ဆက္သြယ္ေပးပါ

၂၀၀၇ - စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ why do we blog ေဟာေျပာပြဲတြင္ ပါ၀င္ကူညီပူးေပါင္း လိုေသာ ဘေလာက္ဂါမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားအား အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
zzml33@gmail.com
htaike2aung@gmail.com
brvboy@gmail.com
nayphonelatt@gmail.com
kophyoe.letranger@gmail.com
lynnseck@gmail.com
maung.melody@gmail.com

Comments

Popular Posts