တက္ေလာ့ဟုန္း စီးရီးမ်ား

အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ တက္ေလာ့ဟုန္း ဇတ္လမ္းေရွာ္မ်ား

၁။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ သူေတာ္လိမ္
၂။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ဗိုက္ပူတိုလီ
၃။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ဘာညာ ဘာမွ မတိ၀ူး
၄။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ မမမွီမွန္မွန္ေျပာ
၅။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ဘမ်ိဳးဘိုးတူဘယ္သန္ေပါက္ကရ
၆။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ပုန္နားေက်ာ္ႀကီး
၇။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ျမကၽြန္းသာထဲက ၀က္သံုးေကာင္
၈။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ မဟာၿမိဳင္ မပင့္ကူ
၉။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာ ဟတ္ခ်ိဳး
၁၀။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ေတာပုန္းဗိုလ္၀ ဆိုးေဇယ်
၁၁။ တက္ေလာ့ဟုန္းႏွင့္ ဂ်ဴးမ်က္လွည့္ဆရာ ဂလိထိုးမႈ

အထက္ပါ စာစဥ္မ်ားအား လစဥ္ေရးသားသြားပါမည္။ မၾကာခင္ထြက္ပါမည္။ ကဒီးကဒီးထြက္မည္။ မၾကာမၾကာထြက္မည္။ အခုထြက္မည္၊ ေနာက္မွထြက္မည္။ ေသာက္ေသာက္လဲထြက္မည္။ ခဏခဏ ထြက္မည္။ ေသာက္က်ိဳးနဲ ၀က္၀က္ကြဲထြက္မည္။ ထြက္ခ်င္မွလဲထြက္မည္။

ေမွ်ာ့္ - - - - ပါ - -- -။Comments

mmhan said…
တကယ္ၾကီးလားဟင္?

Popular Posts