လွ်ပ္စစ္ကား (၅)

အျမန္ႏႈန္းျမင့္လာျခင္းႏွင့္ေမာင္းႏွင္မႈပံုစံ

            လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာေတြက ျမင့္မားေသာစြမ္းရည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔၏အခ်ိဳးတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ေမာ္တာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ဘတၳရီကိုလည္း ပံုစံေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ေတြမွာ 15KWႏွင့္ ၄င္းေအာက္ အနည္းငယ္က်ဆင္းေသာ ေသးငယ္သည့္ေမာ္တာမ်ားရွိေသာ္လည္း အရည္အေသြးျမင့္အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားမွာႀကီးမားေသာ ေမာ္တာမ်ားရွိၿပီး ေရြ႕လ်ားမႈႏႈန္းျမင့္မားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ အျမန္ႏႈန္းနိမ့္သြားခဲ့လွ်င္လည္း အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားနည္းတူ အျမန္ႏႈန္းျပန္လည္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။ အျခားစိတ္၀င္စားစရာေကာင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ေမာ္တာမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ သလိုအျမန္ႏႈန္းျမွင့္လို႔ရေသာ ဘတၳရီျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားမွာ ေမာ္တာမွကားဘီးသို႔ တိုက္ရိုက္အစီစဥ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္းက ရရွိလာမည့္စြမ္းအင္ကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ေမာ္တာမ်ားကဘီးမ်ားကို ဘရိတ္အတြက္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။ တခါတရံမွာ ေမာ္တာမ်ားကို Wisphering Wheel ကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ တိုက္ရိုက္ တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားရေသာ အပိုင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ၀င္ရိုးႏွင့္ အေသမတပ္ဆင္ထားေသာအခါမ်ား မွာေတာ့စြမ္းအင္ေရြ႕လ်ားမႈနည္းေစပါတယ္။

Photo by www.carsrun.com
ယေန႕ေခတ္ေမာ္ဒယ္ လွ်ပ္စစ္ကားသံုးေမာ္တာတမ်ိဳး

ေမာ္တာစြမ္းအင္မ်ား၀င္ရိုးသို႔ကူးေျပာင္းေရြ႕လ်ားျခင္း

            ဂီယာမပါေသာ(သို႔) ဂီယာတစ္ခုတည္းပါေသာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ဟာ အျမန္ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ားမွာ ပို၍လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႕ ေမာ္တာေတြဟာ အျမန္ႏႈန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းတခုျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္အတြင္း အရွိန္ျမွင့္တက္ျခင္းရွိပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ေႏွးေကြးျခင္းမရွိသည့္အတြက္  ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။

            ေခတ္မီဆံုး 220KW ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အျမန္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ 16 km/h ၀န္းက်င္ရွိေသာ္လည္း Venturi Fetish က အထူးအျမန္ကားမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ DCေမာ္တာမ်ားမွာ ၀င္ရိုးသို႔စြမ္းအင္ ကူးေျပာင္းေသာ ရိုးစင္းသည့္ပံုစံ ၂ မ်ိဳးရွိေနျခင္းက ျမင့္မားေသာ အျမန္ႏႈန္းျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ Tesla Roadster 25 sport က 215KWရွိ ေမာ္တာျဖင့္ 3.7 စကၠန္႔ကို 0 မွ 60mph အထိ အျမန္ႏႈန္းရွိပါတယ္။ Wrightspeed Inc မွ Wrightspeed Xi ကားဟာကမၻာမွာ အျမန္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ကားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကားဟာ 2.9 စကၠန္႔မွာ အျမန္ႏႈန္း 0.60mph အထိရွိလာပါတယ္။

စြမ္းအင္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

            ေလာင္စာ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ စြမ္းအင္မ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

            အတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းအင္ဂ်င္ဟာ ေလာင္စာမ်ားကို မီးအျဖစ္ျဖဳန္းတီးေစပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ရပ္နားထားစဥ္စြမ္းအင္ ထုတ္ယူမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ရမွာေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းကားဘရိတ္ကို အသံုးျပဳခ်ိန္မွာေတာ့ စြမ္းအင္ အခ်ိဳ႕ ကုန္ခမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ဆီယာဥ္မ်ားဟာ ေရြ႕လ်ားရန္အတြက္ ေလာင္စာဆီ ရဲ႕၁၅%သံုးပါတယ္။ ဒီဇယ္မွာ ၂၀%ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္ကေတာ့ ၈၀%ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ 10မွ 23 kwh/100km သံုးပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးအရ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ 20%ကုန္ခမ္းျခင္းကို ဘတၳရီအားျဖည့္ျခင္းျဖင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ. Tesla Motors ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ lithium-ion ဘတၳရီ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ 12.7 KW-h/100km ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ အားျပည့္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖည့္ထားေသာဘီးမွာ 24.4kw-h/100km ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျပဳျပင္ထားေသာဘရိတ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ယခင္ကဘရိတ္ သံုးဘတၳရီ၂၀%ကုန္ခမ္းသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္
source:en.wikipedia.org/electric_car

November 2011 ကတည္းက အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ကိုပို႕ထားတာ။ ထည့္ျဖစ္မယ္ထည့္ျဖစ္မယ္နဲ႕ ၾကာေနတာနဲ႕ အခုေတာ့ ျမန္ျမန္ဘဲ ကိုယ့္ဆိုဒ္ကေနကိုယ္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါေတာ့မယ္။

Comments

Popular Posts