ေဂါက-္ဂ်ိမ္း(စ္)-ေဂါက္

ဘလာေဂါက္တို႔ေရလည္ေခါင္မွာအလုပ္မ်ားေနပါတယ္။တေန႔တေန႔ပို႔ေတာင္မွန္
ေအာင္မတင္ႏိုင္ေသးပါ။သို႔ကလိုအလုပ္မ်ားေနေသာ္ညားလည္းဘလာေဂါက္ရဲ႕
templateမ်ားကိုရေအာင္ျပင္ေနတတ္တာ၀ါသနာေပါ့။မေန႔ကလဲညဘက္အိမ္မွာ
အလြန္ႀကိဳက္ေသာ007ရဲ႕ဇာတ္လမ္းေတြၾကည့္ၿပီးအရူးထလို႔ကေန႔မွာဘလာေဂါက္
မွဂ်ိမ္း(စ္)ေဂါက္အျဖစ္တစ္ပတ္တိတိအမည္ေျပာင္းထားေၾကာင္းရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ဘ
ေလာက္အားမ်ားအားအသိေပးထားပါၿပီ။ေမြးေန႔လဲနီးလာသမို႕အဲဒီေန႔မွေပါင္းၿပီး
အမည္သစ္ေပးပြဲကိုပူးတြဲက်င္းပပါမယ္။စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ားကိုလာၾကည့္
ၾကပါ။
မွတ္ခ်က္=ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အီးကတ္မပို႔ရ၊ " နံလို႔ "။ ။

Comments

Popular Posts