ႀကိဳၾကေပ်ာ္ၾကၾကည္ႏူးၾက

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ဒီဇိုင္နာႀကီး
ေအာ္မယ္ေပ်ာ္တယ္ေလ်ာ္တယ္
စမယ့္ဟန္ျပင္သၾကၤန္တြင္
ပူလို႕အိုက္လို႕

ကမယ္ဆိုမတားနဲ႕

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္