ပတ္သတ္မႈမရွိပါကၽြန္ေတာ့္ ကို ဖိုးသူေတာ္ကလာေျပာပါတယ္။ ဘေလာက္တခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေရးထားတဲ့ ပို႕စ္ေတြထဲက နာဂစ္နဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို ေရြးတင္ထားတဲ့ အေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ သူေပးတဲ့ လင့္ ကိုကၽြန္ေတာ္သြားၾကည့္တဲ့ အခါ ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္း အရာ ေတြကို အနည္းငယ္မွ်သာ ျပင္ဆင္ၿပီးတင္ထားတာေတြ႕ပါတယ္။ အျခားေသာ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္စရာမ်ား ျပင္ဆင္ေရးသားထား တာမေတြ႕ ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ထံမွ ကူးယူေဖာ္ျပထားတာကို ေၾကျငာထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဘေလာက္ဂါတိုင္းထားရွိရမယ့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ မည္သူ႕ထံမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးရမွာျဖစ္သလို ေရးသားမႈမ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားရဲ႕ တာ၀န္ရွိမႈအေပၚ မေလးစားရာ ေရာက္ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပခ်က္အား ကန္႕ကြက္ရန္အေၾကာင္းမရွိေပမယ့္။ အဆိုပါ ဘေလာက္ကိုေရးသား သူကိုလဲမည္သူမည္ ၀ါမသိရတဲ့အတြက္ အဲဒီဘေလာက္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္မည္သို႕မွ် သက္ဆိုင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾက ျငာ အပ္ပါတယ္။

လင့္ကေတာ့ ygn-nargis.site88.net/wordpress ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

Popular Posts