ဘလာေဂါက္ရဲ႕တည္ေနရာ

ဒါေလးကေတာ့ဘလာေဂါက္တို႕ရံုး
အေပၚကပံုကအခုဘလာေဂါက္ေနတဲ့ေနရာေပါ့၊ေပတံယူၿပီးတိုင္းဲ ၂.၇အလ်ားx၁.၇လက္မဆံုတဲ့ေနရာအီေဖကိုရဲ႕အိမ္ေပါ့။
ဒါကေတာ့ဘလာေဂါက္ရဲ႕ငယ္ေမြးၿခံေပါက္ေမြးရပ္ေျမေလ။

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact