ဖိတ္စာ(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ လူမ်ားအားလံုးအတြက္ အင္တာနက္၏ အခန္းက႑ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Internet Society Myanmar Chapter ကို ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ Chapter ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း တက္ေရာက္ ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေနရာ – ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၁၀း၃၀နာရီ

Internet Society Myanmar Chapter (ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔)R.S.V.P. ဖုန္း ၀၁-၆၅၂၂၇၆

Comments

Popular Posts