အိုလံပစ္ဘေလာက္

လာမည့္ တရုတ္ျပည္ေဘက်င္း အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ အေၾကာင္းမ်ားအား ဘေလာက္ဂင္းမလုပ္ရန္ တားျမစ္ေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား အင္တာနက္ေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ေကာင္စီမွ ထုတ္ ျပန္သည္ဟု ေတြ႕ရသည္။ ထို အခ်က္အလက္သည္ မွားယြင္းေနသလား မွန္ကန္မႈရွိသလားစဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ တကယ္ဆို ဘေလာက္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စံုလင္လွသည္။ ထိုအခ်က္အလက္ မ်ားအား စာနယ္ဇင္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳ၍ ဘေလာက္ဂင္းလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္သည္ဟုလဲ ပါရွိသည္။ အိုလံပစ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လံုး၀ဘေလာက္ဂင္း မလုပ္ရန္ လဲပါရွိသည္။ မည္သည့္အခ်က္သည္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ၿငိစြန္းသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ အဆို ပါေၾကျငာခ်က္သည္ အေျခခံက်က် ေတြးေတာမည္ဆိုပါက လူ႕အခြင့္အေရးအား သိသိသာသာခ်ိဳးေဖာက္ထား ျခင္းသာျဖစ္သလို လြတ္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္ဆိုေသာ ေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးအား ထိပါးျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘေလာက္မ်ားသည္ အင္တာနက္ကို လူအမ်ား စိတ္၀င္တစား အသံုးျပဳလာျခင္းႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာ ေသာ နည္းပညာ အသံုးျပဳ လူထုဆက္သြယ္ေရး အစိတ္အပိုင္းတခုသာျဖစ္သည္။ ဘေလာက္မ်ားသည္ သတင္း မ်ားအားေဖာ္ျပေနေသာ သတင္းဌာနာမ်ား မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားသာ ေရးသားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံ အသံုးခ် ပစၥည္းတခုလဲ မဟုတ္ပါ

