မင္းနဲ႕မေတြ႔တဲ႕အခါ

အဲဒီေန႔ကမင္းမရိွေတာ့ဘူး
တေယာက္ထဲငါ
ေယာင္ခ်ာခ်ာနဲ႔။
ဟိုဒီလွမ္းေမွ်ာ္၊
မင္းကိုဘယ္မွာေဖြခဲ့ရွာသူ
ဒီလူတေယာက္
လမ္းေပ်ာက္ခဲ့တယ္
ႏွစ္လရွည္ၾကာခရီးမွာ။
ေနာက္ဆံုးဒီမွာ
ေတြ႕ခဲံရလည္း၊
ေျပာင္းျပန္အသစ္
မျဖစ္ေတာ့ၿပီ။
ႏွစ္ကူးအမွီ
လြမ္းတတ္သည္သို႕
ပိေတာက္၀ါခက္
လက္ေဆာင္ထပ္လည္း
မတန္းညီးျငဴမင္းေဆာင္ယူ။
ဘယ္ခါေဖြရွာမေတြ႔ႏိုင္သူ
ေတြ႔ေသာအခါ
မစြမ္းႏိုင္ဘဲလြမ္းေအာင္ကဲတဲ့
၀ဋ္ေၾကြးဘယ္မွာဆံုးမွာလဲ။
အေၾကာင္းမဆက္မေပါင္းဖက္လည္း
ေတာင္းဆုမယူ
မွ်ၾကည္ျဖဴလို႕
နားလည္တတ္စြာ
မေတြ႔ေတာ့တဲ့အခါ။

Comments

Popular Posts