ေက်းဇူးပန္းပြင့္ေလး

ပန္းပြင့္ေလးရဲ႔ကုတ္တင္ေတြကူးခ်ထားမိပါတယ္၊ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေက်းဇူးပါ။
ကၽြန္ေတာ့ေရွ႕ကဘေလာ့ဂါေတြကိုလဲျမင္ဆရာအျဖစ္ေက်းဇူးပါ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

ဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း - ဂ်က္ဂ်က္