ေကသ မာစတာဘလာေဂါက္ညွပ္ေနၾကဆံပင္ညွပ္ဒီဇိုင္းဆရာေပါ့၊သူနဲ႔ဘဲညွပ္ေနတာ၆ႏွစ္
ရိွေနၿပီ။ပံုေကာင္းတယ္၊ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းက နတ္သမီး ဆိုတဲ့ဆိုင္မွာရိွေန
တယ္၊သြားစမ္းၾကည့္ပါလား?

Comments

saw said…
he is my elder brother.

Popular posts from this blog

"ဖြင့္ဆိုခ်က္"

ေျဖရွင္းခ်က္

Hostoric meeting of US & North Korea contact