ္အဆက္မမိ ျဖစ္ေနရင္ သတင္းမွားေတြ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ စီစဥ္သူ အနည္းဆံုး ၄ ဦးခန္႕ေျပာမွသာ ဒါကို မွန္ကန္တဲ့ သတင္းလို႕ အတိအက် ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းသမားကိစၥပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏုိင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ား သိႏုိင္ပါသလဲ။ ပဲြစီစဥ္သူမ်ားထက္ေတာင္ ပိုျပီး ေသခ်ာသိႏုိင္ပါသလား။

ေနာက္တစ္ခ်က္ MCPA ဝန္ထမ္းက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာ ဟုတ္တယ္လို႕ ျပန္ေျဖပါတယ္တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့။ ဘယ္သူက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာပါလဲ။ MCPA ဥကၠဌက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာလား၊ အစိုးရက ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးတာလား။ MCPA ကုိ လွမ္းေမးတဲ့သူမ်ားဆီက တဆင့္ျပန္ၾကားရသမွ် သူတို႕ကို အစိုးရက ျပဳလုပ္ခြင့္ပိတ္ပင္တယ္လို႕ ျပန္ေျဖေၾကာင္း တစ္ေယာက္ကမွ မေျပာၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တုိင္ လူကုိယ္တုိင္သြားေမးေတာ့လည္း အဲဒီလိုမ်ိဳး လံုးဝေျပာဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါဘယ္သူဘက္ကမွ ဘက္လိုက္ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း၊ ၾကားရတဲ့အတုိင္း ျပန္ေျပာျခင္းပါ။ ကိုထက္ရာဇာရဲ႕ သတင္းမွာေတာ့ စစ္အစိုးရက ပိတ္ပင္တယ္လို႕ ေခါင္းစဥ္မွာပါ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသြားပါတယ္။

ကိုထက္ရာဇာ ေျပာသလို သတင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါဦးမယ္။

၁။ "အပိတ္ခံရတယ္လို႕ စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္" လို႕ဆိုပါတယ္။
ဘယ္သူက ပိတ္တာပါလို႕ အတိအက် ေျပာႏုိင္ပါသလား။ အစိုးရဆိုရင္ ဘယ္ဌာနရဲ႕ တာဝန္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာပါတယ္လို႕ ေျပာႏုိင္ပါသလား။

၂။ "MCPA က အပိတ္ခံရတာကို အတည္ျပဳေျပာၾကားတယ္" လို႕ဆိုပါတယ္။ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ အစိုးရက ပိတ္တယ္လို႕ ေျပာပါသလား။ ေျပာတယ္ဆိုရင္ အခ်က္အလက္အတိအက် ေျပာပါသလား။ MCPA က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုေျပာသမွ် အထဲမွာေရာ၊ ဖုန္းနဲ႕ေမးသူေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို ေျပာျပရာမွာေရာ အပိတ္ခံရတယ္လို႕ သံုးႏႈန္းသြားတာမ်ိဳး လံုးဝမရွိပါ။ MCPA ရဲ႕ၾကီးၾကပ္မႈနဲ႕ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလို႕ပဲ ပါပါတယ္။ ဘယ္သူက ပိတ္တယ္လို႕ လံုးဝ မေျပာပါ။

၃။ ၾကားေနရင္းျမစ္တစ္ေယာက္နဲ႕ ပတ္သတ္လို႕လည္း ေျပာပါရေစ။ ကိုထက္ရာဇာအေနနဲ႕ ပဲြစီစဥ္သူေတြကုိ တစံုတရာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႕ထက္ သတင္းသမားတို႕၊ ျပည္ပ ဘေလာ့ဂါတို႕၊ ၾကားေနအရင္းအျမစ္တို႕ကုိ ဘာေၾကာင့္မ်ား ပုိျပီး ဦးစားေပး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရပါသလဲ။ ပဲြစီစဥ္သူေတြကုိ ဆက္သြယ္ရတာ ခက္ခဲတယ္လို႕ေတာ့ အလြယ္မေျပာေစခ်င္ပါ။ ပဲြစီစဥ္သူေတြ ဘယ္သူေတြပါဆိုတာ သူတို႕ဘေလာ့အားလံုးမွာ တင္ျပထားၾကျပီးသားပါ။ ကုိထက္ရာဇာေတာင္ အခုလို ကြန္မန္႕ဝင္ေရးသြားျပီးသားဆိုေတာ့ ဘယ္သူေတြဆိုတာ မသိလို႕ပါ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖို႕ မလြယ္ကူလို႕ပါလို႕ေတာ့ ေျဖႏိုင္မယ္မထင္ပါ။

ကိုထက္ရာဇာ အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္လိုက္ေျပာရရင္ အပိတ္ခံရတယ္ဆိုတာ ဘယ္ဌာနက ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကုိ ေျပာပါတယ္ဆိုတာ အတိအက် မသိရွိပဲ ေရးတာဟာ မွားပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြထက္ ကုိထက္ရာဇာက ဘာေတြမ်ား သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေနပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အပါအဝင္ အားလံုး ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေနၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုထက္ရာဇာရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းကလည္း မသင့္ေတာ္ပါ။

Seminar ျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူေတြရဲ႕ တရားဝင္ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုမွ မပါပဲ အျခားအျခားေသာ သူမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားနဲ႕ သတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ မေရးသားေစလိုပါ။ တကယ္လို႕ ေရးသားခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ကုိေဇာ္ေဇာ္ေျပာခဲ့သလို အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္တဲ့သူေတြကုိယ္တိုင္ ရွင္းၾကပါ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ရွင္းၾကပါ။

2007 မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ေနရာနဲ႕ တက္ေရာက္တဲ့ လူဦးေရ လံုးဝ မွားယြင္းျခင္း၊ ဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေဟာၾကားမယ့္သူ လံုးဝမွားယြင္းျခင္းတို႕ကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းေရးသားသူမ်ားအတြက္ မွားေနက် ပံုမွန္ အမွားမ်ားအေနနဲ႕ အထူးတလည္ မေျပာဆိုေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဒီသတင္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ားစြာပါဝင္ျပီး ေျပာၾကားတဲ့သူမ်ားရဲ႕ အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈ မရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မည္သူ႕ကုိမွ် ေကာင္းက်ိဳးတစံုတရာ မျဖစ္ေစႏုိင္ပဲ ဆိုးက်ိဳးကုိသာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ တန္ဖိုးမဲ့တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္လို႕ပဲ အားနာစြာနဲ႕ ေျပာၾကားပါရေစခင္ဗ်ာ။
Unknown said…
ထက္အာပလာ သူတို႕ဘာသာသူတို႕ညံ့လို႕ မျဖစ္တဲ့ဟာ မင္းက ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႕၀င္႐ႈပ္ေတာ့ ငပြ DVB လည္းေျမာင္းထဲေရာက္တာေပါ့ ဟားဟား

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact