လွ်ပ္စစ္ကား(၃)

ေစ်းႏွဳန္းဟာ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသလား
အတြင္းပိုင္းအင္ဂ်င္ေလာင္ကၽြမ္းယာဥ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျခင္း လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား၏အဓိက ပန္းတိုင္ကေတာ့ ၄င္းတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ တို႔ကိုအတြင္းပိုင္းေလာင္ကၽြမ္းကားမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဓါတ္ဆီကားမ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းပိုျမင့္ပါတယ္။ အဓိကမူလ အေၾကာင္း ျပခ်က္မွာ ျမင့္မားေသာ ကားဘတၳရီေစ်းႏႈန္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ်မွ၀ယ္ယူသူ မ်ားဟာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပးခ်င္ပံုမရပါဘူး။ ၄င္းကေတာ့ ဓါတ္ဆီကားမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းကို တားျမစ္ရပ္တန္႔ေစခဲ့ပါတယ္။ Nielsen ၏ ေငြေၾကးသတင္းစာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၆၅%ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသား ၇၆% တို႔က ဓါတ္ဆီကားထက္ လွ်ပ္စစ္ကားကို ေစ်းႏႈန္းပိုေပး၍၀ယ္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ J.D Power and Associates ကလည္း ယာဥ္သံုးစြဲမႈဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ကား၀ယ္သူဦးေရ၏ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေရနံဆီကားထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထက္ပိုေပးၿပီးမ၀ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ Nissan Leaf မွ တံခါးေပါက္ ၅ ေပါက္ပါ မိသားစုစီးကားမ်ား ကိုအေမရိကန္တြင္ US$7500 ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ US$20280 မွစုေပါင္းအခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးျဖင့္ US$5000 ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ California ႏွင့္အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
Renault Flunence ZE ၏ တံခါး၅ေပါက္ပါ မိသားစုစီးစလြန္း လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္၏ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစနစ္မ်ား မျပဳလုပ္မီတြင္ US$ 20000 ထက္ေလ်ာ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္သလို ၄င္းကားမ်ားကိုလည္း ဘတၳရီမပါဘဲ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္မ်ားျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသမ်ားက Better Place ကုမၸဏီမွဘတၳရီမ်ားကို ပံုမွန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ယူရန္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ Renault Fluence ZE ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကား ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Tesla Motor ကလည္းေသးငယ္ေသာ ဘတၳရီျပဳလုပ္ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳေနပါတယ္။ ၄င္းဘတၳရီ ငယ္ေလးမ်ားဟာ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားရဲ႔ ဘတၳရီအေဟာင္းမ်ားထက္ ၃-၄ဆ ေစ်းေပါပါတယ္။ ၄င္းဘတၳရီမ်ားကို 1 kliowatt hour ကို $700-800 အထိေပးေခ်ရခ်ိန္တြင္ ဘတၳရီငယ္ေလးမ်ားအတြက္ $200 သာေပးေခ်ရပါတယ္။ Toyota RAV4EV and Smart ED ကုမၸဏီ မ်ား၏ Models 2014 ႏွင့္ Model X ကဲ့သို႔ Tesla ရဲ႕ ဘတၳရီနည္ပညာဟာ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့က်လာပါတယ္။
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ဘထၳရီနဲ႕ေစ်းႏွဳန္း
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္တည္ၿမဲမႈရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းမႈလက္ကိုမ်ားစြာအသံုးျပဳရေသာဓါတ္ဆီကားမ်ာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားဟာ ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ ဘတၳရီအစားထိုးႏိုင္ျခင္းဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္တြင္လႈပ္ရွားရန္လိုအပ္ ေသာအပိုင္း ၅ပိုင္းသာပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားရဲ႕ ဘတၳရီမ်ားက ေစ်းႀကီးၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားဟာ ထူးျခားလွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားမဟုတ္လွ်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မႈေစ်းႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကီလိုမီတာတိုင္းအတြက္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈအတြက္ ဘတၳရီေပၚတြင္အေၾကြးက်န္ တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္လာပါတယ္။ ဘတၳရီကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ စြမ္းရည္က်ဆင္းလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကားကိုကားေမာင္းသူမ်ား လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ ဘတၳရီမ်ား စြမ္းအင္ကုန္ခါနီးသည္ လံုး၀တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္စြမ္းအင္ျဖည့္ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံ၍ဘတၳရီအပိုတစ္ခု တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
Tesla Roadster၏ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြင္းရွိ ဘတၳရီႀကီးမ်ားဟာ အနည္းဆံုး ၇ႏွစ္ခံပါတယ္။ ၄င္းကားကို ယေန႔ေခတ္မွာႀကိဳ၀င္၀ယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ US$1200 ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁ ရက္ကို မိုင္၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၇ႏွစ္(၁၀၂၂၀၀မိုင္) ေမာင္းမည္ဆိုလွ်င္ တမိုင္ကို US$0.1174 ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ၁ ရက္မိုင္ႏႈန္း ၄၀ႏႈန္းကို US$4.70 ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းမွာ ၂၀၁၀ တြင္ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တစ္မိုင္ကို US$ 0.08 ေပးေခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁မုိင္ ကို US$0.04 ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁မိုင္ကို US$ 0.20 မွ US$0.80အထိက်ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ၁၀၀မုိင္အတြက္ စြမ္းအင္ရွိတဲ့ ဘတၳရီဟာ US$3300 ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္လို႔ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ငါးႏွစ္တာအတြက္ Leaf၏ လွ်ပ္စစ္ကားဟာ US$1800 ကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး ဓါတ္ဆီကားကေတာ့ US$6000 ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္လို႔ Nissan ကတြက္ခ်က္ခဲ့ပါတယ္။ “ Who killed the Electric Car? ” ဆိုတဲ့ရုပ္ရွင္မွာလည္း ဓါတ္ဆီ ကားမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ အစားထိုးရမည့္လိုအပ္ေသာအပိုင္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္
source:en.wikipedia.org/electric_car

Comments

Popular Posts