တိုက္တြန္းခ်က္

ေန႕လည္က ဘိုကေလးက ျပန္ေရာက္ပါသည္။ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ပင္ ပ်က္ဆီး မႈမ်ားျပားပါသည္။ ေအာက္ ဘက္ ေတာရြာမ်ားမေျပာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ပင္ ထိေရာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမရေသးပါ။ အစိုးရႏွင့္ ေစတနာ ရွင္မ်ား ပံ့ပိုးေသာ ပစၥည္းမ်ားအမ်ားအျပား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ရွိပါလ်က္ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသို႕ ျဖစ္ေနသည္ ကို မသိရပါ။ လမ္းမ်ားမွာ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္ေန၍ သြားလာဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းပါ။ တံတားမ်ားအားအခ်ိန္မွီ ျပင္ ဆင္ေနေသာ္လည္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ ေလေဘးသင့္ ပ်က္ဆီးေသေၾကမႈမ်ား ေသာေတာရြာမ်ားအား အခ်ိန္မွီေထာ ္ ပံ့မႈမ်ားေရာက္ရွိရန္ ေရလမ္းမွ တဆင့္ ဆက္လက္သြားေရာက္ၾကရာတြင္ သြားလာသယ္ယူစားရိတ္ ကုန္ က်မႈမ်ား ပိုမိုလာျခင္း၊ မုတ္သုန္၀င္ေရာက္လာကာ လွဳိင္းေလ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ေရာဂါဘယ ထူေျပာျခင္း၊ လံုၿခံဳ ေရး စိတ္မခ်ရျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႕ရာတြင္ စြန္႕စားသြားေရာက္လွဴဒါန္းေနေသာ သူမ်ားလဲ ရွိေနပါသည္။ ေဆး၀ါး ကုသမႈမ်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႕သြားေရာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေစတနာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ် အေရးႀကီးေနေသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည္ထပ္ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေဗာ္လင္ တီယာမ်ားအား ေတာင္းျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူုမ်ား၏ အသက္အႏၵရာယ္ ကာကြယ္မႈမ်ားကိုလဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၾကပါရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

Type the rest of your post here.

0 comments: