ေၾကာင္က


ေတြ႔လားကေနတဲ့ေၾကာင္ ေညာင္ေညာင္ခမ္းလိွဳင္ေပါ့

Comments

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact