ႏွစ္သစ္နဲ႕အတူ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘေလာက္ကို zawzaw.com ကိုေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိုအရင္လိုဘဲ လာေရာက္ အားေပးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္