အင္တာနက္အခြင့္အလမ္းမ်ားေဟာေျပပြဲ


ဘလာေဂါက္တို႔တေနကုန္လုပ္အားေပးထားေသာေၾကာင့္ပင္ပန္းေနပါသည္။
အေသးစိတ္ကိုဒီဘေလာက္မွာၾကည့္ေနာ္။တကယ္ေအာင္ျမင္တဲ့ပြဲပါ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact