ဘလာေဂါက္ရဲ႕တည္ေနရာ

ဒါေလးကေတာ့ဘလာေဂါက္တို႕ရံုး
အေပၚကပံုကအခုဘလာေဂါက္ေနတဲ့ေနရာေပါ့၊ေပတံယူၿပီးတိုင္းဲ ၂.၇အလ်ားx၁.၇လက္မဆံုတဲ့ေနရာအီေဖကိုရဲ႕အိမ္ေပါ့။
ဒါကေတာ့ဘလာေဂါက္ရဲ႕ငယ္ေမြးၿခံေပါက္ေမြးရပ္ေျမေလ။

Comments

Popular Posts