၅၀၀၀က ၀ိုင္ယာလက္သံုးေနတဲ့လူမ်ိဴး

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၅၀၀၀ေလာက္ကတည္းကနည္းပညာအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့၀ိုင္ယာလက္
wi-fi ကိုဘယ္သူေတြစတင္အသံုးျပဳခဲ့သလဲ။သိခ်င္ရင္ဒီblogမွာသြားၾကည့္ပါ။

Comments

Thanks you brother. Let me also link your blog @ my OA6 blog. Your blog is very nice and working well. Admireable ! Here is direct link for my post 5000 yrs ago>>> http://myanmaroa6.blogspot.com/2007/03/years-ago.html
ZawZaw said…
ok bor,
you are first and one of comment in my blog.That great.thank you forever
and I'll always read your blog.

Popular Posts