Aerides Falcata Lindl


Aerides Falcata Lindl စာကေလးျဖဴ
အပင္ျမင့္- ၂ ေပမွ ၅ေပ
ပန္းပြင့္ - ၁ လက္မအရြယ္၊ ပန္းႏုေရာင္ အနီစက္၊ အျဖဴေရာင္စက္မ်ားရိွ
ပန္းခိုင္ - ေအာက္ငိုက္၊ ၁၂ လက္မ မွ ၁၈ လက္မ ရွည္ၿပီး၊ ပန္းပြင့္မ်ားျပြတ္သိပ္ရိွ
အရြက္ - ၆ မွ ၁၂ လက္မရွည္၊ ၁ လက္မက်ယ္။
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ - ဧၿပီ၊ ေမ
ေဒသ - တနသၤာရီ
Heinght 2 to 5 feet racemes drooping closely set with flowers 12 to 18 inches long. Leaves 6 to 12 inches long, over an inch broad. Flowers over an inch vertically. Sepals and petals creamy white, crimson tipped midlobe of lip deep rose, white and rose edged, ciliated.

0 comments: