တခုခုကိုႀကံဆေသာအခါ

Invention is a most expensive in the world. It take the no end times and no end money.
တီထြင္မႈ႕ဟာ ကမၻာမွာ ေစ်းအႀကီး ဆံုးဘဲ။ သူက အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို အဆံုးအစမရိွ ယူေလ့ရိွတယ္။
ေဂ်ာ့ဘားနက္ေရွာ

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

Hostoric meeting of US & North Korea contact

ေျဖရွင္းခ်က္