အခုဘဲေရာက္ပါတယ္ Bogale

ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဖြဲ႕ ဘိုကေလးက ေန ဒီကေန႕ ေန႕လည္ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ သြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြကေတာ့ ဘိုကေလး ရဲ႕အျခားေအာက္ပိုင္းေနရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်းရြာေတြကိုေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သြားေရာက္ရခက္ခဲ ၿပီး ေရထဲမွာ အသြားအျပန္ ၆ နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ စီးခဲ့ရတဲ့ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အ၀တ္အထည္ေတြ အစား အေသာက္နဲ႕ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြကို အဓိကသည္ေဆာင္ၿပီး လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လာမည့္ အပတ္ ထဲမွာ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္သြားေရာက္ ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုခရီးစဥ္ပံုမ်ားကို အျမန္ဆံုးတင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရင္း အေ၀းေရာက္မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ေ၀ငွေပးလိုက္ပါ့မယ္။

This afternoon, we arrived back from Bogale . We went to lower so far from Bogale as villages. This is the hard trip of us and we are ridded the boat over 6 hrs. We were curried and aid many cloths, foods and any useful things for mankind. Next week, we'll go to Bogale again third time for donate. I'll try to upload of our trip pics for my friends as soon as possible.

Comments

Popular Posts