သူ႕ကိုျပန္ေတြ႕တယ္

သူ႕ကိုျပန္ေတြ႕တယ္။အေဟာင္းေတြအသစ္မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ဘူး။
ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။

Comments

Popular Posts