တခုခုကိုႀကံဆေသာအခါ

Invention is a most expensive in the world. It take the no end times and no end money.
တီထြင္မႈ႕ဟာ ကမၻာမွာ ေစ်းအႀကီး ဆံုးဘဲ။ သူက အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြကို အဆံုးအစမရိွ ယူေလ့ရိွတယ္။
ေဂ်ာ့ဘားနက္ေရွာ

Comments

Popular Posts