ေမွ်ာ္ေနတာဘဲ- - ငါ

မနက္ဖန္ေနသာမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕က ငါမိုးေရေတြထဲ ေလ်ာက္သြားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္အစဥ္ေျပမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕က ငါမေျပလည္တာေတြနဲ႕ ေ၀ ၀ါးခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္အေနသာ မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႕ က ငါ ေ၀ဒနာေတြနဲ႕ ခံစားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္မိုးရြာမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ
အဲဒီေန႔က ငါေနပူပူထဲ ေလ်ာက္သြားခဲ့တယ္။

မနက္ဖန္ငါ- - - - -ေမွ်ာ္လင့္တာဘဲ။ ။ ။

Type the rest of your post here.

Comments

အလဲ့ တယ္ဟုတ္ပါလား။ :D

Popular Posts