ဒါကအနည္း... ေအာက္မွာေကာ.. ဘာေတြတုန္း.. ၾကည့္မလား... Read More ကိုႏွိပ္

ရွိပါဘူး.. ဘာမွ ဟြန္႔

Comments

Anonymous said…
လူညာႀကီး..

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact