Geovolution

အသိပညာ ဆိုသည္က အေရးႀကီးသည့္ အေနအထားတြင္ အၿမဲတမ္းရွိခဲ့သည္ဆိုျခင္းကို ကမၻာ့သမိုင္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္ေျပာင္း လဲ ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကမၻာ အတြက္ အေရးပါ လွတဲ့ အရင္းအျမစ္ဆိုျခင္းကို ဘယ္သူကမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။ လူတို႕သည္ လည္းေကာင္း သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္သည္လည္းေကာင္း သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ဆင့္ကဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖင့္ တဆင့္ထက္တဆင့္ကို တိုးတက္လာ ၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖန္တီး ႏိုင္ ေသာ သက္ရွိတို႕သည္ ဒီကမၻာေလာကတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနႏိုင္သကဲ့သို႕ ျမင့္မားေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလဲ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္စြမ္းေသာ သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ေျမာက္၀ံမ်ား မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ လူဟုေခၚေသာ သတၱ၀ါမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ အသိ ဥာဏ္ဖြံၿဖိဳးသည့္ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ သတ္မွတ္ ထားၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ေျပာင္းလဲမႈတိုင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမည္မွာ မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ အဆိုးဘက္ႏွင့္အေကာင္းဘက္ ဆိုေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္မွ တဖက္ဖက္ကို အၿမဲ တေစက် ေရာက္ သြားေလ့ ရွိသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံ လိုက္သည္ႏွင့္ တဖက္ဖက္ေသာ အက်ိဳးခံစားမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ လူေနထိုင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်း မႈစတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ အရင္လို ၾကာရွည္စြာ ေျပာင္းလဲသည့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ အတြင္းမွာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သည္ revolution လဲမက် evolution မမယ္တဲ့ Geovolution ထဲသို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ Geovolution ဆိုသည္မွာ ပထ၀ီ၀င္ ေဒသဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ မႈျဖစ္စဥ္တရပ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပဏာမ နားလည္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္ဆန္မႈတြင္ သာလြန္သကဲ့သို႕ ေလးလံမႈတြင္လဲ သာလြန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တဖက္ဖက္ကို ေဒသဆိုင္ရာ အလိုက္ေျပာင္းလဲ မႈတိုးတက္ျခင္း ေႏွးေကြးျခင္းတို႕ကို စံႏႈန္း သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ခန္႕မွန္း တြက္ ခ်က္ ႏိုင္ေသာ နည္းတခုျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ မ်ားသည္ ကမၻာ့ေျမပံု အတြင္းမွာ ဒီအတိုင္း ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္လာေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ တို႕ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျပာင္း အလဲ မ်ားအလိုက္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံတခုမွ လူေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္နဲ႕ မတူတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရာမွာ အျမန္အဆန္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ပါလာႏိုင္သကဲ့သို႕ တဟုန္ထိုး က်ဆင္းသြားႏိုင္တဲ့ အေန အထားကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးသည္၂၃ ႏွစ္ပိုင္းတပိုင္းနဲ႕ တိမ္းေစာင္းလည္ပတ္ေနေပမယ့္ ေန႕ည တပတ္လည္ဖို႕ ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ၾကာတယ္လို႕ ယခင္က သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုအခါမွာ ကမၻာ့ ရြာႀကီးလို႕ ေခၚတဲ့ အဆင့္အေနအထားေရာက္ေအာင္ ကမၻာ့လည္ႏိုင္စြမ္းဟာ စကၠန္႕နဲ႕အမွ်အၿမဲေျပာင္းလဲေနပါၿပီ။ အဲဒီမွာ မွတ္သားဖို႕ရာ အခုလို လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အဲဒီသက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ ခံႏိုင္စြမ္းနဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အသိပညာ အတိမ္အနက္နဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြ ကိုထည့္သြင္း ရတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ အလွ်င္အျမန္ လည္ပတ္ေနတဲ့ စီးေၾကာင္းအတိုင္းလိုက္ပါႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေတာ့ ကမၻာဟာ ပိုမိုေႏွးေကြးစြာ လည္ပတ္ေနတုန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ Geovolution ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ တေန႕ေရႊ တေန႕ေငြလို႕ဆိုတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရွိ္ လာတဲ့ ကမၻာ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မွာတင္မကဘဲ သဘာ၀ တရားရဲ႕ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္လာပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ စူပါ ပါ၀ါ က်ဆင္းလာတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို Geovolution နဲ႕စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သူ႕ရဲ႕ အာဏာ သက္ေရာက္တယ္လို႕ေျပာလို႕ရတဲ့ ေျမျပင္အေနအထားဟာ ကမၻာ အႏွံ႕မွာ ပ်ံ႕က်ဲေနတာေတြ႕ရပါ လိမ့္ မယ္။ ဒီလို ပ်ံ႕က်ဲေနတဲ့ ေျမျပင္ေရျပင္ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းကြတ္ကဲရတဲ့ စားရိတ္ဟာ ႏွစ္စဥ္မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္လာတာကို စၿပီးေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္သံုးစားရိတ္ က်ခံေနတဲ့ ေဒသေတြကို တြက္ခ်က္ မယ္ဆို ထို႕အတူ ပ်ံ႕က်ဲေနတဲ့ အာရွေဒသ က စစ္မ်က္ႏွာျပင္ေတြ၊ အာဖရိက နဲ႕ ကမၻာတလႊားက စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြ နဲ႕ ထိုအသံုးစားရိတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ံ႕က်ဲေနတဲ့ ေျမပံုေတြကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္းက တခ်ိန္က ေနမ၀င္အင္ပိုင္ယာ ျဖစ္တဲ့ ၿဗိတိန္ တို႕ရဲ႕က်ဆံုးခန္းနဲ႕ သြားဆင္ပါတယ္။ အဲဒီလက္တံေတြ ရွည္လ်ားမ်ားျပားလာျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကိုက်ဆင္းေစၿပီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ဆက္လက္ ျမင့္တက္ လာမွာ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေတြအတြက္ အားသာခ်က္ေတြ ရရွိသြားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းကိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ကုန္သံုးစြဲရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီးအေရးေပၚျဖည့္ဆည္းေရး အစီအမံေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးထိခိုက္မႈေတြကိုလဲ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕ ရင္ဆိုင္လာရမယ့္ အေနအထားကို ဦးတည္ လာႏိုင္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ကမၻာ့ေဒသ ေတြအတြက္ ထားရွိတဲ့ အေမရိကန္ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားဟာ လက္ရွိအစိုးရနဲ႕ေနာက္အစိုးရေတြအတြက္ အၾကပ္အတည္းကို အၿမဲႀကံဳေတြ႕ရလာႏိုင္ပါတယ္။ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ႕မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရနံ ဖိတ္စင္မႈ ကို အခုအထိ ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ လက္တင္ အေမရိက ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ျပသနာ အနည္းနဲ႕အမ်ားရင္ ဆိုင္ ဖို႕ တာဆူေနပါတယ္။ တဖက္မွာလဲ အာရွက မဟာမိတ္ေတြနဲ႕ သူတို႕ေတြဆီက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ အစၥေရး အေပၚထားရွိတဲ့ အေမရိကန္သေဘာထားေၾကာင့္လည္းေကာင္း အေရွ႕ အလည္ပိုင္းမွာ မိတ္ပ်က္ေနတဲ့အေမရိကန္အတြက္ Geovolution အရ အေမရိကန္ရဲ႕ လည္ပတ္ႏႈန္းဟာ ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Comments

Popular Posts