ိဘလာေဂါက္ႏွင့္ဇေကာစကား

အင္တာနက္ေခတ္တြင္လူတိုင္းအဂၤလိပ္စာတတ္ၾကဖို႔လိုသည္။သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကုန္
ခံကာသင္ေနဖို႔မလို၊လက္လွမ္းမွီရာေန႔စဥ္သံုးေျပာစကားေတြကိုအဂၤလိပ္လိုျပင္ဆင္
ေျပာဆိုရင္းေျပာရဲလာမည္။အာသြက္ရွာသြက္ျဖစ္လာမည္။အမ်ားေျပာအသံုးမ်ားသည့္
စကားေတြ၊တိုတိုႏွင့္လိုရင္းထိေရာက္သည့္စကားေတြကိုဗန္းစကားဟုအမ်ားကေခၚေန
ၾကသည္။ျမန္မာလိုေျပာေတာ့ျမန္မာျပည္နွင့္သာကိုက္ညီသည္။အဂၤလိပ္လိုေျပာေတာ့
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုး၀င္မည္။ဗန္းဟူသည္ကဇေကာေလာက္မက်ယ္ျပန္႔ဒါေၾကာင့္
ဗန္းစကားထက္က်ယ္ျပန႔္ေသာဇေကာစကားကိုဥာဏ္ရိွသလိုသံုးၾကပါကုန္။
ဥပမာ---
ဘာသာျပန္ျခင္း---language flying
ႏွမခ်င္းကိုခ်င္းမစာဘူး---sister basket ko basket no hungry
မီးစင္ၾကည့္က---fire elephant look dance
ပံု--ပရြက္ဖက္စားဘေလာက္ဂါး
ေခတၱSVPျမန္မာျပည္

Comments

Popular Posts