လွ်ပ္စစ္ကား (၆)

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းအခ်က္မ်ား
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဘတၳရီလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ISO-6469 ျဖစ္ပါ တယ္။ ၄င္းစိတ္ခ်ရမႈကို အခ်က္၃ ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာက
-    စြမ္းရည္သိမ္းဆည္းမႈ ျမင့္မားျခင္း ( ဥပမာ- ဘတၳရီ )
-    ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ Function မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း
-    လူမ်ားကိုလည္း လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မထင္မွတ္ပဲေရာယွက္ သြားျခင္းႏွင့္vottageျမင့္မားျခင္းက အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မီးေလာင္ ကၽြမ္းေစႏုိင္ေသာ ေလာင္စာမ်ားတင္ထားသည့္ ဓါတ္ဆီ၊ဒီဇယ္ယာဥ္မ်ားထက္ အႏၱရာယ္ပိုသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစဘယ္မွာ မွမရႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွ ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

ယာဥ္လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ
လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို အစီစဥ္စနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ၾကာရွည္ခံရန္အလို႔ငွာ ထုထည္ႀကီးမားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ မွာမ်ားစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ္လည္း ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ား၏ အတြင္းပိုင္း ေနရာလြတ္ေလ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ ဘရိတ္သံုးအကြာအေ၀းထက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ျမင့္မားေသာ ထုထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ဘတၳရီ၏အေလးခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ၄င္းလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကပို၍ အေလးခ်ိန္ျမင့္မားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း တစ္ခုခုႏွင့္တိုက္မိျခင္းတြင္ ေပါ့ပါးေသာယာဥ္မ်ားထက္ ေလးလံေသာယာဥ္မ်ားကပို၍ ထိခိုက္မႈနည္းပါတယ္။ ၄င္း ကားမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္ေပါင္းတပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ပို၍အႏၱရာယ္ကင္းေစပါတယ္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈတစ္ခုတြင္ ေပါင္၂၀၀ရွိေသာယာဥ္မ်ားက ေပါင္၃၀၀ရွိေသာယာဥ္မ်ားထက္ ၅၀%ထက္ပို၍ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကားတစ္စီး(သို႔)ကားႏွစ္စီးတုိက္မိျခင္း၊ အရွိန္ျမင့္မားစြာေမာင္းႏွင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းမ်ား ရွိ၍၀န္ေဆာင္မႈပိုလာျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ျဖည္းညင္းစြာေမာင္းႏွင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ သာမန္ကားမ်ား ထက္ထိန္းသိမ္းရမႈနည္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ေသးငယ္ၿပီးက်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ကင္းမႈရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဟိုင္းေ၀းလမ္းမအႏၱရာယ္ကင္းရန္အတြက္ Insurance Institute ကအရွိန္နိမ့္ေသာယာဥ္မ်ားႏွင့္ အလတ္စားကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို အသံုးမ်ားေသာလမ္းမမ်ားေပၚ၌ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားစြမ္းအင္ျဖည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ တင္စားကာျပစ္တင္ရႈံခ်ခဲ့ပါတယ္။

လမ္းေပၚတြင္သြားလာျခင္းႏွင့္အႏၱရာယ္ (လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားမွ သတိေပးသံ)
အရွိန္နည္းေသာလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားထက္ လမ္းမေပၚ၌ဆူညံျခင္းေလ်ာ့နည္း လာပါတယ္။ မ်က္မျမင္မ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းကားမ်ား၏ ဆူညံသံ/ဟြန္းသံက အကူညီျဖစ္ေစေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကေတာ့ မထင္မွတ္တဲ့အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ျပစ္တင္ရႈံခ်ခဲ့ၾကပါ တယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ အသံရွိန္နိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္ဆိုေသာ ေတြးေခၚမႈဟာမွန္ကန္တယ္လို႔ စမ္းသပ္မႈမ်ားကဆိုပါတယ္။အရွိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအသံႏွင့္ ယာဥ္စတင္ေမာင္းႏွင္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာအသံမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူၾကားႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥေရာပကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရကအၾကား၊အျမင္အာရံုခ်ိဳ႔တဲ့သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားတြင္ အသံရွိန္အသင့္အတင့္ရွိေစရန္ အတြက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ Nissam Leafဟာ ေရွ႕တိုးျခင္းႏွင့္သာမန္မဟုတ္ေသာေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ားအတြက္ အသံတစ္မ်ိဳးထည့္သြင္းထားေသာ ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ယခုအခါလွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္မွကားမ်ားကဲ့သို႔ အနီးစပ္ဆံုး ျပဳလုပ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရလြယ္ကူေစပါတယ္။ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာျခားနားခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ ယာဥ္မ်ားတြင္ PRNDL ႏွင့္ PRND အဆင့္ရွိကားမ်ားကဲ့သို႔ အလိုေလ်ာက္စက္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ ခလုတ္မ်ားကို တြန္းဖြင့္ရျဖင္းဟာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကိုသံုးထားျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဂီယာအေသတပ္ဆင္ထား ေသာဘီးမ်ားႏွင့္ေမာ္တာ ဆက္သြယ္ထားေသာ္လည္း “ P ” ႏွင့္ “ N ” ခလုတ္မ်ားပါ၀င္ပါတယ္။ “ N ”က ေမာ္တာမ်ားကို စြမ္းေဆာင္မႈရပ္ေစၿပီး “ P ” ကေတာ့ လက္သံုးလွ်ပ္စစ္ဘရိတ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားလွ်ပ္စစ္ကားမ်ားနည္းတူ အခ်ိဳ႔ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားတြင္ အရွိန္ေလ်ာ့ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အရွိန္ျမင့္ေစေသာ ICE ကိုေျခေထာက္ျဖင့္မနင္းေတာ့လွ်င္ ဘရိတ္အတြက္ အရွိန္ေလ်ာ့ေပးပါတယ္။ အျမင့္မွဆင္းရန္အတြက္ “ B ” ကိုအသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္

source by en.wikipedia.org/electric_car

Comments

Popular Posts