ဆႏၵရိွပါသလား

ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵရိွတာ အနည္းငယ္ေျပာခ်င္ပါသည္။ မနက္ဖန္ ကိုေနဖုန္းလတ္ ေမြးေန႕ ႏွင့္ 2 in 1 တၿပိဳင္တည္း က်င္းပေသာ ဘေလာက္ဂါ အစည္း အေ၀းမွာ ဆြမ္းခံရင္းငွက္ သင့္ဆိုသလို ျမန္မာဘေလာက္ဂါ အစည္း အရံုး(ရန္ ကုန္) ကို စၿပီး ဖြဲ႕ စည္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ယာယီ သေဘာ ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲ တလေလာက္ အခ်ိန္ယူ ၿပီးသြား ရင္ေတာ့ တကဲ့ အားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း ခိုင္ခိုင္ မာမာ ေပၚထြက္လာ မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အခုလိုေျပာ ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ငယ္ေတြ ကိုကိုယ့္ အား ကိုယ္ကိုး ဖြဲ႕ စည္း လိုက္ ၾကရင္ အခ်ိန္တိုတို နဲ႕ ျမန္ျမန္ ၿပီးလိမ့္ မယ္။ ၿပီးတဲ့ ခါ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွတဲ့ သူေတြစု စည္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ ဘေလာက္ဂါ အစည္းအရံုး ကို တက္လွမ္းရလြယ္ ကူသြားလိမ့္ မယ္။ တခုရိွတာ အခုရန္ကုန္ က ဖြဲ႕စည္း ပံုကို နမူနာ ယူၿပီး တျခားေဒသ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ေတြအတြက္ အေထာက္အကူေပး လိမ့္မယ္ လို႕ ထင္ပါတယ္။ စည္းကမ္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ႕ မ်ားဟာ အားလံုး တညီ တညြတ္ထဲ ျဖစ္ေနဖို႕ ေတာ့ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေပးကာ ျပင္ဆင္ၾကရင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ကာ အလုပ္ျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အႀကံ ျပဳ ေဆြးေႏြးလို သူမ်ား မနက္ဖန္ အစည္း အေ၀းမွာ မ်က္ႏွာ ဆံုညီ ကန္႕ ကြက္ ေ၀ဖန္ေျပာဆို အႀကံ ျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ ေလာေလာဆယ္လုပ္မယ့္ အစီ အစဥ္ တခ်ိဳ႕ ကို ေရးသားထား ပါတယ္။ မနက္ဖန္မွာလဲ စာရြက္ေတြယူလာခဲ့ ပါမယ္။ အဆင့္တိုင္းကို ဒီမို ကေရ စီနည္းနဲ႕ တက္လွမ္းသြား ပါမယ္။ ေလာေလာ လတ္လတ္ေတာ့ ၿမိဳ႕ ျပဒီမိုကေရစီ ေပါ့ဗ်ာ။ အားလံုးမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အားမနာတမ္း ေျပာၾကစို႕။

ျမန္မာဘေလာက္ဂါ အစည္းအရံုး(ရန္ကုန္)
၁။ ျမန္မာဘေလာက္ဂါအစည္းအရံုး(ရန္ကုန္) စတင္ဖြဲ႕ စည္းျခင္း
၂။ အလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ (ယာယီ) ဖြဲ႕ စည္းျခင္း
၃။ အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲျခင္း
၄။ ေရးဆြဲထားမႈ႕မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း
၅။ ဆႏၵမဲေကာက္ခံၿပီး အေျခခံမူႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕ စည္းပံုအား အတည္ျပဳျခင္း
၆။ အလုပ္အမႈ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ သစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း
၁ နဲ႕ ၂ ကို မနက္ဖန္မွာဘဲ အၿပီးသတ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ၃ အတြက္ အေျခခံ မူအခ်ို႕ ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

၃။ အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲျခင္း
ျမန္မာဘေလာက္ဂါအစည္းအရံုး(ရန္ကုန္) အသင္းဖြဲ႕ စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားကို အဓိက အေျခခံ ကာေရးဆြဲ သင့္ပါသည္။
၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ တံဆိပ္
၂။ ေကာ္မတီသတ္တမ္း
၃။ ေကာ္မတီ ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ား
၄။ ဘ႑ာေရး၊ အသင္း၀င္ေၾကး၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ စာရင္းကိုင္
၅။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား
၆။ အသင္းစည္းကမ္းခ်က္၊
၇။ အသင္း၀င္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္