စက္ရပ္သတင္း

၉နာရီ ၁၈မိနစ္
ရန္ကုန္၊ေျမနီကုန္း
ဘလာေဂါက္ႏွင့္ဘာညာတို႕အဖြဲ႕
အင္းယားလမ္းမွာ
photo shot ဖို႕သြားၿပီ။
တာ့တာ--။

Comments

Popular Posts