သူ႕ကိုျပန္ေတြ႕တယ္

သူ႕ကိုျပန္ေတြ႕တယ္။အေဟာင္းေတြအသစ္မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ဘူး။
ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact