၅၀၀၀က ၀ိုင္ယာလက္သံုးေနတဲ့လူမ်ိဴး

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၅၀၀၀ေလာက္ကတည္းကနည္းပညာအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့၀ိုင္ယာလက္
wi-fi ကိုဘယ္သူေတြစတင္အသံုးျပဳခဲ့သလဲ။သိခ်င္ရင္ဒီblogမွာသြားၾကည့္ပါ။

Comments

Thanks you brother. Let me also link your blog @ my OA6 blog. Your blog is very nice and working well. Admireable ! Here is direct link for my post 5000 yrs ago>>> http://myanmaroa6.blogspot.com/2007/03/years-ago.html
ZawZaw said…
ok bor,
you are first and one of comment in my blog.That great.thank you forever
and I'll always read your blog.

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact