ေနတတ္ပါတယ္

ၾကားၾကရဲ႕လား
ေဘာင္ဘင္ခတ္သံေတြေလ၊
အဲဒါမျပည့္တဲ့အိုးေတြဘဲေပါ့။

ပရင္တာထဲကထြက္တဲ့အသံလို
တဒီးဒီးနဲ႔ အသီးသီးအသက္။

ငါေနတတ္ပါတယ္
ခ်က္ေကာ့ရယ္၊ အက္ဒီဆင္ရယ္
ဗန္ဂိုးရယ္၊ ငါ့အဖိုးရယ္ က
ကြန္ပ်ဴတာမွမတတ္ခဲ့ၾကဘဲ။ ။

Comments

Popular Posts