Aerides Falcata Lindl


Aerides Falcata Lindl စာကေလးျဖဴ
အပင္ျမင့္- ၂ ေပမွ ၅ေပ
ပန္းပြင့္ - ၁ လက္မအရြယ္၊ ပန္းႏုေရာင္ အနီစက္၊ အျဖဴေရာင္စက္မ်ားရိွ
ပန္းခိုင္ - ေအာက္ငိုက္၊ ၁၂ လက္မ မွ ၁၈ လက္မ ရွည္ၿပီး၊ ပန္းပြင့္မ်ားျပြတ္သိပ္ရိွ
အရြက္ - ၆ မွ ၁၂ လက္မရွည္၊ ၁ လက္မက်ယ္။
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ - ဧၿပီ၊ ေမ
ေဒသ - တနသၤာရီ
Heinght 2 to 5 feet racemes drooping closely set with flowers 12 to 18 inches long. Leaves 6 to 12 inches long, over an inch broad. Flowers over an inch vertically. Sepals and petals creamy white, crimson tipped midlobe of lip deep rose, white and rose edged, ciliated.

Comments

Popular Posts