အသံုးျပဳသည့္ ေပၚကို မူတည္ကာ လိုက္ေလ်ာညီေထြေပ်ာင္း လဲႏိုင္ေသာ အစြမ္းရွိေနသလို ျမန္ဆန္သည့္ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပႏိုင္မႈက လည္း ဘေလာက္မ်ား၏အားသာ ခ်က္တခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘေလာက္မ်ားအား စာနယ္ဇင္း ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္တခုတည္းက တည္ကာ ၾကည့္ရႈ၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စာနယ္ဇင္းသမားတိုင္းသည္ ဘေလာက္ဂါမ်ားျဖစ္လာ ႏိုင္ေပမယ့္ ဘေလာက္ဂါတိုင္းကေတာ့စာနယ္ဇင္းသမားေတြခ်ည္း ျဖစ္မေနပါ။ ထိုအခ်က္သည္ အေရးအရာ အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘေလာက္မ်ားအား လက္ႏွက္တခု သဖြယ္ အသံုး ျပဳလာ ၾကရာတြင္ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တေလွလံုးပုတ္သည့္အေန အထားကိုေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဘေလာက္မ်ာ သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အင္တာနက္ ဒုတိယေခတ္၏ေရွ႔ေဆာင္အေန အထားအား ဦးတည္ေရာက္ရွိေနသလဲ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာမေပါက္ဘဲရွိေနဆဲျဖစ္ ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေရးသား ႏိုင္ၾက သလို အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လြတ္စပါယ္ တင္ႏိုင္ၾကျခင္းကလဲ အျခားတဖက္ျခမ္း၏ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုသို႕ေရးသားျခင္းမ်ားကလဲ စာဖတ္သူမ်ားအား သူ၏ ပုရိတ္သတ္ အျဖစ္ ၾကာရွည္စြာ ဖမ္းစားထားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဘေလာက္က ၀က္ဆိုဒ္ေတြကို ေက်ာ္တက္သြားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ဘေလာက္၏အသက္သည္ တင္ဆက္သည့္အခ်က္အလက္သြတ္လက္မႈကို မ်ားစြာမူတည္ သည္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း မွားယြင္းျခင္းသည္ စာဖတ္သူကခြဲျခားရမည့္ အလုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ဒီအေၾကာင္းအရာ၏ မွန္ကန္မႈသည္ ပကတိအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေနေသာ စာဖတ္သူ၏ ဆႏၵသာ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ သေဘာျဖစ္သြားသည္။ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ဘေလာက္၏ ခိုင္မာမႈကို တည္ေဆာက္ ထားၾကသည္။ သတင္းဌာနမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားစြာတိက်သည္ဟု မဆိုသာသည့္တိုင္ မွန္ကန္ ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ကိုထို ဌာနမ်ား၏ ရပ္တည္မႈျဖင့္ ထိန္းထားၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဘေလာက္မ်ား အား စာနယ္ဇင္းအျဖစ္မရႈျမင္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကသည္သာ။ တကယ္တမ္းလဲ ရႈျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ တိတ္က်က် ထားရွိထားျခင္းလဲမရွိပါ။ ဘက္စံုကေနျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို အလြယ္တကူ ျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသက္သက္ အျဖစ္ျမင္ထားလဲ ဘေလာက္မ်ားမွာ မ်ားစြာ ဂုဏ္ငယ္စရာ မရွိဟု ထင္ပါသည္။ ဘေလာက္၏ အေျခခံ အက်ဆံုးအခ်က္မွာ လူတိုင္းပါ၀င္ေရးသားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သည္ ေလာက တခုဟုဆိုလွ်င္ ဘေလာက္မ်ားသည္ ထိုေလာကတြင္ရွင္သန္ေနထိုင္ေနေသာ သူတဦးတေယာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘေလာက္သည္လက္ႏွက္တခုမဟုတ္ပါ။ ဘေလာက္အားလက္ႏွက္အျဖစ္ ျမင္သူမ်ား၏ စိုးရြ႕ံမႈ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘေလာက္မ်ားအားသေဘာက်ႏွစ္ခ်ိဳက္သူမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားသာ ျဖစ္ကာ ထိုအရာသည္ကမၻာႀကီးတြင္ အတန္းအစားႏွစ္ ခု အား ၿပိဳင္လာမည့္ အေနအထားျဖစ္လာႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဘေလာက္မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႕မႈကို တိုင္းတာ ၾကည့္မည္ဆိုပါက နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ေနရာယူလာသည္ကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲသားလဲ ဘေလာက္ႏိုင္ပါသည္ ၊ လူခ်မ္းသာလဲ ဘေလာက္ႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ဆိုသည္မွာ အရာအား လံုးကို တေျပး ညီေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ေနရာတခုျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးက ဒီေနရာမွာေတာ့ တကယ္ျပားသည္။ သို႕ေသာ္ ထို အျပားသည္ တည္ၿငိမ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ သဘာ၀ အရ လႈပ္ရွားေနမည္ေတာ့ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတက္အက် ၊ အတိုက္အခံ၊ အမွန္အကန္ ႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ေတာ့ အၿမဲရွင္သန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္ အိုလံပစ္တြင္ ဘေလာက္ျခင္းကို တားျမင့္ျခင္းသည္ ကမၻာ တလႊားရွိ ဘေလာက္ဂါမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအား ေစာ္ ကားရာေရာက္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္ျပည္တြင္က်င္းပေသာ ပြဲျဖစ္သျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ကလဲ မိမိ ႏိုင္ငံသားယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား အားေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမွကစားသမားမ်ားလဲ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ကာ ၊ ထိုသူတဦးတေယာက္ အသင္းအဖြဲ႕ စျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလဲ သတင္းဌာနမ်ားနည္းတူ ဘေလာက္ေရးေသာသူမ်ားကလဲ မိမိ ဘေလာက္မ်ားတြင္ အမွတ္ တရအျဖစ္တင္ခ်င္ႏိုင္သလို ၊ အေၾကာင္း အခ်က္တခုခု ျဖင့္လဲေဖာ္ျပလို္ပါမည္။ ၄င္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ားဆံုးေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အခုတားျမင့္ခ်က္သည္ လူတဦးတေယာက္ျခင္း၏ စိတ္ခံစားခ်က္ ကိုပါ ထိခိုက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာမက ထုိသူမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္မႈကိုလဲ ထိန္းကြတ္ရာေရာက္ပါသည္။ သူတို႕၏ ခ်စ္သူခင္သူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ကမၻာကို တင္ျပလိုေသာ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္မ်ားအား မသိက်ိဳး ႀကြံ ျပဳရာေရာက္ပါသည္။ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဘေလာက္မ်ားအား ကနဦးတားျမင့္ခဲ့ဘူးေသာ တိုင္းျပည္တခု ျဖစ္သလို ဘေလာက္ဂါမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ခိုင္းထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေရးသည္ တရုတ္ျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးအျဖစ္ရႈျမင္ေစဦးေတာ့ ၊ တရုတ္ကေတာင္းဆိုသည္ထားဦး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ အိုလံပစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ဘေလာက္မ်ားအား ေရးသားျခင္းအားတားျမင့္ခ်က္ကို အတည္ ျပဳေပးျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးစံမ်ားကို မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ ဘက္လိုက္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ရာ က်ပါသည္။ ပညာ ေရးနယ္ပယ္ ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ စသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုး၀င္တဲ့ ဘေလာက္ေတြကို အခု လိုပိတ္ပင္ျခင္းသည္ တဖက္သတ္ အျမင္တခုတည္းႏွင့္ တကိုယ္ေရ အက်ိဳးစီးပြား ၊ တႏိုင္ငံအေနအထားကို အေလး သာ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထက္ကဆိုသလို အိုလံပစ္ေရးေသာ ဘေလာက္ဂါမ်ားေပၚထြက္လာပါမည္။ ထုိသူမ်ားသည္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေရးၾကပါမည္။ သို႕ေသာ္ ဘေလာက္ဂါတိုင္း အိုလံပစ္အေၾကာင္း ေရးသားမည္ဆိုလွ်င္ အျမင္ေသးသိမ္ရာေရာက္ပါသည္။ ဘေလာက္ဂါ တိုင္းကလဲ ထိုေၾကျငာခ်က္ကို လိုက္လံအတည္ျပဳလွ်င္ေတာ့ ဘေလာက္ဂင္းေလာက အတြင္းသို အာဏာ ရွင္မ်ား ၏တန္ခိုး ပါ၀ါမ်ားအား သြတ္သြင္းေပးလိုက္သည္သာ ျဖစ္ေစပါမည္။ ဘေလာက္ဂင္းေလာက ကိုဖုတ္ သြင္း သင္းၿဂိဳလ္ ရာလဲေရာက္သြားပါမည္။ အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေပမယ့္ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒအျဖစ္ေတာ့ မထင္ျမင္မိေၾကာင္းေျပာလိုပါသည္။ ဘေလာက္သည္ သတင္းဌာန မဟုတ္ပါ ျပည္သူေတြ၏ မ်က္စိ ျဖစ္ပါသည္။ ဘေလာက္သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသက္သက္မဟုတ္ပါ စာၾကည့္တိုက္လဲ ျဖစ္ ပါသည္။ ဘေလာက္သည္တကယ္ေတာ့ ႀကိဳးတေခ်ာင္းျဖစ္ပံုရပါသည္။ ေလ်ာ့ေတာ့လဲပတ္ တင္းေတာ့လဲ ျပတ္သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။ သို႕ပါေသာ္လည္း မိမိေရးသား ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူတတ္ရ မည္ကေတာ့ ဘေလာက္ဂါတိုင္းထားရွိ ရမည့္ သိကၡာတရပ္အျဖစ္ရွိေနပါဦးမည္။


Comments

ကၽြန္ေတာ္ေတာ႔ ဆန္႔က်င္တယ္ဗ်ာ အဲဒီ အမိန္႔ကို ေရးစရာရွိရင္ ေရးသင္႔တာရွိရင္ ေရးရမွာပဲ။ ဥပေဒလို ဘယ္လို အခ်က္အလက္ကို ပါရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတာက တစ္မ်ိဳးေလ။ အခုလို ဘာမွ မေရးရဘူးဆိုတာက လက္မခံနိုင္ဘူး။ သူတို႔ေတြ ပဲ လူ႔အခြင္႔အေရးေတြ ေအာ္ေအာ္ေနျပီး ...

Popular Posts