ဖိတ္စာ

မနက္ျဖန္sunday8.7.07မွာျမန္မာဘေလာက္ဂါ အစည္းအရံုး(ရန္ကုန္) အားစတင္ဖြဲ႕ စည္းရန္အတြက္ ေဆြးေႏြး မႈ႕ မ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မွာ ေန႕လည္ တစ္နရီ တြင္စတင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ရိွ နီးစပ္ရာျမန္မာ ဘေလာက္ ဂါမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ လဲဖိတ္ၾကား ပါတယ္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြး လိုသည္မ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္ စာမ်ားအားေပးပို႕ ေစလိုပါတယ္။

ackoko@gmail.com
nayphonelatt@gmail.com
zzml33@gmail.com
Type the rest of your post here.

Comments

Popular Posts