သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့မိသားစု တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႕ ဆိုတာလြယ္ တယ္လို႕ သင္ထင္လား။
Type the rest of your post here.

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact