မင္းနဲ႕မေတြ႔တဲ႕အခါ

အဲဒီေန႔ကမင္းမရိွေတာ့ဘူး
တေယာက္ထဲငါ
ေယာင္ခ်ာခ်ာနဲ႔။
ဟိုဒီလွမ္းေမွ်ာ္၊
မင္းကိုဘယ္မွာေဖြခဲ့ရွာသူ
ဒီလူတေယာက္
လမ္းေပ်ာက္ခဲ့တယ္
ႏွစ္လရွည္ၾကာခရီးမွာ။
ေနာက္ဆံုးဒီမွာ
ေတြ႕ခဲံရလည္း၊
ေျပာင္းျပန္အသစ္
မျဖစ္ေတာ့ၿပီ။
ႏွစ္ကူးအမွီ
လြမ္းတတ္သည္သို႕
ပိေတာက္၀ါခက္
လက္ေဆာင္ထပ္လည္း
မတန္းညီးျငဴမင္းေဆာင္ယူ။
ဘယ္ခါေဖြရွာမေတြ႔ႏိုင္သူ
ေတြ႔ေသာအခါ
မစြမ္းႏိုင္ဘဲလြမ္းေအာင္ကဲတဲ့
၀ဋ္ေၾကြးဘယ္မွာဆံုးမွာလဲ။
အေၾကာင္းမဆက္မေပါင္းဖက္လည္း
ေတာင္းဆုမယူ
မွ်ၾကည္ျဖဴလို႕
နားလည္တတ္စြာ
မေတြ႔ေတာ့တဲ့အခါ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

ဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း - ဂ်က္ဂ်က္